Ashtaka

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਜ੍ਞੇਯਂ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਿਸ਼ੁਦ੍ਧਂ ਯਦਪਿ ਨੁਤਿਸ਼ਤੈਰ੍ਬੋਧਿਤਂ ਵੇਦਵਾਕ੍ਯੈਃ
ਸਚ੍ਚਿਦ੍ਰੂਪਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਂ ਵਿਲਸਿਤਮਖਿਲਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰੂਪੇਣ ਜ੍ਞਾਤੁਮ੍ ।
ਸ਼ਕ੍ਯਂ ਚੈਤਾਂ ਪ੍ਰਜੁਸ਼੍ਟਾਂ ਭਵਵਿਲਯਕਰੀਂ ਸ਼ੁਦ੍ਧਸਂਵਿਤ੍ਸ੍ਵਰੂਪਾਂ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੧॥

ਗੌਰਾਭਾਂ ਸ਼ੁਭ੍ਰਦੇਹਾਂ ਦਨੁਜਕੁਲਹਰਾਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਰੂਪਾਂ ਤੁਰੀਯਾਂ
ਵਜ੍ਰਂ ਪਾਸ਼ਂ ਚ ਜਿਹ੍ਵਾਮਸੁਰਭਯਕਰੀਂ ਲੌਹਬਦ੍ਧਾਂ ਗਦਾਖ੍ਯਾਮ੍ ।
ਹਸ੍ਤੈਰ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਹਨ੍ਤੀਂ ਦ੍ਵਿਜਵਰਮੁਕੁਟਾਂ ਸ੍ਵਰ੍ਣਸਿਂਹਾਸਨਸ੍ਥਾਂ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੨॥

ਕੌਰ੍ਮਰੂਪਂ ਵਿਧਾਤ੍ਰੀਂ ਕਤਯੁਗਸਮਯੇ ਸ੍ਤਬ੍ਧਰੂਪਾਂ ਸ੍ਥਿਰਾਖ੍ਯਾਂ
ਹਾਰਿਦ੍ਰੇ ਦਿਵ੍ਯਦੇਹਾਂ ਵਿਬੁਧਗਣਨੁਤਾਂ ਵਿਸ਼੍ਣੁਨਾ ਵਨ੍ਦਿਤਾਂ ਤਾਮ੍ ।
ਆਨਰ੍ਚੁਃ ਸ੍ਕਨ੍ਦਮੁਖ੍ਯਾਃ ਸ੍ਮਰਹਰਮਹਿਲਾਂ ਤਾਰਕੇ ਸਂਵਿਵਦ੍ਧੇ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੩॥

ਆਧਾਰੇ ਤਤ੍ਵਰੂਪਾਂ ਤ੍ਰਿਬਲਯਸਹਿਤਾਂ ਯੋਗਿਵਨ੍ਦੈਃ ਸੁਧ੍ਯੇਯਾਂ
ਪੀਤਾਂ ਰੁਦ੍ਰੇਣ ਸਾਰ੍ਧ ਰਤਿਰਸਨਿਰਤਾਂ ਚਿਨ੍ਤਯਿਤ੍ਵਾ ਮਨੋਜ੍ਞਾਮ੍ ।
ਗਦ੍ਯਂ ਪਦ੍ਯਂ ਲਭਨ੍ਤੇ ਨਵਰਸਭਰਿਤਂ ਸਾਨ੍ਦ੍ਰਚਨ੍ਦ੍ਰਾਂਸ਼ੁਵਰ੍ਣਾ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੪॥

ਮਾਯਾਬੀਜਂ ਮਹੋਗ੍ਰਂ ਪਸ਼ੁਜਭਯਹਰਂ ਭੂਮਿਯੁਕ੍ਤਂ ਜਪਨ੍ਤਿ
ਪੁਤ੍ਰੈਃ ਪੌਤ੍ਰੈਃ ਸਮੇਤਾਃ ਪ੍ਰਣਿਹਿਤਮਨਸਃ ਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਭੋਗਾਨ੍ ਸਮਸ੍ਤਾਨ੍ ।
ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਚਾਨ੍ਤੇ ਵਿਮੋਕ੍ਸ਼ਂ ਵਿਗਤਭਵਭਯਾ ਮੋਦਮਾਨਾ ਭਵਨ੍ਤਿ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੫॥

