Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Smarana Ashnakam Lyrics in Kannada

Sri Smaranashnakam in Kannada:

ಶ್ರೀಸ್ಮರಣಾಷ್ಟಕಮ್

ಯದೀಯಸೌಭಾಗ್ಯಭರೇಣ ಗೋಕುಲ-
ಸ್ತ್ರಿಯೋ ನ ಯೋಗ್ಯಾನಿ ವಚಾಂಸಿ ಸತ್ಪತೇಃ ।
ನ ಮಾನಯಾಮಾಸುರುದಾರಮಾನಸಾ-
ಸ್ತದಂಘ್ರಿಸೇವಾಸಮಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 1 ॥

ಯದ್ರೂಪಸೌನ್ದರ್ಯವಶೀಕೃತಾಶಯಾ
ಮೃಗೀಗಣಾಃ ಪೂಜನಮಾದಧುರ್ಮುದಾ ।
ಹಿತ್ವಾ ಸಮೀಪಸ್ಥಿತಭರ್ತೃಭೀತಿಂ
ತದಂಘಿಸೇವಾಸಮಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 2 ॥

ಯದ್ವೇಣುನಾದಶ್ರವಣೈಕಜಾತ-
ಭಾವಾಂಕುರಾ ದೇವವಧೂಸಮೂಹಾಃ ।
ಪ್ರವೃದ್ಧಭಾವಾ ಮುಮುಹುಃ ಸಭರ್ತೃಕಾ-
ಸ್ತದಂಘ್ರಿಸೇವಾಸಮಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 3 ॥

ಯತ್ಪಾದಸಂಚಾರಣಜಾತಕಾಮ-
ಭಾವಾ ಯದಂಕೇನ ನಯತ್ಯತಲ್ಪಾಮ್ ।
ಶಾನ್ತಿಂ ವಿಚಿತ್ರಾ ವ್ರಜಭೂಮಿರೇಷಾ
ತದಂಘ್ರಿಸೇವಾಸಮಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 4 ॥

ಯದ್ಬಾಲಲೀಲಾಕೃತಚೌರ್ಯಜಾತ-
ಸನ್ತೋಷಭಾವಾ ವ್ರಜಗೋಪವಧ್ವಃ ।
ಉಪಾಲಭನ್ತೇ ಸಮಯಂ ಯಮರ್ಭಕಂ
ತದಂಘ್ರಿಸೇವಾಸಮಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 5 ॥

ಯಂ ಗೋಪನಾರೀಗಣದರ್ಶನೀಯ-
ಲೀಲಂ ಮುದಾ ಗೋಸುತಪುಚ್ಛಕರ್ಷುಕಮ್ ।
ಪ್ರೇಕ್ಷನ್ತ್ಯ ಏವೋಜ್ಝಿತಗೇಹಕೃತ್ಯಾಃ
ತಂಘ್ರಿಸೇವಾಸಮಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 6 ॥

ಯದ್ವಾಹುಸಂಸ್ಪರ್ಶನಜಾತಭಾವ-
ರಸಾಲವಾವರ್ತುಲಭೂತವಿಗ್ರಹಃ ।
ಗೋವರ್ಧನೋ ವೇದ ನ ವೃಷ್ಟಿಪಾತಂ
ತದಂಘ್ರಿಸೇವಾಸಮಯಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ॥ 7 ॥

ಯದಧರಸಂಗತವೇಣುನಿನಾದಂ
ವಿಹಿತವಿಷಯಸುಖಭರನಿರ್ವಾದಮ್ ।
ಶ್ರುತವತ್ಯೋ ಮುಖಭಕ್ಷ್ಯಾ ಗಾವಃ
ಕಿಂ ನ ಹಿ ಕುರುತೇ ತದ್ಗತಭಾವಃ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿದಾಸೋದಿತಂ ಸ್ಮರಣಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top