Ayyappa Temples

Sri Dharma Sastha Bhujanga Stotram Lyrics in Kannada

Sri Dharma Sastha Bhujanga Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಶ್ರಿತಾನಂದ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಂ
ಸದಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪೂರ್ಣಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಉದಾರಂ ಸುದಾರಂ ಸುರಾಧಾರಮೀಶಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧ ||

ವಿಭುಂ ವೇದವೇದಾಂತವೇದ್ಯಂ ವರಿಷ್ಠಂ
ವಿಭೂತಿಪ್ರದಂ ವಿಶ್ರುತಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಮ್ |
ವಿಭಾಸ್ವತ್ಪ್ರಭಾವಪ್ರಭಂ ಪುಷ್ಕಲೇಷ್ಟಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೨ ||

ಪರಿತ್ರಾಣದಕ್ಷಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಂ
ಸ್ಫುರಚ್ಚಾರುಗಾತ್ರಂ ಭವಧ್ವಾಂತಮಿತ್ರಮ್ |
ಪರಂ ಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೩ ||

ಪರೇಶಂ ಪ್ರಭುಂ ಪೂರ್ಣಕಾರುಣ್ಯರೂಪಂ
ಗಿರೀಶಾಧಿಪೀಠೋಜ್ಜ್ವಲಚ್ಚಾರುದೀಪಮ್ |
ಸುರೇಶಾದಿಸಂಸೇವಿತಂ ಸುಪ್ರತಾಪಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೪ ||

ಹರೀಶಾನಸಂಯುಕ್ತಶಕ್ತ್ಯೇಕವೀರಂ
ಕಿರಾತಾವತಾರಂ ಕೃಪಾಪಾಂಗಪೂರಮ್ |
ಕಿರೀಟಾವತಂಸೋಜ್ಜ್ವಲತ್ ಪಿಂಛಭಾರಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೫ ||

ಗುರುಂ ಪೂರ್ಣಲಾವಣ್ಯಪಾದಾದಿಕೇಶಂ
ಗರೀಯಂ ಮಹಾಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಕರಾಂಭೋರುಹನ್ಯಸ್ತವೇತ್ರಂ ಸುರೇಶಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೬ ||

ಮಹಾಯೋಗಪೀಠೇ ಜ್ವಲಂತಂ ಮಹಾಂತಂ
ಮಹಾವಾಕ್ಯಸಾರೋಪದೇಶಂ ಸುಶಾಂತಮ್ |
ಮಹರ್ಷಿಪ್ರಹರ್ಷಪ್ರದಂ ಜ್ಞಾನಕಂದಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೭ ||

ಮಹಾರಣ್ಯಮನ್ಮಾನಸಾಂತರ್ನಿವಾಸಾನ್
ಅಹಂಕಾರದುರ್ವಾರಹಿಂ‍ಸ್ರಾ ಮೃಗಾದೀನ್ |
ಹರಂತಂ ಕಿರಾತಾವತಾರಂ ಚರಂತಂ [ನಿಹಂತಂ] ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೮ ||

ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಭೂತ ಪ್ರಪಂಚಾಂತರಸ್ಥಂ
ಪೃಥಗ್ಭೂತಚೈತನ್ಯಜನ್ಯಂ ಪ್ರಶಸ್ತಮ್ |
ಪ್ರಧಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪುರಾಣಪ್ರಸಿದ್ಧಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೯ ||

ಜಗಜ್ಜೀವನಂ ಪಾವನಂ ಭಾವನೀಯಂ
ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಕಂ ದೀಪಕಂ ಮೋಹನೀಯಮ್ |
ಸುಖಾಧಾರಮಾಧಾರಭೂತಂ ತುರೀಯಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೦ ||

ಇಹಾಮುತ್ರ ಸತ್ಸೌಖ್ಯಸಂಪನ್ನಿಧಾನಂ
ಮಹದ್ಯೋನಿಮವ್ಯಾಹತಾತ್ಮಾಭಿಧಾನಮ್ |
ಅಹಃ ಪುಂಡರೀಕಾನನಂ ದೀಪ್ಯಮಾನಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೧ ||

ತ್ರಿಕಾಲಸ್ಥಿತಂ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಜ್ಞಾನಸಂಸ್ಥಂ
ತ್ರಿಧಾಮ ತ್ರಿಮೂರ್ತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಸ್ಥಮ್ |
ತ್ರಯೀಮೂರ್ತಿಮಾರ್ತಿಚ್ಛಿದಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೨ ||

ಇಡಾಂ ಪಿಂಗಳಾಂ ಸತ್ಸುಷುಮ್ನಾಂ ವಿಶಂತಂ
ಸ್ಫುಟಂ ಬ್ರಹ್ಮರಂಧ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಸುಶಾಂತಮ್ |
ದೃಢಂ ನಿತ್ಯ ನಿರ್ವಾಣಮುದ್ಭಾಸಯಂತಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೩ ||

ಅಣುಬ್ರಹ್ಮಪರ್ಯಂತ ಜೀವೈಕ್ಯಬಿಂಬಂ
ಗುಣಾಕಾರಮತ್ಯಂತಭಕ್ತಾನುಕಂಪಮ್ |
ಅನರ್ಘಂ ಶುಭೋದರ್ಕಮಾತ್ಮಾವಲಂಬಂ
ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿರೂಪಂ ಭಜೇ ಭೂತನಾಥಮ್ || ೧೪ ||

ಇತಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತಾ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Sri Dharma Sastha Bhujanga / Ayyappa Swamy Stotram Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil