Ashtaka

Shri Radha Ashtakam 4 Lyrics in Kannada | Sri Radha Stotram

Sri Radhashtakam 4 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀರಾಧಾಷ್ಟಕಮ್ 4
ಶ್ರೀಶ್ರೀವೃನ್ದಾವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ದಿಶಿ ದಿಶಿ ರಚಯನ್ತೀ ಸಂಚರನ್ನೇತ್ರಲಕ್ಷ್ಮೀ
ವಿಲಸಿತಖುರಲೀಭಿಃ ಖಂಜರೀಟಸ್ಯ ಖೇಲಾಮ್ ।
ಹೃದಯಮಧುಪಮಲ್ಲೀಂ ವಲ್ಲವಾಧೀಶಸೂನೋ-
ರಖಿಲಗುಣಗಭೀರಾಂ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 1॥

ಪಿತುರಿಹ ವೃಷಭಾನೋರನ್ವವಾಯಪ್ರಶಸ್ತಿಂ
ಜಗತಿ ಕಿಲ ಸಮಸ್ತೇ ಸುಷ್ಠು ವಿಸ್ತಾರಯನ್ತೀಮ್ ।
ವ್ರಜಪತಿಕುಮಾರಂ ಖೇಲಯನ್ತೀಂ ಸಖೀಭಿಃ
ಸುರಭಿಣಿ ನಿಜಕುಂಡೇ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 2॥

ಶರದುಪಚಿತರಾಕಾಕೌಮುದೀನಾಥಕೀರ್ತಿ
ಪ್ರಕರದಮನದೀಕ್ಷಾದಕ್ಷಿಣಸ್ಮೇರವಕ್ತ್ರಾಮ್ ।
ನಟದಘಭಿದಪಾಂಗೋತ್ತುಂಗಿತಾನಂಗರಂಗಾಂ
ಕಲಿತರುಚಿತರಂಗಾಂ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 3॥

ವಿವಿಧಕುಸುಮವೃನ್ದೋತ್ಫುಲ್ಲಧಮ್ಮಿಲ್ಲಘಾಟೀ
ವಿಘಟಿತಮದಘೂರ್ಣತ್ಕೇಕಿಪಿಚ್ಛಪ್ರಶಸ್ತಿಮ್ ।
ಮಧುರಿಪುಮುಖಬಿಮ್ಬೋದ್ಗೀರ್ಣತಾಮ್ಬೂಲರಾಗ
ಸ್ಫುರದಮಲಕಪೋಲಾಂ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 4॥

ಅಮಲಿನಲಲಿತಾನ್ತಃಸ್ನೇಹಸಿಕ್ತಾನ್ತರಾಂಗಾಂ
ಅಖಿಲವಿಧವಿಶಾಖಾಸಖ್ಯವಿಖ್ಯಾತಶೀಲಾಮ್ ।
ಸ್ಫುರದಘಭಿದನರ್ಘಪ್ರೇಮಮಾಣಿಕ್ಯಪೇಟೀಂ
ಧೃತಮಧುರವಿನೋದಾಂ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 5॥

ಅತುಲಮಹಸಿ ವೃನ್ದಾರಣ್ಯರಾಜ್ಯೇಽಭಿಷಿಕ್ತಾಂ
ನಿಖಿಲಸಮಯಭರ್ತುಃ ಕಾರ್ತಿಕಸ್ಯಾಧಿದೇವೀಮ್ ।
ಅಪರಿಮಿತಮುಕುನ್ದಪ್ರೇಯಸೀವೃನ್ದಮುಖ್ಯಾಂ
ಜಗದಘಹರಕೀರ್ತಿಂ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 6॥

ಹರಿಪದನಖಕೋಟೀಪೃಷ್ಠಪರ್ಯನ್ತಸೀಮಾ
ತಟಮಪಿ ಕಲಯನ್ತೀಂ ಪ್ರಾಣಕೋಟೇರಭೀಷ್ಟಾಮ್ ।
ಪ್ರಮುದಿತಮದಿರಾಕ್ಷೀವೃನ್ದವೈದಗ್ಧ್ಯದೀಕ್ಷಾ
ಗುರುಮತಿಗುರುಕೀರ್ತಿಂ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 7॥

ಅಮಲಕನಕಪಟ್ಟೋದ್ಘೃಷ್ಟಕಾಶ್ಮೀರಗೌರೀಂ
ಮಧುರಿಮಲಹರೀಭಿಃ ಸಮ್ಪರೀತಾಂ ಕಿಶೋರೀಮ್ ।
ಹರಿಭುಜಪರಿರಬ್ಧಾಂ ಲಬ್ಧರೋಮಾಂಚಪಾಲಿಂ
ಸ್ಫುರದರುಣದುಕೂಲಾಂ ರಾಧಿಕಾಮರ್ಚಯಾಮಿ ॥ 8॥

ತದಮಲಮಧುರಿಮ್ಣಾಂ ಕಾಮಮಾಧಾರರೂಪಂ
ಪರಿಪಠತಿ ವರಿಷ್ಠಂ ಸುಷ್ಠು ರಾಧಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ।
ಅಹಿಮಕಿರಣಪುತ್ರೀಕೂಲಕಲ್ಯಾಣಚನ್ದ್ರಃ
ಸ್ಫುಟಮಖಿಲಮಭೀಷ್ಟಂ ತಸ್ಯ ತುಷ್ಟಸ್ತನೋತಿ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ ಶ್ರೀರಾಧಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment