Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Gujarati

Shri Ramashtaprasastutih Lyrics in Gujarati

62 Views

Shri Ramashtaprasa Stutih Text in Gujarati:

શ્રીરામાષ્ટપ્રાસસ્તુતિઃ

કર્તા કઞ્જભવાત્મના ત્રિજગતાં ભર્તા મુકુન્દાત્મના
હર્તા યશ્ચ હરાત્મનાઘમખિલં સ્મર્તા ચ યસ્યોજ્ઝતિ ।
ધર્તારં ધનુષઃ શરૈસ્સહ તમાદર્તારમાર્તાન્વયં
સર્તારોઽપ્યપથે શ્રિતા રઘુપતિં વર્તામહે નિર્ભયાઃ ॥ ૧॥

કારાગારસમાનસંસૃતિનિરાકારાય સચ્ચિન્મયં
ધીરા યં શરણં વ્રજન્તિ ભુવને નીરાગમોહસ્મયાઃ ।
તારાદેવરમુખ્યવાનરપરીવારાય નીરાકર-
સ્ફારાટોપહરાય રાવણજિતે વીરાય તસ્મૈ નમઃ ॥ ૨॥

કિં દેવૈરિતરૈઃ પ્રપન્નભરણે સન્દેહકૃદ્ભિર્નૃણાં
વિન્દેયં યદિ તાન્ વિમૂઢ ઇતિ માં નિન્દેયુરાર્યા ન કિમ્ ।
કિં દેયં કિમદેયમિત્યવિદુરં તં દેહિનામિષ્ટદં
વન્દે કઞ્ચન વઞ્ચનામૃગરિપું મન્દેતરશ્રેયસે ॥ ૩॥

ગાત્રેષુ શ્રમમગ્નિમાન્દ્યમુદરે નેત્રે જડત્વં સહ
શ્રોત્રેણાદિશતી જરા વિશતિ ચેત્ કોઽત્રેરયેન્માસ્ત્વિતિ ।
દાત્રે યત્તુ નમોઽધુનાઽપિ કલયે સ્તોત્રેણ વિત્તાશયા
મૈત્રે જન્મજુષે કુલે કૃતનતિર્નેત્રે તદુજ્ઝામ્યહમ્ ॥ ૪॥

જાતો યો મિહિરાન્વયે નિયમિના નીતો મખં રક્ષિતું
શાતોદર્યપિ યેન ગૌતમમુનેઃ પૂતોપલત્વં જહૌ ।
છાતોમાપતિકાર્મુકં સદસિ યં સીતોપલેભે પતિં
નાતો રાઘવતોઽપરં શરણમિત્યાતોદ્યમાઘોષયે ॥ ૫॥

નાહં પુત્રકલત્રમિત્રવિષયે સ્નેહં વિહાતું ક્ષમઃ
સાહઙ્કારમિદં મનશ્ચ ન કૃતોત્સાહં ગુરૂપાસને ।
દેહં નશ્વરમન્તકસ્ય ન દયા હા હન્ત તેનોજ્ઝિતું
મોહં નૌમિ રુચા વિડમ્બિતપયોવાહં રઘૂણાં પતિમ્ ॥ ૬॥

શ્રીહીનં વ્યથયન્તિ યે ધનમદાદેહીતિ યાહીતિ તાન્
વાહીકાનિવ ન સ્મરામ્યપિ પતીન્ દોહીયસીનાં ગવામ્ ।
દેહીતીરિતમન્તરેણ દદતે યો હીહિતં દેહિનાં
પાહીતિ બ્રુવતો રઘૂદ્વહ દયાવાહી સ સેવ્યોઽસિ મે ॥ ૭॥

શ્રુત્વા વેદશિરાંસિ તન્નિગદિતં મત્વા યથાવન્નરઃ
સ્મૃત્વાઽભીક્ષ્ણમિદં લભેત વિશયં હિત્વાઽઽત્મસાક્ષાત્કૃતિમ્ ।
યત્ત્વાહ ક્રમમિત્થમાગમશિરસ્તત્ત્વાવબોધોદયે
સત્ત્વાકાર તદેવ રામ સુલભં ન ત્વામનત્વા નૃણામ્ ॥ ૮॥

હન્તું પ્રાક્તનદુષ્કૃતાનિ જગતાં મન્તું ભૃશાનિત્યતાં
કન્તું જેતુમમુત્ર ચેહ સમુપારન્તું ફલેષ્વાદરાત્ ।
યન્તું સેન્દ્રિયજાતમાગમશિરો ગન્તું ચ વક્ત્રાદ્ગુરોઃ
તન્તું ચણ્ડકરાન્વયસ્ય કલયે તં તુઙ્ગચાપં પ્રભુમ્ ॥ ૯॥

ઇતિ શ્રીરામાષ્ટપ્રાસસ્તુતિઃ સમાપ્તા ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *