Shiva Stotram

Shri Shiva Niranjanam Lyrics in Kannada

Sri Shiva Neeraanjanam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವ ನೀರಾಂಜನಂ ॥
ಹರಿಃ ಓಂ ನಮೋಽತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿಶಿರೋರುವಾಹವೇ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥ 1 ॥

ಓಂ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ಶಿವ, ಜಯ ಗಿರಿಜಾಧೀಶ ಶಿವ, ಜಯ
ಗೌರೀನಾಥ ।
ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ನಿತ್ಯಂ, ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಶಂಭೋ, ಕೃಪಯಾ ಜಗದೀಶ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 2 ॥

ಕೈಲಾಸೇ ಗಿರಿಶಿಖರೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವಿಪಿನೇ, ಶಿವ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವಿಪಿನೇ
ಗುಂಜತಿ ಮಧುಕರ ಪುಂಜೇ, ಗುಂಜತಿ ಮಧುಕರಪುಂಜೇ ಗಹನೇ ।
ಕೋಕಿಲಃ ಕೂಜತಿ ಖೇಲತಿ, ಹಂಸಾವಲಿಲಲಿತಾ ರಚಯತಿ
ಕಲಾಕಲಾಪಂ ರಚಯತಿ, ಕಲಾಕಲಾಪಂ ನೃತ್ಯತಿ ಮುದಸಹಿತಾ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 3 ॥

ತಸ್ಮಿಁಲ್ಲಲಿತಸುದೇಶೇ ಶಾಲಾಮಣಿರಚಿತಾ, ಶಿವ ಶಾಲಾಮಪಿರಚಿತಾ,
ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಹರನಿಕಟೇ ತನ್ಮಧ್ಯೇ ಹರನಿಕಟೇ, ಗೌರೀ ಮುದಸಹಿತಾ ।
ಕ್ರೀಡಾಂ ರಚಯತಿ ಭೂಷಾಂ ರಂಜಿತನಿಜಮೀಶಂ, ಶಿವ ರಂಜಿತನಿಜಮೀಶಂ
ಇಂದ್ರಾದಿಕಸುರಸೇವಿತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕಸುರಸೇವಿತ, ಪ್ರಣಮತಿ ತೇ ಶೀರ್ಷಂ,
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 4 ॥

ವಿಬುಧವಧೂರ್ಬಹು ನೃತ್ಯತಿ ಹೃದಯೇ ಮುದಸಹಿತಾ, ಶಿವ ಹೃದಯೇ ಮುದಸಹಿತಾ,
ಕಿನ್ನರಗಾನಂ ಕುರುತೇ ಕಿನ್ನರಗಾನಂ ಕುರುತೇ, ಸಪ್ತಸ್ವರ ಸಹಿತಾ ।
ಧಿನಕತ ಥೈ ಥೈ ಧಿನಕತ ಮೃದಂಗಂ ವಾದಯತೇ, ಶಿವ
ಮೃದಂಗಂ ವಾದಯತೇ,
ಕ್ವಣಕ್ವಪಲಲಿತಾ ವೇಣುಂ ಮಧುರಂ ನಾದಯತೇ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 5 ॥

ಕಣ ಕಣ-ಚರಣೇ ರಚಯತಿ ನೂಪುರಮುಜ್ವಲಿತಂ, ಶಿವನೂಪುರಮುಜ್ವಲಿತಂ ।
ಚಕ್ರಾಕಾರಂ ಭ್ರಮಯತಿ ಚಕ್ರಾಕಾರಂ ಭ್ರಮಯತಿ, ಕುರುತೇ ತಾಂ ಧಿಕತಾಂ ।
ತಾಂ ತಾಂ ಲುಪ-ಚುಪ ತಾಲಂ ನಾದಯತೇ, ಶಿವ ತಾಲಂ ನಾದಯತೇ,
ಅಂಗುಷ್ಠಾಂಗುಲಿನಾದಂ ಅಂಗುಷ್ಠಾಂಗುಲಿನಾದಂ ಲಾಸ್ಯಕತಾಂ ಕುರುತೇ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 6 ॥

ಕರ್ಪುರದ್ಯುತಿಗೌರಂ ಪಂಚಾನನಸಹಿತಂ, ಶಿವ ಪಂಚಾನನಸಹಿತಂ,
ವಿನಯನ ಶಶಧರಮೌಲೇ, ವಿನಯನ ವಿಷಧರಮೌಲೇ ಕಂಠಯುತಂ ।
ಸುಂದರಜಟಾಕಲಾಪಂ ಪಾವಕಯುತ ಫಾಲಂ, ಶಿವ ಪಾವಕಶಶಿಫಾಲಂ,
ಡಮರುತ್ರಿಶೂಲಪಿನಾಕಂ ಡಮರುತ್ರಿಶೂಲಪಿನಾಕಂ ಕರಧೃತನೃಕಪಾಲಂ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 7 ॥

ಶಂಖನನಾದಂ ಕೃತ್ವಾ ಝಲ್ಲರಿ ನಾದಯತೇ, ಶಿವ ಝಲ್ಲರಿ ನಾದಯತೇ,
ನೀರಾಜಯತೇ ಬ್ರಹ್ಮಾ, ನೀರಾಜಯತೇ ವಿಷ್ಣುರ್ವೇದ-ಋಚಂ ಪಠತೇ ।
ಇತಿ ಮೃದುಚರಣಸರೋಜಂ ಹೃದಿ ಕಮಲೇ ಧೃತ್ವಾ, ಶಿವ ಹೃದಿ ಕಮಲೇ ಧೃತ್ವಾ
ಅವಲೋಕಯತಿ ಮಹೇಶಂ, ಶಿವಲೋಕಯತಿ ಸುರೇಶಂ, ಈಶಂ ಅಭಿನತ್ವಾ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 8 ॥

ರುಂಡೈ ರಚಯತಿ ಮಾಲಾಂ ಪನ್ನಗಮುಪವೀತಂ, ಶಿವ ಪನ್ನಗಮುಪವೀತಂ,
ವಾಮವಿಭಾಗೇ ಗಿರಿಜಾ, ವಾಮವಿಭಾಗೇ ಗೌರೀ, ರೂಪಂ ಅತಿಲಲಿತಂ ।
ಸುಂದರಸಕಲಶರೀರೇ ಕೃತಭಸ್ಮಾಭರಣಂ, ಶಿವ ಕೃತ ಭಸ್ಮಾಭರಣಂ,
ಇತಿ ವೃಷಭಧ್ವಜರೂಪಂ, ಹರ-ಶಿವ-ಶಂಕರ-ರೂಪಂ ತಾಪತ್ರಯಹರಣಂ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 9 ॥

ಧ್ಯಾನಂ ಆರತಿಸಮಯೇ ಹೃದಯೇ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ, ಶಿವ ಹೃದಯೇ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ,
ರಾಮಂ ತ್ರಿಜಟಾನಾಥಂ, ಶಂಭುಂ ವಿಜಟಾನಾಥಂ ಈಶಂ ಅಭಿನತ್ವಾ ।
ಸಂಗೀತಮೇವಂ ಪ್ರತಿದಿನಪಠನಂ ಯಃ ಕುರುತೇ, ಶಿವ ಪಠನಂ ಯಃ ಕುರುತೇ,
ಶಿವಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ, ಹರಸಾಯುಜ್ಯಂ ಗಚ್ಛತಿ, ಭಕ್ತ್ಯಾ ಯಃ ಶೃಣುತೇ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 10 ॥

ಓಂ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಹರ ಶಿವ, ಜಯ ಗಿರಿಜಾಧೀಶ ಶಿವ, ಜಯ
ಗೌರೀನಾಥ ।
ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ನಿತ್ಯಂ ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾಲಯ ಶಂಭೋ ಕೃಪಯಾ ಜಗದೀಶ ।
ಓಂ ಹರ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ॥ 11 ॥

Also Read:

Shri Shiva Niranjanam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment