Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Venkatesha Mangalashtakam 2 Lyrics in English

Shri Venkatesha Mangalashtakam 2 Lyrics in English

76 Views

Sri Venkatesha Mangala Ashtakam 2 Lyrics in English:

॥ sri venkatesamangalastakam 2 ॥

jambudvipagasesasailabhuvanah sri janiradyatmajah
tarksyahisamukhasanastribhuvanasthasesalokapriyah
sri matsvamisarahsuvarnamukharisamvestitah sarvada
sri madvenkatabhupatirmama sukham dadyat sada mangalam ॥ 1 ॥

santaptamalajataruparacitagare nivistah sada
svargadvarakavatatoranayutah prakarasaptanvitah ।
bhasvatkancanatungacarugarudastambhe patatpraninam
svapre vakti hitahitam sukaruno dadyat sada mangalam ॥ 2 ॥

atyuccadrivicitragopuraganaih purnaih suvarnacalaih
vistirnamalamantapayutayutairnanavanairnirbhayaih ।
pancasyebhavarahakhadgamrgasarduladibhih sri patih
nityam vedaparayanasukrtinam dadyat sada mangalam ॥ 3 ॥

bherimangalaturyagomukhamrdangadisvanaih sobhite
tantrivenusughosasrngakalahaih sabdaisca divyairnijaih ।
gandharvapsarakinnaroraganrbhirnrtyadbhirasevyate
nanavahanagah samastaphalado dadyat sada mangalam ॥ 4 ॥

yah sri bhargavavasare niyamatah kasturikarenubhih
sri matkunkumakesaramalayutah karpuramukhyairjalaih ।
snatah punyasukancukena vilasatkancikiritadibhih
nanabhusanapugasobhitatanurdadyat sada mangalam ॥ 5 ॥

tirtham pandavanamakam subhakaram tvakasaganga para
ityadini supunyarasijanakanyayojanaih sarvada ।
tirtham tumburunamakam tvaghaharam dhara kumarabhidha
nityanandanidhirmahidharavaro dadyat sada mangalam ॥ 6 ॥

artanamatidustaramayaganairjanmantaraghairapi
sankalpat parisodhya raksati nijasthanam sada gacchatam ।
marge nirbhayatah svanamagrnato gitadibhih sarvada
nityam sastraparayanaih sukrtinam dadyat sada mangalam ॥ 7 ॥

nityam brahmanapunyavaryavanitapujasamaradhanairatnaih
payasabhaksyabhojyasughrtaksiradibhih sarvada ।
nityam danatapahpuranapathanairaradhite venkataksetre
nandasupurnacitramahima dadyat sada mangalam ॥ 8 ॥

ityetadvaramangalastakamidam sri vadirajesvarai-
rakhyatam jagatamabhistaphaladam sarvasubhadhvamsanam ।
mangalyam sakalarthadam subhakaram vaivahikadisthale
tesam mangalasamsatam sumanasam dadyat sada mangalam ॥ 9 ॥

॥ iti sri vadirajatirthasri caranakrtam sri venkatesamangalastakam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *