Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Vraja Navina Yuva Dvandvastaka Lyrics in Kannada with Meaning

Shri Vraja Navina Yuva Dvandvastaka Lyrics in Kannada with Meaning

59 Views

Rupa Goswami was born in 1489 and died in 1564. The Chief of the six Goswamis of Vrndavana who directly followed Lord Chaitanya was recognized as a great scholar and devotee of Lord Shri Krishna. With his older brother, Sanatana Goswami, he has already been a senior officer under Hussain Shah. However, after meeting Lord Chaitanya, the two brothers left their posts to devote themselves to the systematic presentation of Lord Chaitanya’s teachings by discovering Lord Krishna’s places of entertainment; to install deities and to establish one’s worship; write devotional literature; and teach the rules of bhakti-yoga, or devotional service. Srila Rupa Goswami has written many books, including Bhakti-rasamrita-sindhu (“The Nectar of Devotion”), which describes the essence of all the scriptures concerning bhakti-yoga.

Shri Vrajanavinayuvadvandvashtakam in Kannada:

ಶ್ರೀವ್ರಜನವೀನಯುವದ್ವನ್ದ್ವಾಷ್ಟಕಮ್
ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣೌ ಜಯತಃ ।
ಅದುರ್ವಿಧವಿದಗ್ಧತಾಸ್ಪದವಿಮುಗ್ಧವೇಶಶ್ರಿಯೋ-
ರಮನ್ದಶಿಖಿಕನ್ಧರಾಕನಕನಿನ್ದಿವಾಸಸ್ತ್ವಿಷೋಃ ।
ಸ್ಫುರತ್ಪುರಟಕೇತಕೀಕುಸುಮವಿಭ್ರಮಾಭ್ರಪ್ರಭಾ
ನಿಭಾಂಗಮಹಸೋರ್ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 1॥

ಸಮೃದ್ಧವಿಧುಮಾಧುರೀವಿಧುರತಾವಿಧಾನೋದ್ಧುರೈ-
ರ್ನವಾಮ್ಬುರುಹರಮ್ಯತಾಮದವಿಡಮ್ಬನಾರಮ್ಭಿಭಿಃ ।
ವಿಲಿಮ್ಪದಿವ ಕರ್ಣಕಾವಲಿಸಹೋದರೈರ್ದಿಕ್ತಟೀ
ಮುಖದ್ಯುತಿಭರೈರ್ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 2॥

ವಿಲಾಸಕಲಹೋದ್ಧತಿಸ್ಖಲದಮನ್ದಸಿನ್ದೂರಭಾ-
ಗಖರ್ವಮದನಾಂಕುಶಪ್ರಕರವಿಬ್ರ್ಹಮೈರಂಕಿತಮ್ ।
ಮದೋದ್ಧುರಮಿವೋಭಯೋರ್ಮಿಥುನಮುಲ್ಲಸದ್ವಲ್ಲರೀ
ಗೃಹೋತ್ಸವರತಂ ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 3॥

ಘನಪ್ರಣಯನಿರ್ಝರಪ್ರಸರಲಬ್ಧಪೂರ್ತೇರ್ಮನೋ
ಹ್ರದಸ್ಯ ಪರಿವಾಹಿತಾಮನುಸರದ್ಭಿರಸ್ರೈಃ ಪ್ಲುತಮ್ ।
ಸ್ಫುರತ್ತನುರುಹಾಂಕುರೈರ್ನವಕದಮ್ಬಜೃಮ್ಭಶ್ರಿಯಂ
ವ್ರಜತ್ತದನಿಶಂ ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 4॥

ಅನಂಗರಣವಿಭ್ರಮೇ ಕಿಮಪಿ ವಿಭ್ರದಾಚಾರ್ಯಕಂ
ಮಿಥಶ್ಚಲದೃಗಂಚಲದ್ಯುತಿಶಲಾಕಯಾ ಕೀಲಿತಮ್ ।
ಜಗತ್ಯತುಲಧರ್ಮಭಿರ್ಮಧುರನರ್ಮಭಿಸ್ತನ್ವತೋ-
ರ್ಮಿಥೋ ವಿಜಯಿತಾಂ ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 5॥

ಅದೃಷ್ಟಚರಚಾತುರೀಚಲಚರಿತ್ರಚಿತ್ರಾಯಿತೈಃ
ಸಹ ಪ್ರಣಯಿಭಿರ್ಜನೈರ್ವಿಹರಮಾನಯೋಃ ಕಾನನೇ ।
ಪರಸ್ಪರಮನೋಮೃಗಂ ಶ್ರವಣಚಾರುಣಾ ಚರ್ಚರೀ
ಚಯೇನ ರಜಯದ್ ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 6॥

ಮರನ್ದಭರಮನ್ದಿರಪ್ರತಿನವಾರವಿನ್ದಾವಲಿ
ಸುಗನ್ಧಿನಿ ವಿಹಾರಯೋರ್ಜಲವಿಹಾರವಿಸ್ಫೂರ್ಜಿತೈಃ ।
ತಪೇ ಸರಸಿ ವಲ್ಲಭೇ ಸಲಿಲವಾದ್ಯವಿದ್ಯಾವಿಧೌ
ವಿದಗ್ಧಭುಜಯೋರ್ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 7॥

ಮೃಷಾವಿಜಯಕಾಶಿಭಿಃ ಪ್ರಥಿತಚ್ತುರೀರಾಶೀಭಿ-
ರ್ಗ್ಲಹಸ್ಯ ಹರಣಂ ಹಠಾತ್ ಪ್ರಕಟಯದ್ಭಿರುಚ್ಚೈರ್ಗಿರಾ ।
ತದಕ್ಷಕಲಿದಕ್ಷಯೋಃ ಕಲಿತಪಕ್ಷಯೋಃ ಸಾಕ್ಷಿಭಿಃ
ಕುಲೈಃ ಸ್ವಸುಹೃದಾಂ ಭಜೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಯುಗಮ್ ॥ 8॥

ಇದಂ ವಲಿತತುಷ್ಟಯಃ ಪರಿಪಠನ್ತಿ ಪದ್ಯಾಷ್ಟಕಂ
ದ್ವಯೋರ್ಗುಣವಿಕಾಶಿ ಯೇ ವ್ರಜನವೀನಯೂನೋರ್ಜನಾಃ ।
ಮುಹುರ್ನವನವೋದಯಾಂ ಪ್ರಣಯಮಾಧುರೀಮೇತಯೋ-
ರವಾಪ್ಯ ನಿವಸನ್ತಿ ತೇ ಪದಸರೋಜಯುಗ್ಮಾನ್ತಿಕೇ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿವಿರಚಿತಸ್ತವಮಾಲಾಯಾಂ
ಶ್ರೀವ್ರಜನವೀನಯುವದ್ವನ್ದ್ವಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Vraja Navina Yuva Dvandva Astakam Meaning :

I worship Radha and Krsna, the youthful couple of Vraja, who are full of all beauty, charm, and cleverness. Radha’s splendid garments eclipse the deep blue color of a peacock’s throat, and Krsna’s eclipse gold. Radha’s splendid bodily complexion resembles the color of a golden daffodil, while Krsna’s resembles a charming monsoon cloud. || 1 ||

I worship Radha and Krsna, the youthful couple of Vraja. The abundance of Their faces’ splendor acts like a great mass of pigments, perfuming everything in all directions. Thus it fully eclipses the loveliness of the full moon and mocks the pride of a fresh lotus. || 2 ||

I worship Radha and Krsna, the youthful couple of Vraja, who shook off a great abundance of red sindura powder in Their playful quarrel, who are like two proud, splendid elephants playfully marked by Kamadeva’s great goad, and who are intent on enjoying a festival of transcendental amorous pastimes in the cottage of vines. || 3 ||

I worship Radha and Krsna, the youthful couple of Vraja, who are flooded with tears of joy flowing from Their hearts’ lakes, which are filled by the swiftly flowing mountain streams of Their intense love for each other, and who, the hairs of Their bodies standing up with bliss, have become as splendid as blossoming kadamba flowers. || 4 ||

I worship Radha and Krsna, the youthful couple of Vraja, who, both inexpressibly great teachers in the pastimes of amorous battle, first wound each other with the arrows of the splendor of Their restless sidelong glances, and finally defeat each other with sweet joking words that have no equal in the entire world. || 5 ||

I worship Radha and Krsna, the youthful couple of Vraja, who enjoy transcendental pastimes in the forest with Their affectionate friends, who are all expert at very wonderful playfulness. Radha and Krsna delight the deer and doe of each other’s hearts with rhythmic clapping very pleasing to the ear. || 6 ||

I worship the youthful couple of Vraja, who, Their arms expert at graceful rhythmic splashing, during the hot summer boisterously enjoy water pastimes in Their favorite lake. That lake is fragrant with many freshly blossomed lotuses that are great palaces filled with sweet flower-nectar. || 7 ||

I worship the youthful couple of Vraja, who skillfully quarrel in the dice-game while Their expert friends, taking sides, witness the game, loudly proclaim victory for their respective sides, and forcibly take the wagered prizes. || 8 ||

Those who take pleasure in reading these eight verses, which blossom with the transcendental qualities of Radha and Krsna, the youthful couple of Vraja, will attain the ever-fresh sweetness of pure transcendental love and reside near the Divine Couple’s lotus feet. || 9 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *