Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram Lyrics in Telugu

Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram in Telugu:

॥ శ్రీ దేవీ చతుఃషష్ట్యుపచారపూజా స్తోత్రమ్ ॥
శ్రీ దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రమ్

ఉషసి మాగధమంగలగాయనైర్ఝటితి జాగృహి జాగృహి జాగృహి |
అతికృపార్ద్రకటాక్షనిరీక్షణైర్జగదిదం జగదంబ సుఖీకురు || ౧ ||

కనకమయవితర్దిశోభమానం దిశి దిశి పూర్ణసువర్ణకుంభయుక్తమ్ |
మణిమయమంటపమధ్యమేహి మాతర్మయి కృపయాశు సమర్చనం గ్రహీతుమ్ || ౨ ||

కనకకలశశోభమానశీర్షం జలధరలంబి సముల్లసత్పతాకమ్ |
భగవతి తవ సంనివాసహేతోర్మణిమయమందిరమేతదర్పయామి || ౩ ||

తపనీయమయీ సుతూలికా కమనీయా మృదులోత్తరచ్ఛదా |
నవరత్నవిభూషితా మయా శిబికేయం జగదంబ తేఽర్పితా || ౪ ||

కనకమయవితర్దిస్థాపితే తూలికాఢ్యే వివిధకుసుమకీర్ణే కోటిబాలార్కవర్ణే |
భగవతి రమణీయే రత్నసింహాసనేఽస్మిన్ సుపవిశ పదయుగ్మం హేమపీఠే నిధాయ || ౫ ||

మణిమౌక్తికనిర్మితం మహాంతం కనకస్తంభచతుష్టయేన యుక్తమ్ |
కమనీయతమం భవాని తుభ్యం నవముల్లోచమహం సమర్పయామి || ౬ ||

దూర్వయా సరసిజాన్వితవిష్ణుక్రాంతయా చ సహితం కుసుమాఢ్యమ్ |
పద్మయుగ్మసదృశే పదయుగ్మే పాద్యమేతదురరీకురు మాతః || ౭ ||

గంధపుష్పయవసర్షపదూర్వాసంయుతం తిలకుశాక్షతమిశ్రమ్ |
హేమపాత్రనిహితం సహ రత్నైరర్ఘ్యర్మేతదురరీకురు మాతః || ౮ ||

జలజద్యుతినా కరేణ జాతీఫలతక్కోలలవంగగంధయుక్తైః |
అమృతైరమృతైరివాతిశీతైర్భగవత్యాచమనం విధీయతామ్ || ౯ ||

నిహితం కనకస్య సంపుటే పిహితం రత్నపిధానకేన యత్ |
తదిదం జగదంబ తేఽర్పితం మధుపర్కం జనని ప్రగృహ్యతామ్ || ౧౦ ||

ఏతచ్చమ్పకతైలమంబ వివిధైః పుష్పైర్ముహుర్వాసితం
న్యస్తం రత్నమయే సువర్ణచషకే భృంగైర్భ్రమద్భిర్వృతమ్ |
సానందం సురసుందరీభిరభితో హస్తైర్ధృతం తే మయా
కేశేషు భ్రమరభ్రమేషు సకలేష్వంగేషు చాలిప్యతే || ౧౧ ||

మాతః కుంకుమపంకనిర్మితమిదం దేహే తవోద్వర్తనం
భక్త్యాహం కలయామి హేమరజసా సంమిశ్రితం కేసరైః |
కేశానామలకైర్విశోధ్య విశదాంకస్తూరికోదంచితైః
స్నానం తే నవరత్నకుంభసహితైః సంవాసితోష్ణోదకైః || ౧౨ ||

దధిదుగ్ధఘృతైః సమాక్షికైః సితయా శర్కరయా సమన్వితైః |
స్నపయామి తవాహమాదరాజ్జనని త్వాం పునరుష్ణవారిభిః || ౧౩ ||

ఏలోశీరసువాసితైః సకుసుమైర్గంగాది తీర్థోదకైః
మాణిక్యామలమౌక్తికామృతరసైః స్వచ్ఛైః సువర్ణోదకైః |
మంత్రాన్వైదికతాంత్రికాన్పరిపఠంసానందమత్యాదరాత్
స్నానం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు || ౧౪ ||

