Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Sarasvatya Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Devi Stotram

Shri Sarasvatya Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | Sri Devi Stotram

28 Views

Sri Saraswati Ashtakam 2 Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಅಮಲಾ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯಾ ಸಾ ಕಮಲಾಕರಮಾಲಿನೀ ।
ವಿಮಲಾಭ್ರನಿಭಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಕಮಲಾ ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ || 1 ||

ವಾರ್ಣಸಂಸ್ಥಾಂಗರೂಪಾ ಯಾ ಸ್ವರ್ಣರತ್ನವಿಭೂಷಿತಾ ।
ನಿರ್ಣಯಾ ಭಾರತಿ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ || 2 ||

ವರದಾಭಯರುದ್ರಾಕ್ಷವರಪುಸ್ತಕಧಾರಿಣೀ ।
ಸರಸಾ ಸಾ ಸರೋಜಸ್ಥಾ ಸಾರಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಾಸ್ವತೀ || 3 ||

ಸುನ್ದರೀ ಸುಮುಖೀ ಪದ್ಮಮನ್ದಿರಾ ಮಧುರಾ ಚ ಸಾ ।
ಕುನ್ದಭಾಸಾ ಸದಾ ವೋಽವ್ಯಾದ್ವನ್ದಿತಾ ಯಾ ಸರಸ್ವತೀ || 4 ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಲಿಪಿತಾ ಕುಮ್ಭಮುದ್ರಾಧೃತಕರಾಮ್ಬುಜಾ ।
ಭದ್ರಾರ್ಥದಾಯಿನೀ ಸಾವ್ಯಾದ್ಭದ್ರಾಬ್ಜಾಕ್ಷೀ ಸರಸ್ವತೀ || 5 ||

ರಕ್ತಕೌಶೇಯರತ್ನಾಢ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಭಾಷಣಭೂಷಣಾ ।
ಭಕ್ತಹೃತ್ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಸಾ ಶಕ್ತಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ || 6 ||

ಚತುರ್ಮುಖಸ್ಯ ಜಾಯಾ ಯಾ ಚತುರ್ವೇದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚ ಸಾ ವೋಽವ್ಯಾಚ್ಚತುರ್ವರ್ಗಾ ಸರಸ್ವತೀ || 7 ||

ಸರ್ವಲೋಕಪ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಯಾ ಪರ್ವಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಾ ।
ಸರ್ವಜಿಹ್ವಾಗ್ರಸಂಸ್ಥಾ ಸಾ ಸದಾ ವೋಽವ್ಯಾತ್ಸರಸ್ವತೀ || 8 ||

ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಸಕೃತ್ಪ್ರಾತರ್ಜಪೇನ್ನರಃ।
ಅಜ್ಞೈರ್ವಿಮುಚ್ಯತೇ ಸೋಽಯಂ ಪ್ರಾಜ್ಞೈರಿಷ್ಟಶ್ಚ ಲಭ್ಯತೇ || 9 ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *