Ashtaka

Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in Oriya

Sri Siddhasarayustotrashtakam in Oriya:

ଶ୍ରୀସିଦ୍ଧସରୟୂସ୍ତୋତ୍ରାଷ୍ଟକମ୍
ଶ୍ରୀରାମନାମମହିମାନମୁଦୀରୟନ୍ତୀ
ତଦ୍ଧାମ-ସାମ-ଗୁଣ-ଗୌରଵମୁଦ୍ଗୀରନ୍ତୀ ।
ଆପୂର-ପୂର-ପରିପୂତ-ଗଭୀରଘୋଷା
ଦୋଷାଟଵୀ-ଵିଘଟନଂ ସରୟୂସ୍ତନୋତୁ || ୧ ||

ଶ୍ରୀଭାରତୀୟ-ଵିଜୟ-ଧ୍ଵଜ-ଶୈଲରାଜ-
ପ୍ରୋଡ୍ଡୀୟମାନ-କଲକେତନ-କୀର୍ତିଵଲ୍ଲୀ ।
ଶ୍ରୀମାନସୋତ୍ତରସରଃ-ପ୍ରଭଵାଦ୍ୟଶକ୍ତି-
ର୍ମୂର୍ତା ନଦୀଶତନୁତା ସରୟୂର୍ଵିଭାତି || ୨ ||

ସାକେତ-ଗୌରଵଗିରଃ ପରିବୃଂହୟନ୍ତୀ
ଶ୍ରୀରାଘଵେନ୍ଦ୍ରମଭିତଃକିଲ ଦର୍ଶୟନ୍ତୀ ।
ଗଙ୍ଗାଂ ଭୃଗୁପ୍ରଵରତୀର୍ଥମନୁସ୍ରଵନ୍ତୀ
ଧନ୍ୟା ପୁନାତୁ ସରୟୂର୍ଗିରିରାଜକନ୍ୟା || ୩ ||

ଇକ୍ଷ୍ଵାକୁମୁଖ୍ୟ-ରଵିଵଂଶ-ସମର୍ଚିତାଙ୍ଘ୍ରି-
ର୍ଦିଵ୍ୟାଵଦାତ-ଜଲରାଶି-ଲସତ୍ପ୍ରଵାହା ।
ପାପୌଘ -କାନନଘଟା -ଦହନପ୍ରଭାଵା
ଦାରିଦ୍ର୍ୟ-ଦୁଃଖ-ଦମନୀ ସରୟୂର୍ଧିନୋତୁ || ୪ ||

ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟପୁଣ୍ୟମିଵ ଵିଦ୍ରୁତମେକନିଷ୍ଠଂ
ନିସ୍ତନ୍ଦ୍ର-ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣାମୃତ-ଲୋଭନୀୟମ୍ ।
ସର୍ଵାର୍ଥଦଂ ସକଲ-ମଙ୍ଗଲ-ଦାନଦକ୍ଷଂ
ଵନ୍ଦେ ପ୍ରଵାହମତୁଲଂ ଲଲିତଂ ସରୟ୍ଵାଃ || ୫ ||

ନିତ୍ୟଂ ସମସ୍ତ-ଜନ-ତାପହରଂ ପଵିତ୍ରଂ
ଦେଵାସୁରାର୍ଚିତମୁଦଗ୍ର -ସମଗ୍ରଧାରମ୍ ।
ହାରଂ ହରେର୍ହରିଣ-ରେଣୁଵିଲାସକୂଲଂ
ଶ୍ରୀସାରଵଂ ସଲିଲମୁଦ୍ଧମୁପଘ୍ନମୀଡେ || ୬ ||

ଵନ୍ୟାଃ ସରିଦ୍-ଦ୍ରୁମଲତା-ଗଜ-ଵାଜି-ସିଂହା
ହଂସାଃ ଶୁକା ହରିଣ-ମର୍କଟ-କୋଲ-କୀଟାଃ ।
ମତ୍ସ୍ୟା ଭୁଜଙ୍ଗ-କମଠା ଅପି ସଂଶ୍ରିତାସ୍ତ୍ଵାଂ
ପୂଜ୍ୟା ଭଵନ୍ତି ଜଗତାଂ ମହିତା ମହାର୍ହାଃ || ୭ ||

ଏକାଦଶୀମଥ ମହାନଵମୀଂ ଭଜନ୍ତୋ
ଦିଵ୍ୟାଵଗାହନରତା ସମୁପେତ୍ୟ ଧୀରାଃ ।
ଶ୍ରୀଜାନକୀଶଚରଣାମ୍ବୁଜ -ଦତ୍ତଚିତ୍ତା-
ନାଵର୍ତୟନ୍ତି ଭଵମତ୍ର ଜଲେ ସରୟ୍ଵାଃ || ୮ ||

ପୁଣ୍ୟୈର୍ଧନ୍ୟୈର୍ଵସିଷ୍ଠାଦିଭିରଥ ମୁନିଭିଃ ସେଵିତାଂ ଦିଵ୍ୟଦେହାଂ
ଗୌରାଙ୍ଗୀଂ ସ୍ଵର୍ଣରତ୍ନୋଜ୍ଜ୍ଵଲ-ପଟଲ-ଲସଦ୍-ଭୂଷଣାଖ୍ୟାଂ ଦୟାର୍ଦ୍ରାମ୍ ।
ଶ୍ରୀନାଗେଶାଭିମୁଖ୍ୟାଂ ସୁରଵରଝରିଣୀଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧିପ୍ରଦାତ୍ରୀଂ
ତୋଷ୍ଟୟେ ବ୍ରହ୍ମରୂପ-ପ୍ରକଟିତ-ସରୟୂଂ କୋଟିସୂର୍ୟ-ପ୍ରକାଶାମ୍ || ୯ ||

ଦେଵ୍ୟାଃ ସରୟ୍ଵାଃ ସ୍ତଵନଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲ-ମଙ୍ଗଲମ୍ ।
ଶ୍ରୀରାମେଶ୍ଵରୟୋଃ ସଦ୍ୟୋ ଵଶୀକରଣମୁତ୍ତମମ୍ || ୧୦ ||

କାଶୀପୀଠାଧିନାଥେନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟଭିକ୍ଷୁଣା ।
ମହେଶ୍ଵରେଣ ରଚିତଃ ସ୍ତଵୋଽୟଂ ସତ୍ସୁ ରାଜତାମ୍ || ୧୧ ||

ଇତି କାଶୀପୀଠାଧୀଶ୍ଵର-ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ୟ-ସ୍ଵାମି-
ଶ୍ରୀମହେଶ୍ଵରାନନ୍ଦସରସ୍ଵତୀଵିରଚିତଂ ସିଦ୍ଧସରୟୂସ୍ତୋତ୍ରାଷ୍ଟକଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।