Ashtaka

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Telugu | శ్రీపీతామ్బరాష్టకమ్

శ్రీపీతామ్బరాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

జ్ఞేయం నిత్యం విశుద్ధం యదపి నుతిశతైర్బోధితం వేదవాక్యైః
సచ్చిద్రూపం ప్రసన్నం విలసితమఖిలం శక్తిరూపేణ జ్ఞాతుమ్ ।
శక్యం చైతాం ప్రజుష్టాం భవవిలయకరీం శుద్ధసంవిత్స్వరూపాం
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౧॥

గౌరాభాం శుభ్రదేహాం దనుజకులహరాం బ్రహ్మరూపాం తురీయాం
వజ్రం పాశం చ జిహ్వామసురభయకరీం లౌహబద్ధాం గదాఖ్యామ్ ।
హస్తైర్నిత్యం వహన్తీం ద్విజవరముకుటాం స్వర్ణసింహాసనస్థాం
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౨॥

కౌర్మరూపం విధాత్రీం కృతయుగసమయే స్తబ్ధరూపాం స్థిరాఖ్యాం
హారిద్రే దివ్యదేహాం విబుధగణనుతాం విష్ణునా వన్దితాం తామ్ ।
ఆనర్చుః స్కన్దముఖ్యాః స్మరహరమహిలాం తారకే సంవివృద్ధే
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౩॥

ఆధారే తత్వరూపాం త్రిబలయసహితాం యోగివృన్దైః సుధ్యేయాం
పీతాం రుద్రేణ సార్ధ రతిరసనిరతాం చిన్తయిత్వా మనోజ్ఞామ్ ।
గద్యం పద్యం లభన్తే నవరసభరితం సాన్ద్రచన్ద్రాంశువర్ణా
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౪॥

మాయాబీజం మహోగ్రం పశుజభయహరం భూమియుక్తం జపన్తి
పుత్రైః పౌత్రైః సమేతాః ప్రణిహితమనసః ప్రాప్య భోగాన్ సమస్తాన్ ।
లబ్ధ్వా చాన్తే విమోక్షం విగతభవభయా మోదమానా భవన్తి
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౫॥

ధ్యానం మాతస్త్వదీయం జపమనుసతతం మన్త్రరాజస్య నిత్యం దుష్టైః
కృత్యా స్వరూపా బలగ ఇతి కృతా ఆశు శాన్తిం ప్రయాన్తి ।
తస్మాదాఖ్యాం త్వదీయాం ద్విభుజపరిణతాముగ్రవేషాం సుభీమాం
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౬॥

జప్త్వా బీజం త్వదీయం యది తవ సుజనో యాతి విద్వేషిమధ్యే
రూపం దృష్ట్వా తదీయం రిపుజనసకలః స్తమ్భనం యాతి శీఘ్రమ్ ।
గర్వీ సర్వత్వమేతి శ్రవణపథగతే నామవర్ణే త్వదీయే
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౭॥

బ్రహ్మా విష్ణుర్మహేశో జపతి తవ మనుం భావయుక్తం మహేశి!
లబ్ధ్వా కామం స్వరూపం సమరసనిరతా దివ్యభావం భజన్తే ।
తామేవాహం భవానీం భవసుఖవిరతో భావయుక్తం స్మరామి
నామ్నా పీతామ్బరాఢ్యాం సతతసుఖకరీం నౌమి నిత్యం ప్రసన్నామ్ ॥ ౮॥

ధన్యాస్తే భక్తియుక్తాః సతతజపపరా హీనవర్ణేఽపి జాతా
వైముఖ్యే లగ్నచిత్తా యదపి కులపరా నో ప్రశస్యాః కదాచిత్ ।
ఇత్థం సఞ్చిన్త్య మాతః । ప్రతిదినమమలం నామరూపం త్వదీయం
సర్వ సన్త్యజ్య నిత్యం సతతభయహరే! కీర్తయే సర్వదాఽహమ్ ॥ ౯॥

స్తోత్రేణాఽనేన దేవేశి! కృపాం కృత్వా మమోపరి ।
బగలాముఖి! మే చిత్తే వాసం కురు సదాశివే! ॥ ౧౦॥

యః కశ్చిత్ ప్రపఠేన్నిత్యం ప్రాతరుత్థాయ భక్తితః ।
తస్య పీతామ్బరా దేవీ శీఘ్రం తుష్టిం సమేష్యతి ॥ ౧౧॥

ప్రయతో ధ్యానసంయుక్తో జపాన్తే యః పఠేత్ సుధీః ।
ధనధాన్యాదిసమ్పన్నః సాన్నిధ్యం ప్రాప్నుయాద్ ద్రుతమ్ ॥ ౧౨॥

ఓం ఇతి శ్రీపీతామ్బరాష్టకం సమాప్తమ ।

ఇదం శ్రీపీతామ్బరాష్టకం శ్రీపరమహంసపరివ్రాజకాచార్యవర్యైః
శ్రీస్వామి పాదైరకారి తేషాం శుభప్రేరణయా దతియానగరస్య
శ్రీవనఖణ్డేశ్వరస్య సన్నిధౌ శ్రీపీతామ్బరభగవత్యాః
స్థాపనం జ్యేష్ఠకృష్ణస్య పఞ్చభ్యాం తిథౌ సమ్వత్ ౧౯౯౨
వైక్రమే గురువాసరే మహతా సమారోహణ జాతమ్ । అస్మిన్ వర్షే ౧౯౯౭
వైశాఖమాసస్య శుక్లషష్ఠ్యాం పఞ్చమకవి నామని పర్వతశిఖరే
శ్రీతారాభగవత్యాః పీఠస్థానమపి తేషామేవానుగ్రహేణ స్థాపితమభూత్,
తదవసరే శ్రీతారాకర్పూరస్తోత్రస్య వ్యాఖ్యాం కర్తుం తైరేవ పరమానుగ్రహః
ప్రాదర్శి । పీఠద్వయస్యాఽయమేవ పుస్తకరూపః సఙ్క్షిప్తపరిచయః ।