Lalitha Stotram

Sri Lalitha Samkshepa Namavali Lyrics in Kannada

Sri Lalitha Samkshepa Namavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಸಂಕ್ಷೇಪ ನಾಮಾವಳಿ ॥
ಸಿಂಹಾಸನೇಶೀ ಲಲಿತಾ ಮಹಾರಾಜ್ಞೀ ವರಾಂಕುಶಾ |
ಚಾಪಿನೀ ತ್ರಿಪುರಾ ಚೈವ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರೀ ||

ಸುಂದರೀ ಚಕ್ರನಾಥಾ ಚ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞೀ ಚಕ್ರಿಣೀ ತಥಾ |
ಚಕ್ರೇಶ್ವರೀ ಮಹಾದೇವೀ ಕಾಮೇಶೀ ಪರಮೇಶ್ವರೀ ||

ಕಾಮರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಕಾಮಕೋಟಿಕಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿನೀ |
ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ಶಿವಾನಂಗವಲ್ಲಭಾ ಸರ್ವಪಾಟಲಾ ||

ಉಳನಾಧಾ ಆಮ್ನಾಯನಾಧ ಸರ್ವಾಮ್ನಾಯನಿವಾಸಿನಿ |
ಶೃಂಗಾರನಾಯಿಕಾ ಚೇತಿ ಪಂಚವಿಂಶತಿ ನಾಮಭಿಃ ||

ಸ್ತುವಂತಿ ಯೇ ಮಹಾಭಾಗಾಂ ಲಲಿತಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರೀಂ |
ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯಂ ಅಷ್ಟೌ ಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹದ್ಯಶಃ ||

Also Read:

Sri Lalitha Samkshepa Namavali Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment