Ashtaka

Shri Prapanchamatapitrashtakam Lyrics in English

śrīprapañcamātāpitraṣṭakam Lyrics in English:

(srisrngagirau – sribhavanimalahanikaresvarakalyanotsave)
prakasitajagajjalau pratusyanmunibalakau
prapancamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 1॥

pranamamatrasantustau prayatairupasevitau ।
prapancamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 2॥

pranunnapapakantarau prasūnasragvibhūsitau ।
prapancamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 3॥

prapannapalanavyagrau pratapajitabhaskarau ।
prapancamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 4॥

prasadalesatah syaddhi pramatirjadaradyayoh ।
pragncamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 5॥

prahladamapnuyurnityam pranata yatpadabjayoh ।
prapancamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 6॥

pramadabhih suresanam prakamamupasevitau ।
prapancamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 7॥

prasantacittacapalyaih pratyaham paricintitau ।
prapancamatapitarau prancau jayapati stumah ॥ 8॥

iti srngeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam sriprapancamatapitrastakam sampūrnam ।

Add Comment

Click here to post a comment