బాలార్కద్యుతి దాడిమీయకుసుమప్రస్పర్ధి సర్వోత్తమం
మాతస్త్వం పరిధేహి దివ్యవసనం భక్త్యా మయా కల్పితమ్ |
ముక్తాభిర్గ్రథితం సుకంచుకమిదం స్వీకృత్య పీతప్రభం
తప్తస్వర్ణసమానవర్ణమతులం ప్రావర్ణమంగీకురు || ౧౫ ||

నవరత్నమయే మయార్పితే కమనీయే తపనీయపాదుకే |
సవిలాసమిదం పదద్వయం కృపయా దేవి తయోర్నిధీయతామ్ || ౧౬ ||

బహుభిరగరుధూపైః సాదరం ధూపయిత్వా
భగవతి తవ కేశాంకంకతైర్మార్జయిత్వా |
సురభిభిరరవిందైశ్చంపకైశ్చార్చయిత్వా
ఝటితి కనకసూత్రైర్జూటయన్వేష్టయామి || ౧౭ ||

సౌవీరాంజనమిదమంబ చక్షుషోస్తే విన్యస్తం కనకశలాకయా మయా యత్ |
తన్న్యూనం మలినమపి త్వదక్షిసంగాత్ బ్రహ్మేంద్రాద్యభిలషణీయతామియాయ || ౧౮ ||
మంజీరే పదయోర్నిధాయ రుచిరాం విన్యస్య కాంచీం కటౌ
ముక్తాహారమురోజయోరనుపమాం నక్షత్రమాలాం గలే |
కేయూరాణి భుజేషు రత్నవలయశ్రేణీం కరేషు క్రమా-
త్తాటంకే తవ కర్ణయోర్వినిదధే శీర్షే చ చూడామణిమ్ || ౧౯ ||

ధమ్మిల్లే తవ దేవి హేమకుసుమాన్యాధాయ ఫాలస్థలే
ముక్తారాజివిరాజమానతిలకం నాసాపుటే మౌక్తికమ్ |
మాతర్మౌక్తికజాలికాం చ కుచయోః సర్వాంగులీషూర్మికాః
కట్యాం కాంచనకింకిణీర్వినిదధే రత్నావతంసం శ్రుతౌ || ౨౦ ||

మాతః ఫాలతలే తవాతివిమలే కాశ్మీరకస్తూరికా-
కర్పూరాగరుభిః కరోమి తిలకం దేహేఽంగరాగం తతః |
వక్షోజాదిషు యక్షకర్దమరసం సిక్త్వా చ పుష్పద్రవం
పాదౌ చందనలేపనాదిభిరహం సంపూజయామి క్రమాత్ || ౨౧ ||

రత్నాక్షతైస్త్వాం పరిపూజయామి ముక్తాఫలైర్వా రుచిరైరవిద్ధైః |
అఖండితైర్దేవి యవాదిభిర్వా కాశ్మీరపంకాంకితతండులైర్వా || ౨౨ ||

జనని చంపకతలైమిదం పురో మృగమదోపయుతం పటవాసకమ్ |
సురభిగంధమిదం చ చతుఃసమం సపది సర్వమిదం పరిగృహ్యతామ్ || ౨౩ ||

సీమంతే తే భగవతి మయా సాదరం న్యస్తమేతత్
సిందూరం మే హృదయకమలే హర్షవర్షం తనోతి |
బాలాదిత్యద్యుతిరివ సదా లోహితా యస్య కాంతీ-
రంతర్ధ్వాంతం హరతి సకలం చేతసా చింతయైవ || ౨౪ ||

మందారకుందకరవీరలవంగపుష్పైస్త్వాం దేవి సంతతమహం పరిపూజయామి |
జాతీజపావకులచంపకకేతకాదినానావిధాని కుసుమాని చ తేఽర్పయామి || ౨౫ ||

మాలతీవకులహేమపుష్పికాకాంచనారకరవీరకైతకైః |
కర్ణికారగిరికర్ణికాదిభిః పూజయామి జగదంబ తే వపుః || ౨౬ ||

పారిజాతశతపత్రపాటలైర్మల్లికావకులచంపకాదిభిః |
అంబుజైః సుకుసుమైశ్చ సాదరం పూజయామి జగదంబ తే వపుః || ౨౭ ||

లాక్షాసంమిలితైః సితాభ్రసహితైః శ్రీవాససంమిశ్రితైః
కర్పూరాకలితైః శిరైర్మధుయుతైర్గోసర్పిషా లోడితైః |
శ్రీఖండాగరుగుగ్గులుప్రభృతిభిర్నానావిధైర్వస్త్తుభిః
ధూపం తే పరికల్పయామి జనని స్నేహాత్త్వమంగీకురు || ౨౮ ||

రత్నాలంకృతహేమపాత్రనిహితైర్గోసర్పిషా లోడితైః
దీపైర్దీర్ఘతరాంధకారభిదురైర్బాలార్కకోటిప్రభైః |
ఆతామ్రజ్వలదుజ్జ్వలప్రవిలసద్రత్నప్రదీపైస్తథా
మాతస్త్వామహమాదరాదనుదినం నీరాజయామ్యుచ్చకైః || ౨౯ ||

మాతస్త్వాం దధిదుగ్ధపాయసమహాశాల్యన్నసంతానికాః
సూపాపూపసితాఘృతైః సవటకైః సక్షౌద్రరంభాఫలైః |
ఏలాజీరకహింగునాగరనిశాకుస్తుంభరీసంస్కృతైః
శాకైః సాకమహం సుధాధికరసైః సంతర్పయామ్యర్చయన్ || ౩౦ ||

సాపూపసూపదధిదుగ్ధసితాఘృతాని సుస్వాదుభక్తపరమాన్నపురఃసరాణి |
శాకోల్లసన్మరిచిజీరకబాహ్లికాని భక్ష్యాణి భుంక్ష్వ జగదంబ మయార్పితాని || ౩౧ ||

క్షీరమేతదిదముత్తమోత్తమం ప్రాజ్యమాజ్యమిదముజ్జ్వలం మధు |
మాతరేతదమృతోపమం పయః సంభ్రమేణ పరిపీయతాం ముహుః || ౩౨ ||

ఉష్ణోదకైః పాణియుగం ముఖం చ ప్రక్షాల్య మాతః కలధౌతపాత్రే |
కర్పూరమిశ్రేణ సకుంకుమేన హస్తౌ సముద్వర్తయ చందనేన || ౩౩ ||

అతిశీతముశీరవాసితం తపనీయే కలశే నివేశితమ్ |
పటపూతమిదం జితామృతం శుచి గంగాజలమంబ పీయతామ్ || ౩౪ ||

జంబ్వామ్రరంభాఫలసంయుతాని ద్రాక్షాఫలక్షౌద్రసమన్వితాని |
సనారికేలాని సదాడిమాని ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి || ౩౫ ||

కూశ్మాండకోశాతకిసంయుతాని జంబీరనారంగసమన్వితాని |
సబీజపూరాణి సబాదరాణి ఫలాని తే దేవి సమర్పయామి || ౩౬ ||

కర్పూరేణ యుతైర్లవంగసహితైస్తక్కోలచూర్ణాన్వితైః
సుస్వాదుక్రముకైః సగౌరఖదిరైః సుస్నిగ్ధజాతీఫలైః |
మాతః కైతకపత్రపాండురుచిభిస్తాంబూలవల్లీదలైః
సానందం ముఖమండనార్థమతులం తాంబూలమంగీకురు || ౩౭ ||

ఏలాలవంగాదిసమన్వితాని తక్కోలకర్పూరవిమిశ్రితాని |
తాంబూలవల్లీదలసంయుతాని పూగాని తే దేవి సమర్పయామి || ౩౮ ||

తాంబూలనిర్జితసుతప్తసువర్ణవర్ణం స్వర్ణాక్తపూగఫలమౌక్తికచూర్ణయుక్తమ్ |
సౌవర్ణపాత్రనిహితం ఖదిరేన సార్ధం తాంబూలమంబ వదనాంబురుహే గృహాణ || ౩౯ ||

మహతి కనకపాత్రే స్థాపయిత్వా విశాలాన్
డమరుసదృశరూపాన్బద్ధగోధూమదీపాన్ |
బహుఘృతమథ తేషు న్యస్య దీపాన్ప్రకృష్టా-
న్భువనజనని కుర్వే నిత్యమారార్తికం తే || ౪౦ ||

సవినయమథ దత్వా జానుయుగ్మం ధరణ్యాం
సపది శిరసి ధృత్వా పాత్రమారార్తికస్య |
ముఖకమలసమీపే తేఽంబ సార్థం త్రివారం
భ్రమయతి మయి భూయాత్తే కృపార్ద్రః కటాక్షః || ౪౧ ||

అథ బహుమణిమిశ్రైర్మౌక్తికైస్త్వాం వికీర్య
త్రిభువనకమనీయైః పూజయిత్వా చ వస్త్రైః |
మిలితవివిధముక్తాం దివ్యమాణిక్యయుక్తాం
జనని కనకవృష్టిం దక్షిణాం తేఽర్పయామి || ౪౨ ||

మాతః కాంచనదండమండితమిదం పూర్ణేందుబింబప్రభం
నానారత్నవిశోభిహేమకలశం లోకత్రయాహ్లాదకమ్ |
భాస్వన్మౌక్తికజాలికాపరివృతం ప్రీత్యాత్మహస్తే ధృతం
ఛత్రం తే పరికల్పయామి శిరసి త్వష్ట్రా స్వయం నిర్మితమ్ || ౪౩ ||

శరదిందుమరీచిగౌరవర్ణైర్మణిముక్తావిలసత్సువర్ణదండైః |
జగదంబ విచిత్రచామరైస్త్వామహమానందభరేణ బీజయామి || ౪౪ ||

మార్తాండమండలనిభో జగదంబ యోఽయం భక్త్యా మయా మణిమయో ముకురోఽర్పితస్తే |
పూర్ణేందుబింబరుచిరం వదనం స్వకీయమస్మిన్విలోకయ విలోలవిలోచనే త్వమ్ || ౪౫ ||

ఇంద్రాదయో నతినతైర్మకుటప్రదీపైర్నీరాజయంతి సతతం తవ పాదపీఠమ్ |
తస్మాదహం తవ సమస్తశరీరమేతన్నీరాజయామి జగదంబ సహస్రదీపైః || ౪౬ ||

ప్రియగతిరతితుంగో రత్నపల్యాణయుక్తః
కనకమయవిభూషః స్నిగ్ధగంభీరఘోషః |
భగవతి కలితోఽయం వాహనార్థం మయా తే
తురగశతసమేతో వాయువేగస్తురంగః || ౪౭ ||

మధుకరవృతకుంభన్యస్తసిందూరరేణుః
కనకకలితఘంటాకింకణీశోభికంఠః |
శ్రవణయుగలచంచచ్చామరో మేఘతుల్యో
జనని తవ ముదే స్యాన్మత్తమాతంగ ఏషః || ౪౮ ||

ద్రుతతరతురగైర్విరాజమానం మణిమయచక్రచతుష్టయేన యుక్తమ్ |
కనకమయమముం వితానవంతం భగవతి తే హి రథం సమర్పయామి || ౪౯ ||

హయగజరథపత్తిశోభమానం దిశి దిశి దుందుభిమేఘనాదయుక్తమ్ |
అతిబహు చతురంగసైన్యమేతద్భగవతి భక్తిభరేణ తేఽర్పయామి || ౫౦ ||

పరిఘీకృతసప్తసాగరం బహుసంపత్సహితం మయాంబ తే విపులమ్ |
ప్రబలం ధరణీతలాభిధం దృఢదుర్గం నిఖిలం సమర్పయామి || ౫౧ ||

శతపత్రయుతైః స్వభావశీతైరతిసౌరభ్యయుతైః పరాగపీతైః |
భ్రమరీముఖరీకృతైరనంతైర్వ్యజనైస్త్వాం జగదంబ వీజయామి || ౫౨ ||

భ్రమరలులితలోలకుంతలాలీవిగలితమాల్యవికీర్ణరంగభూమిః |
ఇయమతిరుచిరా నటీ నటంతీ తవ హృదయే ముదమాతనోతు మాతః || ౫౩ ||

ముఖనయనవిలాసలోలవేణీవిలసితనిర్జితలోలభృంగమాలాః |
యువజనసుఖకారిచారులీలా భగవతి తే పురతో నటంతి బాలాః || ౫౪ ||

భ్రమదలికులతుల్యాలోలధమ్మిల్లభారాః స్మితముఖకమలోద్యద్దివ్యలావణ్యపూరాః |
అనుపమితసువేషా వారయోషా నటంతి పరభృతకలకంఠ్యో దేవి దైన్యం ధునోతు || ౫౫ ||

డమరుడిండిమజర్ఝరఝల్లరీమృదురవద్రగడద్ద్రగడాదయః |
ఝటితి ఝాంకృతఝాంకృతఝాంకృతైర్బహుదయం హృదయం సుఖయంతు తే || ౫౬ ||

విపంచీషు సప్తస్వరాన్వాదయంత్యస్తవ ద్వారి గాయంతి గంధర్వకన్యాః |
క్షణం సావధానేన చిత్తేన మాతః సమాకర్ణయ త్వం మయా ప్రార్థితాసి || ౫౭ ||

అభినయకమనీయైర్నర్తనైర్నర్తకీనాం
క్షణమపి రమయిత్వా చేత ఏతత్త్వదీయమ్ |
స్వయమహమతిచిత్రైర్నృత్తవాదిత్రగీతై-
ర్భగవతి భవదీయం మానసం రంజయామి || ౫౮ ||

తవ దేవి గుణానువర్ణనే చతురా నో చతురాననాదయః |
తదిహైకముఖేషు జంతుషు స్తవనం కస్తవ కర్తుమీశ్వరః || ౫౯ ||

పదే పదే యత్పరిపూజకేభ్యః సద్యోఽశ్వమేధాదిఫలం దదాతి |
తత్సర్వపాపక్షయహేతుభూతం ప్రదక్షిణం తే పరితః కరోమి || ౬౦ ||

రక్తోత్పలారక్తలతాప్రభాభ్యాం ధ్వజోర్ధ్వరేఖాకులిశాంకితాభ్యామ్ |
అశేషబృందారకవందితాభ్యాం నమో భవానీపదపంకజాభ్యామ్ || ౬౧ ||

చరణనలినయుగ్మం పంకజైః పూజయిత్వా
కనకకమలమాలాం కంఠదేశేఽర్పయిత్వా |
శిరసి వినిహితోఽయం రత్నపుష్పాంజలిస్తే
హృదయకమలమధ్యే దేవి హర్షం తనోతు || ౬౨ ||

అథ మణిమయంచకాభిరామే కనకమయవితానరాజమానే |
ప్రసరదగరుధూపధూపితేఽస్మిన్భగవతి భవనేఽస్తు తే నివాసః || ౬౩ ||

ఏతస్మిన్మణిఖచితే సువర్ణపీఠే త్రైలోక్యాభయవరదౌ నిధాయ హస్తౌ |
విస్తీర్ణే మృదులతరోత్తరచ్ఛదేఽస్మిన్పర్యంకే కనకమయే నిషీద మాతః || ౬౪ ||

తవ దేవి సరోజచిహ్నయోః పదయోర్నిర్జితపద్మరాగయోః |
అతిరక్తతరైరలక్తకైః పునరుక్తాం రచయామి రక్తతామ్ || ౬౫ ||

అథ మాతరుశీరవాసితం నిజతాంబూలరసేన రంజితమ్ |
తపనీయమయే హి పట్టకే ముఖగండూషజలం విధీయతామ్ || ౬౬ ||

క్షణమథ జగదంబ మంచకేఽస్మిన్మృదుతలతూలికయా విరాజమానే |
అతిరహసి ముదా శివేన సార్ధం సుఖశయనం కురు తత్ర మాం స్మరంతీ || ౬౭ ||

ముక్తాకుందేందుగౌరాం మణిమయకుటాం రత్నతాటంకయుక్తా-
మక్షస్రక్పుష్పహస్తామభయవరకరాం చంద్రచూడాం త్రినేత్రామ్ |
నానాలంకారయుక్తాం సురమకుటమణిద్యోతితస్వర్ణపీఠాం
సానందాం సుప్రసన్నాం త్రిభువనజననీం చేతసా చింతయామి || ౬౮ ||

ఏషా భక్త్యా తవ విరచితా యా మయా దేవి పూజా
స్వీకృత్యైనాం సపది సకలాన్మేఽపరాధాంక్షమస్వ |
న్యూనం యత్తత్తవ కరుణయా పూర్ణతామేతు సద్యః
సానందం మే హృదయకమలే తేఽస్తు నిత్యం నివాసః || ౬౯ ||

పూజామిమాం యః పఠతి ప్రభాతే మధ్యాహ్నకాలే యది వా ప్రదోషే |
ధర్మార్థకామాన్పురుషోఽభ్యుపైతి దేహావసానే శివభావమేతి || ౭౦ ||

పూజామిమాం పఠేన్నిత్యం పూజాం కర్తుమనీశ్వరః |
పూజాఫలమవాప్నోతి వాంఛితార్థం చ విందతి || ౭౧ ||

ప్రత్యహం భక్తిసంయుక్తో యః పూజనమిదం పఠేత్ |
వాగ్వాదిన్యాః ప్రసాదేన వత్సరాత్స కవిర్భవేత్ || ౭౨ ||

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిందభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
దేవీచతుఃషష్ట్యుపచారపూజాస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Also Read:

Sri Devi Chatushasti Upachara Puja Stotram Lyrics in Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top