Shiva Stotram

Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics in Tamil

Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Stotram in Tamil:

॥ ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம் (பதஞ்ஜலிமுனி க்ருதம்) ॥
(சரணஶ்ருங்க³ரஹித ஶ்ரீ நடராஜ ஸ்தோத்ரம்)

ஸத³ஞ்சித-முத³ஞ்சித நிகுஞ்சித பத³ம் ஜ²லஜ²லம்-சலித மஞ்ஜு கடகம் ।
பதஞ்ஜலி த்³ருக³ஞ்ஜன-மனஞ்ஜன-மசஞ்சலபத³ம் ஜனந ப⁴ஞ்ஜன கரம் ।
கத³ம்ப³ருசிமம்ப³ரவஸம் பரமமம்பு³த³ கத³ம்ப³ கவிட³ம்ப³க க³லம்
சித³ம்பு³தி⁴ மணிம் பு³த⁴ ஹ்ருத³ம்பு³ஜ ரவிம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 1 ॥

ஹரம் த்ரிபுர ப⁴ஞ்ஜன-மனந்தக்ருதகங்கண-மக²ண்ட³த³ய-மந்தரஹிதம்
விரிஞ்சிஸுரஸம்ஹதிபுரந்த⁴ர விசிந்திதபத³ம் தருணசந்த்³ரமகுடம் ।
பரம் பத³ விக²ண்டி³தயமம் ப⁴ஸித மண்டி³ததனும் மத³னவஞ்சன பரம்
சிரந்தனமமும் ப்ரணவஸஞ்சிதனிதி⁴ம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 2 ॥

அவந்தமகி²லம் ஜக³த³ப⁴ங்க³ கு³ணதுங்க³மமதம் த்⁴ருதவிது⁴ம் ஸுரஸரித்-
தரங்க³ நிகுரும்ப³ த்⁴ருதி லம்பட ஜடம் ஶமனத³ம்ப⁴ஸுஹரம் ப⁴வஹரம் ।
ஶிவம் த³ஶதி³க³ந்தர விஜ்ரும்பி⁴தகரம் கரலஸன்ம்ருக³ஶிஶும் பஶுபதிம்
ஹரம் ஶஶித⁴னஞ்ஜயபதங்க³னயனம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 3 ॥

அனந்தனவரத்னவிலஸத்கடககிங்கிணிஜ²லம் ஜ²லஜ²லம் ஜ²லரவம்
முகுந்த³விதி⁴ ஹஸ்தக³தமத்³த³ல லயத்⁴வனிதி⁴மித்³தி⁴மித நர்தன பத³ம் ।
ஶகுந்தரத² ப³ர்ஹிரத² நந்தி³முக² ப்⁴ருங்கி³ரிடிஸங்க⁴னிகடம் ப⁴யஹரம்
ஸனந்த³ ஸனக ப்ரமுக² வந்தி³த பத³ம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 4 ॥

அனந்தமஹஸம் த்ரித³ஶவந்த்³ய சரணம் முனி ஹ்ருத³ந்தர வஸந்தமமலம்
கப³ந்த⁴ வியதி³ந்த்³வவனி க³ந்த⁴வஹ வஹ்னிமக² ப³ந்து⁴ரவிமஞ்ஜு வபுஷம் ।
அனந்தவிப⁴வம் த்ரிஜக³த³ந்தர மணிம் த்ரினயனம் த்ரிபுர க²ண்ட³ன பரம்
ஸனந்த³ முனி வந்தி³த பத³ம் ஸகருணம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 5 ॥

அசிந்த்யமலிவ்ருந்த³ ருசி ப³ந்து⁴ரக³லம் குரித குந்த³ நிகுரும்ப³ த⁴வலம்
முகுந்த³ ஸுர வ்ருந்த³ ப³ல ஹந்த்ரு க்ருத வந்த³ன லஸந்தமஹிகுண்ட³ல த⁴ரம் ।
அகம்பமனுகம்பித ரதிம் ஸுஜன மங்க³லனிதி⁴ம் க³ஜஹரம் பஶுபதிம்
த⁴னஞ்ஜய நுதம் ப்ரணத ரஞ்ஜனபரம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 6 ॥

பரம் ஸுரவரம் புரஹரம் பஶுபதிம் ஜனித த³ந்திமுக² ஷண்முக²மமும்
ம்ருட³ம் கனக பிங்க³ல ஜடம் ஸனக பங்கஜ ரவிம் ஸுமனஸம் ஹிமருசிம் ।
அஸங்க⁴மனஸம் ஜலதி⁴ ஜன்மக³ரலம் கவலயந்த மதுலம் கு³ணனிதி⁴ம்
ஸனந்த³ வரத³ம் ஶமிதமிந்து³ வத³னம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 7 ॥

அஜம் க்ஷிதிரத²ம் பு⁴ஜங்க³புங்க³வகு³ணம் கனக ஶ்ருங்கி³ த⁴னுஷம் கரலஸத்
குரங்க³ ப்ருது² டங்க பரஶும் ருசிர குங்கும ருசிம் ட³மருகம் ச த³த⁴தம் ।
முகுந்த³ விஶிக²ம் நமத³வந்த்⁴ய ப²லத³ம் நிக³ம வ்ருந்த³ துரக³ம் நிருபமம்
ஸ சண்டி³கமமும் ஜ²டிதி ஸம்ஹ்ருதபுரம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 8 ॥

அனங்க³பரிபந்தி²னமஜம் க்ஷிதி து⁴ரந்த⁴ரமலம் கருணயந்தமகி²லம்
ஜ்வலந்தமனலம் த³த⁴தமந்தகரிபும் ஸததமிந்த்³ர ஸுரவந்தி³தபத³ம் ।
உத³ஞ்சத³ரவிந்த³குல ப³ந்து⁴ஶத பி³ம்ப³ருசி ஸம்ஹதி ஸுக³ந்தி⁴ வபுஷம்
பதஞ்ஜலி நுதம் ப்ரணவ பஞ்ஜர ஶுகம் பர சித³ம்ப³ர நடம் ஹ்ருதி³ ப⁴ஜ ॥ 9 ॥

இதி ஸ்தவமமும் பு⁴ஜக³புங்க³வ க்ருதம் ப்ரதிதி³னம் பட²தி ய꞉ க்ருதமுக²꞉
ஸத³꞉ ப்ரபு⁴பத³ த்³விதயத³ர்ஶனபத³ம் ஸுலலிதம் சரண ஶ்ருங்க³ ரஹிதம் ।
ஸர꞉ ப்ரப⁴வ ஸம்ப⁴வ ஹரித்பதி ஹரிப்ரமுக² தி³வ்யனுத ஶங்கரபத³ம்
ஸ க³ச்ச²தி பரம் ந து ஜனுர்ஜலனிதி⁴ம் பரமது³꞉க²ஜனகம் து³ரிதத³ம் ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீ பதஞ்ஜலிமுனி ப்ரணீதம் சரணஶ்ருங்க³ரஹித நடராஜ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Sri Nataraja Stotram (Patanjali Krutam) Lyrics in Hindi | English | Marathi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment