Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಧ್ಯಾನಂ |

ಕೈಲಾಸಾಚಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಕಾಮಿತಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಮ್ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ-ಪ್ರಾರ್ಥನಾ-ಪ್ರಾಪ್ತ-ದಿವ್ಯಮಾನುಷ-ವಿಗ್ರಹಮ್ ||
ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಣೈಕಾನ್ತ-ಶಾಂತ-ಸ್ವಾನ್ತ-ಸಮುಜ್ಜ್ವಲಮ್ |
ಸಂಯಜ್ಞಂ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಣಾಂ ಸಾರ್ವಭೌಮಂ ಜಗದ್ಗುರುಮ್ ||
ಕಿಂಕರೀಭೂತಭಕ್ತೈನಃ ಪಂಕಜಾತವಿಶೋಷಣಮ್ |
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕಶಂಕರಮ್ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ |
ಶ್ರೀಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾದಿತ್ಯಃ ಸುಜ್ಞಾನಾಮ್ಬುಧಿಚಂದ್ರಮಾ || ೧ ||

ವರ್ಣಾಶ್ರಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯಕಃ |
ಶಿಷ್ಯೋಪದೇಶನಿರತೋ ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕಃ || ೨ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮತತ್ತ್ವರಹಸ್ಯಜ್ಞಃ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯಪ್ರಬೋಧಕಃ |
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂಚಿತಕರಃ ಶಿಷ್ಯಹೃತ್ತಾಪಹಾರಕಃ || ೩ ||

ಪರಿವ್ರಾಜಾಶ್ರಮೋದ್ಧರ್ತಾ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವತಂತ್ರಧೀಃ |
ಅದ್ವೈತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಃ ಸಾಕ್ಷಾಚ್ಚಂಕರರೂಪಧೃಕ್ || ೪ ||

ಷಣ್ಮತಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯಸ್ತ್ರಯೀಮಾರ್ಗಪ್ರಕಾಶಕಃ |
ವೇದವೇದಾಂತತತ್ತ್ವಜ್ಞೋ ದುರ್ವಾದಿಮತಖಂಡನಃ || ೫ ||

ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಃ ಶಾಂತಃ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಕಃ |
ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಂಭೋಜಃ ಪರಮಾರ್ಥಪ್ರಕಾಶಕಃ || ೬ ||

ಪುರಾಣಸ್ಮೃತಿಸಾರಜ್ಞೋ ನಿತ್ಯತೃಪ್ತೋ ಮಹಚ್ಚುಚಿಃ |
ನಿತ್ಯಾನಂದೋ ನಿರಾತಂಕೋ ನಿಸ್ಸಂಗೋ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಕಃ || ೭ ||

ನಿರ್ಮಮೋ ನಿರಹಂಕಾರೋ ವಿಶ್ವವಂದ್ಯಪದಾಂಬುಜಃ |
ಸತ್ತ್ವಪ್ರಧಾನಃ ಸದ್ಭಾವಃ ಸಂಖ್ಯಾತೀತಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಃ || ೮ ||

ಅನಘಃ ಸಾರಹೃದಯಃ ಸುಧೀಃ ಸಾರಸ್ವತಪ್ರದಃ |
ಸತ್ಯಾತ್ಮಾ ಪುಣ್ಯಶೀಲಶ್ಚ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗವಿಚಕ್ಷಣಃ || ೯ ||

ತಪೋರಾಶಿರ್ಮಹಾತೇಜಾ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾಗವಿತ್ |
ಕಲಿಘ್ನಃ ಕಾಲಕರ್ಮಜ್ಞಸ್ತಮೋಗುಣನಿವಾರಕಃ || ೧೦ ||

ಭಗವಾನ್ ಭಾರತೀಜೇತಾ ಶಾರದಾಹ್ವಾನಪಂಡಿತಃ |
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿಭಾಗಜ್ಞೋ ಲಕ್ಷ್ಯಭೇದಪ್ರದರ್ಶಕಃ || ೧೧ ||

ನಾದಬಿಂದುಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಯೋಗಿಹೃತ್ಪದ್ಮಭಾಸ್ಕರಃ |
ಅತೀಂದ್ರಿಯಜ್ಞಾನನಿಧಿರ್ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕವಾನ್ || ೧೨ ||

ಚಿದಾನಂದಶ್ಚಿನ್ಮಯಾತ್ಮಾ ಪರಕಾಯಪ್ರವೇಶಕೃತ್ |
ಅಮಾನುಷಚರಿತ್ರಾಢ್ಯಃ ಕ್ಷೇಮದಾಯೀ ಕ್ಷಮಾಕರಃ || ೧೩ ||

ಭವ್ಯೋ ಭದ್ರಪ್ರದೋ ಭೂರಿಮಹಿಮಾ ವಿಶ್ವರಂಜಕಃ |
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಃ ಸದಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವಬಂಧುಃ ಶುಭೋದಯಃ || ೧೪ ||

ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿರ್ವಾಗೀಶಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೋತ್ಸುಕಃ |
ಕೈಲಾಸಯಾತ್ರಾಸಂಪ್ರಾಪ್ತಚಂದ್ರಮೌಳಿಪ್ರಪೂಜಕಃ || ೧೫ ||

ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜಾಖ್ಯಯಂತ್ರಸ್ಥಾಪನದೀಕ್ಷಿತಃ |
ಶ್ರೀಚಕ್ರಾತ್ಮಕತಾಟಂಕತೋಷಿತಾಂಬಾಮನೋರಥಃ || ೧೬ ||

ಶ್ರೀಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರೋಪನಿಷದ್ಭಾಷ್ಯಾದಿಗ್ರಂಥಕಲ್ಪಕಃ |
ಚತುರ್ದಿಕ್ಚತುರಾಮ್ನಾಯಪ್ರತಿಷ್ಠಾತಾ ಮಹಾಮತಿಃ || ೧೭ ||

ದ್ವಿಸಪ್ತತಿಮತೋಚ್ಚೇತ್ತಾ ಸರ್ವದಿಗ್ವಿಜಯಪ್ರಭುಃ |
ಕಾಷಾಯವಸನೋಪೇತೋ ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಳಿತವಿಗ್ರಹಃ || ೧೮ ||

ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕೈಕದಂಡಾಢ್ಯಃ ಕಮಂಡಲುಲಸತ್ಕರಃ |
ಗುರುಭೂಮಂಡಲಾಚಾರ್ಯೋ ಭಗವತ್ಪಾದಸಂಜ್ಞಕಃ || ೧೯ ||

ವ್ಯಾಸಸಂದರ್ಶನಪ್ರೀತೋ ಋಷ್ಯಶೃಂಗಪುರೇಶ್ವರಃ |
ಸೌಂದರ್ಯಲಹರೀಮುಖ್ಯಬಹುಸ್ತೋತ್ರವಿಧಾಯಕಃ || ೨೦ ||

ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಭಿಜ್ಞೋ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸಮೋಕ್ಷದಃ |
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂಡನಮಿಶ್ರಾಖ್ಯಸ್ವಯಂಭೂಜಯಸನ್ನುತಃ || ೨೧ ||

ತೋಟಕಾಚಾರ್ಯಸಂಪೂಜ್ಯೋ ಪದ್ಮಪಾದಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಕಃ |
ಹಸ್ತಾಮಲಕಯೋಗೀಂದ್ರಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯಕಃ || ೨೨ ||

ಸುರೇಶ್ವರಾಖ್ಯಸಚ್ಚಿಷ್ಯಸನ್ನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದಾಯಕಃ |
ನೃಸಿಂಹಭಕ್ತಃ ಸದ್ರತ್ನಗರ್ಭಹೇರಂಬಪೂಜಕಃ || ೨೩ ||

ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶೋ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ || ೨೪ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

Also Read:

Sri Adi Sankaracharya Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Sri Adi Shankaracharya Ashtottara Satanama Stotram Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top