Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Svaminya Ashtakam Lyrics in Oriya

Sri Svaminyashtakam in Oriya:

ଶ୍ରୀସ୍ଵାମିନ୍ୟଷ୍ଟକମ୍

ରହସ୍ୟଂ ଶ୍ରୀରାଧେତ୍ୟଖିଲନିଗମାନାମିଵ ଧନଂ
ନିଗୂଢଂ ୟଦ୍ଵାଣୀ ଜପତ ସତତଂ ଜାତୁ ନ ପରମ୍ ।
ପ୍ରଦୋଷେ ଦୃଗ୍ମୋଷେ ପୁଲିନଗମନାୟାତିମଧୁରଂ
ବଲତ୍ତସ୍ୟାଶ୍ଚଞ୍ଚଚ୍ଚରଣୟୁଗମାସ୍ତାଂ ମନସି ମେ ॥ ୧ ॥

ଅମନ୍ଦପ୍ରେମାର୍ଦ୍ରପ୍ରିୟକରତଲଂ କୁଙ୍କୁମପିଷ-
ତ୍କୁଚଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵେ ଵକ୍ଷସ୍ୟପି ଚ ଦଧତୀ ଚାରୁ ସତତମ୍ ।
କୃପାଂ କୁର୍ୟାଦ୍ରାଧାମୟି ରୁଚିରହେମାଦ୍ରିଶିଖରୋ-
ଦିତପ୍ରାଵୃଣ୍ମେଘସ୍ମରହରହରୀ ଚୂଚୁକମିଷାତ୍ ॥ ୨ ॥

ନିମନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରାତର୍ୟା ନିଜହୃଦୟନାଥଂ ନିରୁପମା
ସୁକୌମାର୍ୟୈକାକିନ୍ୟତିଘନଵନାଦାତ୍ମଭଵନେ ।
ଵଧିୟାନ୍ନଂ ସ୍ଵାଦୁ ସ୍ଵୟମତିମୁଦା ଭୋଜୟତି ସା
ମୟି ପ୍ରୀତା ରାଧା ଭଵତୁ ହରିସଙ୍ଗାର୍ପିତମନାଃ ॥ ୩ ॥

ଵିଧାୟ ଶ୍ୟାମାଂସେ ନିଜଭୁଜଲତାମିନ୍ଦୁଵଦନଂ
କଟାକ୍ଷୈଃ ପଶ୍ୟନ୍ତୀ କୁଵଲୟଦଲାକ୍ଷୀ ମଧୁପତେଃ ।
ମୁଦା ଗାୟନ୍ତୀ ୟା ମଥୁରମୁରଲୀଜାତନିନଦା-
ନୁସାରଂ ତାରଂ ସା ଫଲତୁ ମମ ରାଧାଵଦନୟୋଃ ॥ ୪ ॥

ଅମନ୍ଦପ୍ରେମାର୍ଦ୍ରାତ୍କିସଲୟମୟାତ୍କୋଲଶୟନା-
ଦୁଷସ୍ୟୁତ୍ଥାୟାବ୍ଜାରୁଣତରକପୋଲାତିରୁଚିରା ।
ଗୃହଂ ୟାନ୍ତୀ ଶ୍ରାନ୍ତିସ୍ଥଗିତଗତିରାସ୍ୟାମ୍ବୁଜଗତଂ
ଘନୀଭୂତଂ ରାଧା ରସମନୁଦିନଂ ମେ ଵିତରତୁ ॥ ୫ ॥

ପ୍ରିୟେଣାକ୍ଷ୍ଣା ସଂସୂଚିତନଵନିକୁଞ୍ଜେଷୁ ଵିଵିଧ-
ପ୍ରସୂନୈର୍ନିର୍ମାୟାତିଶୟରୁଚିରଂ କେଲିଶୟନମ୍ ।
ଦିଗତ୍ୟେଷା ଗୁଞ୍ଜନ୍ମଧୁପମୁଖରେ ଧାରପଵନୀ-
ଶ୍ରିତେ କ୍ରୀଡନ୍ତୀ ମେ ନିଜଚରଣଦାସ୍ୟଂ ଵିତରତୁ ॥ ୬ ॥

କଦମ୍ବାରୂଢଂ ୟା ନିଜପତିମଜାନନ୍ତ୍ୟହନି ତ-
ତ୍ତଲେ କୁର୍ଵନ୍ତୀ ସ୍ଵପ୍ରିୟତମସଖୀଭିଃ ସହ କଥାମ୍ ।
ଅକସ୍ମାଦୁଦ୍ଵୀକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଫୁଟତରଲହାରୋରସମିତି
ସ୍ମିତସ୍ମେରଵ୍ରୀଡାଽଽନନମୁଦିରଦୃକ୍ ସା ମମ ଗତିଃ ॥ ୭ ॥

ନ ମେ ଭୂୟାନ୍ମୋକ୍ଷୋ ନ ପୁନରମରାଧୀଶସଦନଂ
ନ ୟୋଗୋ ନ ଜ୍ଞାନଂ ନ ଵିଷୟସୁଖଂ ଦୁଃଖକଦନମ୍ ।
ତ୍ଵଦୁଚ୍ଛିଷ୍ଟଂ ଭୋଜ୍ୟଂ ତଵ ପଦଜଲଂ ପେୟମପି ତ-
ଦ୍ରଜୋ ମୂର୍ଧ୍ନି ସ୍ଵାମିନ୍ୟନୁସଵନମସ୍ତୁ ପ୍ରତିଭଵମ୍ ॥ ୮ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଗୋପୀଜନଚରଣପଙ୍କେରୁହୟୁଗା-
ନୁଗତ୍ୟାଽଽନନ୍ଦାମ୍ଭୋନିଧିଵିଭୃତଵାକ୍କାୟମନସା ।
ମୟେଦଂ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାଵିତମତିସୁଖଂ ଵିଠ୍ଠଲପଦା-
ଭିଧେୟେ ମୟ୍ୟେଵ ପ୍ରତିଫଲତୁ ସର୍ଵତ୍ର ସତତମ୍ ॥ ୯ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଵିଠ୍ଠଲେଶ୍ଵରଵିରଚିତଂ ସ୍ଵାମିନ୍ୟଷ୍ଟକଂ ସମାପ୍ତମ୍ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top