Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Durga Chandrakala Stuti Lyrics in Telugu

Sri Durga Chandrakala Stuti in Telugu:

॥ శ్రీ దుర్గా చంద్రకళా స్తుతిః ॥
వేధోహరీశ్వరస్తుత్యాం విహర్త్రీం వింధ్యభూధరే |
హరప్రాణేశ్వరీం వందే హంత్రీం విబుధవిద్విషామ్ || ౧ ||

అభ్యర్థనేన సరసీరుహసంభవస్య
త్యక్త్వోదితా భగవదక్షిపిధానలీలామ్ |
విశ్వేశ్వరీ విపదపాకరణే పురస్తాత్
మాతా మమాస్తు మధుకైటభయోర్నిహంత్రీ || ౨ ||

ప్రాఙ్నిర్జరేషు నిహతైర్నిజశక్తిలేశైః
ఏకీభవద్భిరుదితాఽఖిలలోకగుప్త్యై |
సంపన్నశస్త్రనికరా చ తదాయుధస్థైః
మాతా మమాస్తు మహిషాంతకరీ పురస్తాత్ || ౩ ||

ప్రాలేయశైలతనయా తనుకాంతిసంపత్-
కోశోదితా కువలయచ్ఛవిచారుదేహా |
నారాయణీ నమదభీప్సితకల్పవల్లీ
సుప్రీతిమావహతు శుంభనిశుంభహంత్రీ || ౪ ||

విశ్వేశ్వరీతి మహిషాంతకరీతి యస్యాః
నారాయణీత్యపి చ నామభిరంకితాని |
సూక్తాని పంకజభువా చ సురర్షిభిశ్చ
దృష్టాని పావకముఖైశ్చ శివాం భజే తామ్ || ౫ ||

ఉత్పత్తిదైత్యహననస్తవనాత్మకాని
సంరక్షకాణ్యఖిలభూతహితాయ యస్యాః |
సూక్తాన్యశేషనిగమాంతవిదః పఠంతి
తాం విశ్వమాతరమజస్రమభిష్టవీమి || ౬ ||

యే వైప్రచిత్తపునరుత్థితశుంభముఖ్యైః
దుర్భిక్షఘోరసమయేన చ కారితాసు |
ఆవిష్కృతాస్త్రిజగదార్తిషు రూపభేదాః
తైరంబికా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || ౭ ||

సూక్తం యదీయమరవిందభవాది దృష్టం
ఆవర్త్య దేవ్యనుపదం సురథః సమాధిః |
ద్వావప్యవాపతురభీష్టమనన్యలభ్యం
తామాదిదేవతరుణీం ప్రణమామి మూర్ధ్నా || ౮ ||

మాహిష్మతీతనుభవం చ రురుం చ హన్తుం
ఆవిష్కృతైర్నిజరసాదవతారభేదైః |
అష్టాదశాహతనవాహతకోటిసంఖ్యైః
అంబా సదా సమభిరక్షతు మాం విపద్భ్యః || ౯ ||

ఏతచ్చరిత్రమఖిలం లిఖితం హి యస్యాః
సంపూజితం సదన ఏవ నివేశితం వా |
దుర్గం చ తారయతి దుస్తరమప్యశేషం
శ్రేయః ప్రయచ్ఛతి చ సర్వముమాం భజే తామ్ || ౧౦ ||

యత్పూజనస్తుతినమస్కృతిభిర్భవంతి
ప్రీతాః పితామహరమేశహరాస్త్రయోఽపి |
తేషామపి స్వకగుణైర్దదతీ వపూంషి
తామీశ్వరస్య తరుణీం శరణం ప్రపద్యే || ౧౧ ||

కాంతారమధ్యదృఢలగ్నతయాఽవసన్నాః
మగ్నాశ్చ వారిధిజలే రిపుభిశ్చ రుద్ధాః |
యస్యాః ప్రపద్య చరణౌ విపదస్తరన్తి
సా మే సదాఽస్తు హృది సర్వజగత్సవిత్రీ || ౧౨ ||

బంధే వధే మహతి మృత్యుభయే ప్రసక్తే
విత్తక్షయే చ వివిధే య మహోపతాపే |
యత్పాదపూజనమిహ ప్రతికారమాహుః
సా మే సమస్తజననీ శరణం భవానీ || ౧౩ ||

బాణాసురప్రహితపన్నగబంధమోక్షః
తద్బాహుదర్పదలనాదుషయా చ యోగః |
ప్రాద్యుమ్నినా ద్రుతమలభ్యత యత్ప్రసాదాత్
సా మే శివా సకలమప్యశుభం క్షిణోతు || ౧౪ ||

పాపః పులస్త్యతనయః పునరుత్థితో మాం
అద్యాపి హర్తుమయమాగత ఇత్యుదీతమ్ |
యత్సేవనేన భయమిందిరయాఽవధూతం
తామాదిదేవతరుణీం శరణం గతోఽస్మి || ౧౫ ||

యద్ధ్యానజం సుఖమవాప్యమనంతపుణ్యైః
సాక్షాత్తమచ్యుత పరిగ్రహమాశ్వ వాపుః
గోపాంగనాః కిల యదర్చన పుణ్యమాత్రాః
సా మే సదా భగవతీ భవతు ప్రసన్నా || ౧౬ ||

రాత్రిం ప్రపద్య ఇతి మంత్రవిదః ప్రపన్నాన్
ఉద్బోధ్య మృత్యువధిమన్యఫలైః ప్రలోభ్య |
బుద్ధ్వా చ తద్విముఖతాం ప్రతనం నయన్తీం
ఆకాశమాదిజననీం జగతాం భజే తామ్ || ౧౭ ||

దేశకాలేషు దుష్టేషు దుర్గాచంద్రకలాస్తుతిః |
సంధ్యయోరనుసంధేయా సర్వాపద్వినివృత్తయే || ౧౮ ||

ఇతి శ్రీమదపయ్యదీక్షితవిరచితా దుర్గాచంద్రకళాస్తుతిః |

Also Read:

Sri Durga Chandrakala Stuti Lyrics in English | Hindi |Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top