Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sree Annapurna Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Sri Annapurna Stotram was written by Adi Shankaracharya. Sri Annapurna Ashtakam is a devotional prayer addressed to Goddess Annapurneswari, the queen mother of Varanasi. Chanting or singing Sri Annapurna Astakam will help one to achieve all ambitions.

 Sri Annapurna Stotram in Kannada:

ನಿತ್ಯಾನಂದಕರೀ ವರಾಭಯಕರೀ ಸೌಂದರ್ಯ ರತ್ನಾಕರೀ
ನಿರ್ಧೂತಾಖಿಲ ಘೋರ ಪಾವನಕರೀ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮಾಹೇಶ್ವರೀ |
ಪ್ರಾಲೇಯಾಚಲ ವಂಶ ಪಾವನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 1 ||

ನಾನಾ ರತ್ನ ವಿಚಿತ್ರ ಭೂಷಣಕರಿ ಹೇಮಾಂಬರಾಡಂಬರೀ
ಮುಕ್ತಾಹಾರ ವಿಲಂಬಮಾನ ವಿಲಸತ್-ವಕ್ಷೋಜ ಕುಂಭಾಂತರೀ |
ಕಾಶ್ಮೀರಾಗರು ವಾಸಿತಾ ರುಚಿಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 2 ||

ಯೋಗಾನಂದಕರೀ ರಿಪುಕ್ಷಯಕರೀ ಧರ್ಮೈಕ್ಯ ನಿಷ್ಠಾಕರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲ ಭಾಸಮಾನ ಲಹರೀ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ರಕ್ಷಾಕರೀ |
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕರೀ ತಪಃ ಫಲಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 3 ||

ಕೈಲಾಸಾಚಲ ಕಂದರಾಲಯಕರೀ ಗೌರೀ-ಹ್ಯುಮಾಶಾಂಕರೀ
ಕೌಮಾರೀ ನಿಗಮಾರ್ಥ-ಗೋಚರಕರೀ-ಹ್ಯೋಂಕಾರ-ಬೀಜಾಕ್ಷರೀ |
ಮೋಕ್ಷದ್ವಾರ-ಕವಾಟಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 4 ||

ದೃಶ್ಯಾದೃಶ್ಯ-ವಿಭೂತಿ-ವಾಹನಕರೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ-ಭಾಂಡೋದರೀ
ಲೀಲಾ-ನಾಟಕ-ಸೂತ್ರ-ಖೇಲನಕರೀ ವಿಙ್ಞಾನ-ದೀಪಾಂಕುರೀ |
ಶ್ರೀವಿಶ್ವೇಶಮನಃ-ಪ್ರಸಾದನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 5 ||

ಉರ್ವೀಸರ್ವಜಯೇಶ್ವರೀ ಜಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
ವೇಣೀ-ನೀಲಸಮಾನ-ಕುಂತಲಧರೀ ನಿತ್ಯಾನ್ನ-ದಾನೇಶ್ವರೀ |
ಸಾಕ್ಷಾನ್ಮೋಕ್ಷಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 6 ||

ಆದಿಕ್ಷಾಂತ-ಸಮಸ್ತವರ್ಣನಕರೀ ಶಂಭೋಸ್ತ್ರಿಭಾವಾಕರೀ
ಕಾಶ್ಮೀರಾ ತ್ರಿಪುರೇಶ್ವರೀ ತ್ರಿನಯನಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶರ್ವರೀ |
ಸ್ವರ್ಗದ್ವಾರ-ಕಪಾಟ-ಪಾಟನಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 7 ||

ದೇವೀ ಸರ್ವವಿಚಿತ್ರ-ರತ್ನರುಚಿತಾ ದಾಕ್ಷಾಯಿಣೀ ಸುಂದರೀ
ವಾಮಾ-ಸ್ವಾದುಪಯೋಧರಾ ಪ್ರಿಯಕರೀ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಾಹೇಶ್ವರೀ |
ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಕರೀ ಸದಾ ಶುಭಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 8 ||

ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾನಲ-ಕೋಟಿಕೋಟಿ-ಸದೃಶೀ ಚಂದ್ರಾಂಶು-ಬಿಂಬಾಧರೀ
ಚಂದ್ರಾರ್ಕಾಗ್ನಿ-ಸಮಾನ-ಕುಂಡಲ-ಧರೀ ಚಂದ್ರಾರ್ಕ-ವರ್ಣೇಶ್ವರೀ
ಮಾಲಾ-ಪುಸ್ತಕ-ಪಾಶಸಾಂಕುಶಧರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 9 ||

ಕ್ಷತ್ರತ್ರಾಣಕರೀ ಮಹಾಭಯಕರೀ ಮಾತಾ ಕೃಪಾಸಾಗರೀ
ಸರ್ವಾನಂದಕರೀ ಸದಾ ಶಿವಕರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ಶ್ರೀಧರೀ |
ದಕ್ಷಾಕ್ರಂದಕರೀ ನಿರಾಮಯಕರೀ ಕಾಶೀಪುರಾಧೀಶ್ವರೀ
ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಕೃಪಾವಲಂಬನಕರೀ ಮಾತಾನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರೀ || 10 ||

ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸಾದಾಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರ-ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೇ |
ಙ್ಞಾನ-ವೈರಾಗ್ಯ-ಸಿದ್ಧಯರ್ಥಂ ಬಿಕ್ಬಿಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತೀ || 11 ||

ಮಾತಾ ಚ ಪಾರ್ವತೀದೇವೀ ಪಿತಾದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ |
ಬಾಂಧವಾ: ಶಿವಭಕ್ತಾಶ್ಚ ಸ್ವದೇಶೋ ಭುವನತ್ರಯಮ್ || 12 ||

ಸರ್ವ-ಮಂಗಲ-ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ-ಸಾಧಿಕೇ |
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೇ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 13 ||

Sri Annapurna Stotram Meaning:

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, the bestower of eternal happiness, the donor of gifts and protection, the ocean of beauty, the destroyer of all sins and purifier, the great goddess, the purifier of the family of Himavan, and the great deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, one who is adorned with ornaments made up of different kinds of gems, wearer of golden-laced dress, the space, in between whose breasts shines with the pendant garland of pearls, the beautiful – bodied, rendered and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, the giver of happiness obtainable through yoga, the destroyer of the enemies, the cause of (men) getting deep-rooted in righteousness, the possessor of the waves of splendor of the three worlds, the donors of all riches, the bestower of the fruits of penance, and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, the resident of the caves of the Kailasa mountains, golden-complexioned, Oh! Uma! the consort of Sankara, endowed always with maidenhood, the cause of our comprehension of the purport of the Vedas, whose basic syllable is the syllable `Om’, the opener of the doors of emancipation and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, the conveyor of the visible and invisible prosperity, the container of the primordial egg, the directress of the sportive drama (of the world), the flame of the lamp of true knowledge, the source of the mental happiness of Sri Visvanatha, and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, the maker of the letters ‘a’ (‚) to ‘ksha’ (®¸), he causes of the three acts of Sambhu, namely, the creation, protection and destruction, the wearer of saffron, the consort of the destroyer of the three cities, the consort of the three-eyed lord, the governess of the universe, the form of the goddess of night, the opener of the gates of heavens, and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, the form of the earth, the governess of all men, the cause of victory, the mother, the ocean of compassion, the possessor of a beautiful and dark braid of hari resembling the flower of the indigo plant, the giver of food daily, the direct bestower of emancipation and eternal welfare, and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, Oh! Goddess! adorned with different kinds of gems, the daughter of Daksha, the most beautiful, bearer of benign breasts, doer of good to all, endowed with good fortune, fulfiller of the desires of the devotees, doer of auspicious acts, and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, one who resembles crores and crores of suns, moons and fires, endowed with lips resembling the red pearl and the Bimba fruit, bearer of ear-ornament resembling the moon, sun and fire (in radiance), having a complexion of the goad, and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Mother Annapurna! the renderer of the support of compassion, the protector of the dominion remover of great fear, the mother, the ocean of compassion, the cause of the happiness of all, the eternal doer of good, the consort of Visvesvara, the form of Lakshmi, the destroyer of the sacrifice of Daksha, one who makes us free from diseases, and the presiding deity of Kasi, (thou) grant us alms.

Oh! Parvati! Annapurna! always full, the dear consort of Sankara, grant us alms for the sake of securing knowledge and detachment.

Goddess Parvati is my Mother, Lord Mahesvara is my Father, the devotees of Lord Siva are my relatives, and the three worlds are my own country.

Also Read:

Sree Annapurna Stotram in Hindi | English | Telugu | Tamil | Kannada | Malayalam | Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top