Ashtaka Saraswati Stotram

Shri Sarasvatya Ashtakam Lyrics in Bengali | Sri Devi Stotram

Sri Saraswati Ashtakam Lyrics in Bengali:

সরস্বত্যষ্টকম্
শ্রীগণেশায় নমঃ ।
শতানীক উবাচ ।
মহামতে মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।
অক্ষীণকর্মবন্ধস্তু পুরুষো দ্বিজসত্তম || ১ ||

মরণে য়জ্জপেজ্জাপ্যং য়ং চ ভাবমনুস্মরন্ ।
পরং পদমবাপ্নোতি তন্মে ব্রূহি মহামুনে || ২ ||

শৌনক উবাচ ।
ইদমেব মহারাজ পৃষ্টবাংস্তে পিতামহঃ ।
ভীষ্মং ধর্মবিদাং পৃষ্ঠেদং ধর্মপুত্রো য়ুধিষ্ঠিরঃ || ৩ ||

য়ুধিষ্ঠির উবাচ ।
পিতামহ মহাপ্রাজ্ঞ সর্বশাস্ত্রবিশারদ ।
বৃহস্পতিস্তুতা দেবী বাগীশায় মহাত্মনে ।
আত্মানং দর্শয়ামাস সূর্য কোটিসমপ্রভম্ || ৪ ||

সরস্বত্যুবাচ ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে য়ত্তে মনসি বর্ততে ।
বৃহস্পতিরুবাচ ।
য়দি মে বরদা দেবি দিব্যজ্ঞানং প্রয়চ্ছ মে || ৫ ||

দেব্যুবাচ ।
হন্ত তে নির্মলং জ্ঞানং কুমতিধ্বংসকারকম্ ।
স্তোত্রেণানেন য়ে ভক্ত্যা মাং স্তুবন্তি মনীষিণঃ || ৬ ||

বৃহস্পতিরুবাচ ।
লভতে পরমং জ্ঞানং য়ত্সুরৈরপি দুর্লভম্ ।
প্রাপ্নোতি পুরুষো নিত্যং মহামায়াপ্রসাদতঃ || ৭ ||

সরস্বত্যুবাচ ।
ত্রিসন্ধ্যং প্রয়তো নিত্যং পঠেদষ্টকমুত্তমম্ ।
তস্য কণ্ঠে সদা বাসং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ || ৮ ||

ইতি শ্রীপদ্মপুরাণে দিব্যজ্ঞানপ্রদায়কং সরস্বত্যষ্টকস্তোত্রং সম্পূর্ণম্ ||