Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Sita Rama Ashtakam Lyrics in Hindi and Meaning | Sita Slokam

Here Sita Devi is used as an adjective of Lord Rama, in the sense that she is always with him. The prayer is addressed to Lord Sri Rama Chandra. Sri Sita Ramashtakam was translated by P. R. Ramachander

SitaRama Ashtakam Lyrics in Hindi:

|| श्रीसीतारामाष्टकम् ||

ब्रह्ममहेन्द्रसुरेन्द्रमरुद्गणरुद्रमुनीन्द्रगणैरतिरम्यं
क्षीरसरित्पतितीरमुपेत्य नुतं हि सतामवितारमुदारम् ।
भूमिभरप्रशमार्थमथ प्रथितप्रकटीकृतचिद्घनमूर्तिम् ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || १ ||

पद्मदलायतलोचन हे रघुवंशविभूषण देव दयालो
निर्मलनीरदनीलतनोऽखिललोकहृदम्बुजभासक भानो ।
कोमलगात्र पवित्रपदाब्जरजःकणपावित गौतमकान्त ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || २ ||

पूर्ण परात्पर पालय मामतिदीनमनाथमनन्तसुखाब्धे
प्रावृडदभ्रतडित्सुमनोहरपीतवराम्बर राम नमस्ते ।
कामविभञ्जन कान्ततरानन काञ्चनभूषण रत्नकिरीट ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || ३ ||

दिव्यशरच्छशिकान्तिहरोज्ज्वलमौक्तिकमालविशालसुमौले
कोटिरविप्रभ चारुचरित्रपवित्र विचित्रधनुःशरपाणे ।
चण्डमहाभुजदण्डविखण्डितराक्षसराजमहागजदण्डम् ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || ४ ||

दोषविहिंस्रभुजङ्गसहस्रसुरोषमहानलकीलकलापे
जन्मजरामरणोर्मिमये मदमन्मथनक्रविचक्रभवाब्धौ ।
दुःखनिधौ च चिरं पतितं कृपयाद्य समुद्धर राम ततो माम् ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || ५ ||

संसृतिघोरमदोत्कटकुञ्जरतृट्क्षुदनीरदपिण्डिततुण्डं
दण्डकरोन्मथितं च रजस्तम उन्मदमोहपदोज्झितमार्तम् ।
दीनमनन्यगतिं कृपणं शरणागतमाशु विमोचय मूढम् ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || ६ ||

जन्मशतार्जितपापसमन्वितहृत्कमले पतिते पशुकल्पे
हे रघुवीर महारणधीर दयां कुरु मय्यतिमन्दमनीषे ।
त्वं जननी भगिनी च पिता मम तावदसि त्ववितापि कृपालो ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || ७ ||

त्वां तु दयालुमकिञ्चनवत्सलमुत्पलहारमपारमुदारं राम
विहाय कमन्यमनामयमीश जनं शरणं ननु यायाम् ।
त्वत्पदपद्ममतः श्रितमेव मुदा खलु देव सदाव ससीत ।
त्वां भजतो रघुनन्दन देहि दयाघन मे स्वपदाम्बुजदास्यम् || ८ ||

यः करुणामृतसिन्धुरनाथजनोत्तमबन्धुरजोत्तमकारी
भक्तभयोर्मिभवाब्धितरिः सरयूतटिनीतटचारुविहारी ।
तस्य रघुप्रवरस्य निरन्तरमष्टकमेतदनिष्टहरं वै यस्तु
पठेदमरः स नरो लभतेऽच्युतरामपदाम्बुजदास्यम् || ९ ||

|| इति श्रीमन्मधुसूदनाश्रमशिष्याच्युतयतिविरचितं
श्रीसीतारामाष्टकं सम्पूर्णम् ||

Sita Ramashtakam Meaning:

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Who is being praised in the pretty banks of the ocean of milk,
By Brahma, Shiva, Indra, Maruths, Rudra, and groups of saints,
Who is partial in protecting good people, who is greater than the greatest,
Who has appeared in this world to reduce the burden of this earth,
As a pretty slightly black human being, though he is full of wisdom. || 1 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh God with lotus like eyes, Oh ornament to the clan of Raghu,
Oh store house of mercy, Oh God with the colour of rich cloud,
Oh God who is like Sun helping the entire world open like lotus,
Oh Pretty God and Oh God who made Ahalya pure by the holy dust of his feet. || 2 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh Complete God, Oh great divine one, Oh limitless sea of pleasure,
Please look after me as I am an orphan and one who is oppressed,
Oh God who wears the yellow silk shining like a streak of lightning in rainy season,
Oh Rama, Oh God who removed the pride of the God of love by the shine of his face,
Oh God who wears Golden ornaments and Oh God with gem studded crown, my salutations. || 3 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh who wears a crown decorated by chain of gems,
Which are prettier than the moon of the autumn,
Oh God who shines like billions of Suns, Oh God who holds a bow and arrow,
Oh God who does several pretty acts of Dharma,
And oh Valorous God who killed the very powerful and strong Ravana, || 4 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
And save me from the ocean of cruel serpents which are nothing but my faults,
From the flame of the great fire, in the tide of birth, growth and death,
From the ocean of the crowd of crocodiles called mental pride and fatigue,
And from the collection of sorrows where I have fallen for some time, Oh Rama. || 5 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh Rama please save me who is a fool but surrendered to you,
As I am the source of satisfying the hunger of the rutted elephant,
Which is the domestic life and being grinded by the feet of God of death,
And have lost my health due to the madness created by regal and base qualities,
And as I am oppressed, does not have any other go. || 6 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
As I am a sinner accumulating sin in my heart during several births
As I am down trodden and like an animal, Oh Hero of the clan of Raghus,
Oh Valorous God in wars, please show mercy on me as I am a slow witted one.
And though you are my mother, sister, and father, accept me as your slave. || 7 ||

Please make me slave of your lotus like feet,
As I am singing your praise Oh lad of Raghu clan, Oh ocean of mercy,
Oh merciful one, Oh God who loves the poor, Oh God who wears a garland of lily,
Oh Rama, arguing within myself as to Whom else can I surrender to, except you,
I decided to surrender at your lotus like feet, Oh Rama who is along with Sita. || 8 ||

He who reads without fail the all sorrow removing octet of the chief of the Raghu clan
Who is nectar of ocean of mercy, The closest relation to all orphans,
Who does only good deeds, who is the boat to the devotees,
Which helps them cross the ocean of domestic life with torrential waves,
Who wanders in the shores of River Sarayu, would get rid of death,
And becomes lucky enough to serve the lotus feet of Lord Rama. || 9 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top