ਧ੍ਯਾਨਂ ਮਾਤਸ੍ਤ੍ਵਦੀਯਂ ਜਪਮਨੁਸਤਤਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਰਾਜਸ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯਂ ਦੁਸ਼੍ਟੈਃ
ਕਤ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰੂਪਾ ਬਲਗ ਇਤਿ ਕਤਾ ਆਸ਼ੁ ਸ਼ਾਨ੍ਤਿਂ ਪ੍ਰਯਾਨ੍ਤਿ ।
ਤਸ੍ਮਾਦਾਖ੍ਯਾਂ ਤ੍ਵਦੀਯਾਂ ਦ੍ਵਿਭੁਜਪਰਿਣਤਾਮੁਗ੍ਰਵੇਸ਼ਾਂ ਸੁਭੀਮਾਂ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੬॥

ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਬੀਜਂ ਤ੍ਵਦੀਯਂ ਯਦਿ ਤਵ ਸੁਜਨੋ ਯਾਤਿ ਵਿਦ੍ਵੇਸ਼ਿਮਧ੍ਯੇ
ਰੂਪਂ ਦਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਤਦੀਯਂ ਰਿਪੁਜਨਸਕਲਃ ਸ੍ਤਮ੍ਭਨਂ ਯਾਤਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮ੍ ।
ਗਰ੍ਵੀ ਸਰ੍ਵਤ੍ਵਮੇਤਿ ਸ਼੍ਰਵਣਪਥਗਤੇ ਨਾਮਵਰ੍ਣੇ ਤ੍ਵਦੀਯੇ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੭॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਰ੍ਮਹੇਸ਼ੋ ਜਪਤਿ ਤਵ ਮਨੁਂ ਭਾਵਯੁਕ੍ਤਂ ਮਹੇਸ਼ਿ!
ਲਬ੍ਧ੍ਵਾ ਕਾਮਂ ਸ੍ਵਰੂਪਂ ਸਮਰਸਨਿਰਤਾ ਦਿਵ੍ਯਭਾਵਂ ਭਜਨ੍ਤੇ ।
ਤਾਮੇਵਾਹਂ ਭਵਾਨੀਂ ਭਵਸੁਖਵਿਰਤੋ ਭਾਵਯੁਕ੍ਤਂ ਸ੍ਮਰਾਮਿ
ਨਾਮ੍ਨਾ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਢ੍ਯਾਂ ਸਤਤਸੁਖਕਰੀਂ ਨੌਮਿ ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾਮ੍ ॥ ੮॥

ਧਨ੍ਯਾਸ੍ਤੇ ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਾਃ ਸਤਤਜਪਪਰਾ ਹੀਨਵਰ੍ਣੇऽਪਿ ਜਾਤਾ
ਵੈਮੁਖ੍ਯੇ ਲਗ੍ਨਚਿਤ੍ਤਾ ਯਦਪਿ ਕੁਲਪਰਾ ਨੋ ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਯਾਃ ਕਦਾਚਿਤ੍ ।
ਇਤ੍ਥਂ ਸਞ੍ਚਿਨ੍ਤ੍ਯ ਮਾਤਃ । ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਮਮਲਂ ਨਾਮਰੂਪਂ ਤ੍ਵਦੀਯਂ
ਸਰ੍ਵ ਸਨ੍ਤ੍ਯਜ੍ਯ ਨਿਤ੍ਯਂ ਸਤਤਭਯਹਰੇ! ਕੀਰ੍ਤਯੇ ਸਰ੍ਵਦਾऽਹਮ੍ ॥ ੯॥

ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣਾऽਨੇਨ ਦੇਵੇਸ਼ਿ! ਕਪਾਂ ਕਤ੍ਵਾ ਮਮੋਪਰਿ ।
ਬਗਲਾਮੁਖਿ! ਮੇ ਚਿਤ੍ਤੇ ਵਾਸਂ ਕੁਰੁ ਸਦਾਸ਼ਿਵੇ! ॥ ੧੦॥

ਯਃ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਪ੍ਰਪਠੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਤਰੁਤ੍ਥਾਯ ਭਕ੍ਤਿਤਃ ।
ਤਸ੍ਯ ਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾ ਦੇਵੀ ਸ਼ੀਘ੍ਰਂ ਤੁਸ਼੍ਟਿਂ ਸਮੇਸ਼੍ਯਤਿ ॥ ੧੧॥

ਪ੍ਰਯਤੋ ਧ੍ਯਾਨਸਂਯੁਕ੍ਤੋ ਜਪਾਨ੍ਤੇ ਯਃ ਪਠੇਤ੍ ਸੁਧੀਃ ।
ਧਨਧਾਨ੍ਯਾਦਿਸਮ੍ਪਨ੍ਨਃ ਸਾਨ੍ਨਿਧ੍ਯਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੁਯਾਦ੍ ਦ੍ਰੁਤਮ੍ ॥ ੧੨॥

ॐ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ ।

ਇਦਂ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸ਼੍ਰੀਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਵਰ੍ਯੈਃ
ਸ਼੍ਰੀਸ੍ਵਾਮਿ ਪਾਦੈਰਕਾਰਿ ਤੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੇਰਣਯਾ ਦਤਿਯਾਨਗਰਸ੍ਯ
ਸ਼੍ਰੀਵਨਖਣ੍ਡੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ਸਨ੍ਨਿਧੌ ਸ਼੍ਰੀਪੀਤਾਮ੍ਬਰਭਗਵਤ੍ਯਾਃ
ਸ੍ਥਾਪਨਂ ਜ੍ਯੇਸ਼੍ਠਕਸ਼੍ਣਸ੍ਯ ਪਞ੍ਚਭ੍ਯਾਂ ਤਿਥੌ ਸਮ੍ਵਤ੍ ੧੯੯੨
ਵੈਕ੍ਰਮੇ ਗੁਰੁਵਾਸਰੇ ਮਹਤਾ ਸਮਾਰੋਹਣ ਜਾਤਮ੍ । ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਰ੍ਸ਼ੇ ੧੯੯੭
ਵੈਸ਼ਾਖਮਾਸਸ੍ਯ ਸ਼ੁਕ੍ਲਸ਼ਸ਼੍ਠ੍ਯਾਂ ਪਞ੍ਚਮਕਵਿ ਨਾਮਨਿ ਪਰ੍ਵਤਸ਼ਿਖਰੇ
ਸ਼੍ਰੀਤਾਰਾਭਗਵਤ੍ਯਾਃ ਪੀਠਸ੍ਥਾਨਮਪਿ ਤੇਸ਼ਾਮੇਵਾਨੁਗ੍ਰਹੇਣ ਸ੍ਥਾਪਿਤਮਭੂਤ੍,
ਤਦਵਸਰੇ ਸ਼੍ਰੀਤਾਰਾਕਰ੍ਪੂਰਸ੍ਤੋਤ੍ਰਸ੍ਯ ਵ੍ਯਾਖ੍ਯਾਂ ਕਰ੍ਤੁਂ ਤੈਰੇਵ ਪਰਮਾਨੁਗ੍ਰਹਃ
ਪ੍ਰਾਦਰ੍ਸ਼ਿ । ਪੀਠਦ੍ਵਯਸ੍ਯਾऽਯਮੇਵ ਪੁਸ੍ਤਕਰੂਪਃ ਸਙ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪ੍ਤਪਰਿਚਯਃ ।