Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Sarasvatya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada | Saraswati Slokam

Sri Saraswati Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಮಾಯಾ ವರಪ್ರದಾ ।
ಶ್ರೀಪ್ರದಾ ಪದ್ಮನಿಲಯಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮವಕ್ತ್ರಕಾ ॥ 1 ॥

ಶಿವಾನುಜಾ ಪುಸ್ತಕಭೃತ್ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾ ರಮಾ ಪರಾ ।
ಕಾಮರೂಪಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 2 ॥

ಮಹಾಶ್ರಯಾ ಮಾಲಿನೀ ಚ ಮಹಾಭೋಗಾ ಮಹಾಭುಜಾ ।
ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಹೋತ್ಸಾಹಾ ದಿವ್ಯಾಂಗಾ ಸುರವನ್ದಿತಾ ॥ 3 ॥

ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಪಾಶಾ ಮಹಾಕಾರಾ ಮಹಾಂಕುಶಾ ।
ಪೀತಾ ಚ ವಿಮಲಾ ವಿಶ್ವಾ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾಲಾ ಚ ವೈಷ್ಣವೀ ॥ 4 ॥

ಚನ್ದ್ರಿಕಾ ಚನ್ದ್ರವದನಾ ಚನ್ದ್ರಲೇಖಾವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಸಾವಿತ್ರೀ ಸುರಸಾ ದೇವೀ ದಿವ್ಯಾಲಂಕಾರಭೂಷಿತಾ ॥ 5 ॥

ವಾಗ್ದೇವೀ ವಸುಧಾ ತೀವ್ರಾ ಮಹಾಭದ್ರಾ ಮಹಾಬಲಾ ।
ಭೋಗದಾ ಭಾರತೀ ಭಾಮಾ ಗೋವಿನ್ದಾ ಗೋಮತೀ ಶಿವಾ ॥ 6 ॥

ಜಟಿಲಾ ವಿನ್ಧ್ಯವಾಸಾ ಚ ವಿನ್ಧ್ಯಾಚಲವಿರಾಜಿತಾ ।
ಚಂಡಿಕಾ ವೈಷ್ಣವೀ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನೈಕಸಾಧನಾ ॥ 7 ॥

ಸೌದಾಮಿನೀ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಸ್ಸುಭದ್ರಾ ಸುರಪೂಜಿತಾ ।
ಸುವಾಸಿನೀ ಸುನಾಸಾ ಚ ವಿನಿದ್ರಾ ಪದ್ಮಲೋಚನಾ ॥ 8 ॥

ವಿದ್ಯಾರೂಪಾ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ಬ್ರಹ್ಮಜಾಯಾ ಮಹಾಫಲಾ ।
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಃ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾ ತ್ರಿಗುಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 9 ॥

ಶುಮ್ಭಾಸುರಪ್ರಮಥಿನೀ ಶುಭದಾ ಚ ಸ್ವರಾತ್ಮಿಕಾ ।
ರಕ್ತಬೀಜನಿಹಂತ್ರೀ ಚ ಚಾಮುಂಡಾ ಚಾಮ್ಬಿಕಾ ತಥಾ ॥ 10 ॥

ಮುಂಡಕಾಯಪ್ರಹರಣಾ ಧೂಮ್ರಲೋಚನಮರ್ದನಾ ।
ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾ ಸೌಮ್ಯಾ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 11 ॥

ಕಾಲರಾತ್ರೀ ಕಲಾಧಾರಾ ರೂಪಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನೀ ।
ವಾಗ್ದೇವೀ ಚ ವರಾರೋಹಾ ವಾರಾಹೀ ವಾರಿಜಾಸನಾ ॥ 12 ॥

ಚಿತ್ರಾಮ್ಬರಾ ಚಿತ್ರಗನ್ಧಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಕಾನ್ತಾ ಕಾಮಪ್ರದಾ ವನ್ದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾಧರಸುಪೂಜಿತಾ ॥ 13 ॥ ವಿದ್ಯಾಧರೀ ಸುಪೂಜಿತಾ

ಶ್ವೇತಾನನಾ ನೀಲಭುಜಾ ಚತುರ್ವರ್ಗಫಲಪ್ರದಾ ।
ಚತುರಾನನಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾ ರಕ್ತಮದ್ಯಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 14 ॥

ಹಂಸಾಸನಾ ನೀಲಜಂಘಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ।
ಏವಂ ಸರಸ್ವತೀದೇವ್ಯಾ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಮ್ ॥ 15 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Also Read:

Shri Sarasvatya Shtottara Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top