Ashtaka

Sri Sarva Mangala Ashtakam Lyrics in Punjabi and Meaning

Sri Sarva Mangalashtakam was composed by Sri Vadhiraja Theetha and translated by P.R.Ramachander. Sri Vadhi Raja Theertha is a great saint from the Dwaitha system. Here is a remarkable prayer for auspiciousness written by him. Every stanza requests a group of gods/people/ sages, planets etc to bless us with auspiciousness.

Sarvamangala Ashtakam Lyrics in Punjabi:

ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮ੍
ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਰ੍ਯਸ੍ਯ ਪਰਿਗ੍ਰਹਃ ਕਮਲਭੂਃ ਸੂਨੁਰ੍ਗਰੁਤ੍ਮਾਨ੍ ਰਥਃ
ਪੌਤ੍ਰਸ਼੍ਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਭੂਸ਼ਣਃ ਸੁਰਗੁਰੁਃ ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼੍ਚ ਸ਼ਯ੍ਯਾਸਨਃ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਣ੍ਡਂ ਵਰਮਨ੍ਦਿਰਂ ਸੁਰਗਣਾ ਯਸ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋਃ ਸੇਵਕਾਃ
ਸ ਤ੍ਰੈਲੋਕ੍ਯਕੁਟੁਮ੍ਬਪਾਲਨਪਰਃ ਕੁਰ੍ਯਾਤ੍ ਸਦਾ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੧ ||

ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਵਾਯੁਗਿਰੀਸ਼ਸ਼ੇਸ਼ਗਰੁਡਾ ਦੇਵੇਨ੍ਦ੍ਰਕਾਮੌ ਗੁਰੁਸ਼੍-
ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕੌ ਵਰੁਣਾਨਲੌ ਮਨੁਯਮੌ ਵਿਤ੍ਤੇਸ਼ਵਿਘ੍ਨੇਸ਼੍ਵਰੌ ।
ਨਾਸਤ੍ਯੌ ਨਿਰਤਿਰ੍ਮਰੁਦ੍ਗਣਯੁਤਾਃ ਪਰ੍ਜਨ੍ਯਮਿਤ੍ਰਾਦਯਃ
ਸਸ੍ਤ੍ਰੀਕਾਃ ਸੁਰਪੁਙ੍ਗਵਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੨ ||

ਵਿਸ਼੍ਵਾਮਿਤ੍ਰਪਰਾਸ਼ਰੌਰ੍ਵਭਗਵੋऽਗਸ੍ਤ੍ਯਃ ਪੁਲਸ੍ਤ੍ਯਃ ਕ੍ਰਤੁਃ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨਤ੍ਰਿਮਰੀਚਿਕੌਤ੍ਸਪੁਲਹਾਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਰ੍ਵਸਿਸ਼੍ਠੋऽਙ੍ਗਿਰਾਃ ।
ਮਾਣ੍ਡਵਯੋ ਜਮਦਗ੍ਨਿਗੌਤਮਭਰਦ੍ਵਾਜਾਦਯਸ੍ਤਾਪਸਾਃ
ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਿਸ਼੍ਣੁਪਦਾਬ੍ਜਭਕ੍ਤਿਨਿਰਤਾਃ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੩ ||

ਮਾਨ੍ਧਾਤਾ ਨਹੁਸ਼ੋऽਮ੍ਬਰੀਸ਼ਸਗਰੌ ਰਾਜਾ ਪਥੁਰ੍ਹੈਹਯਃ
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ੍ ਧਰ੍ਮਸੁਤੋ ਨਲੋ ਦਸ਼ਰਥੋ ਰਾਮੋ ਯਯਾਤਿਰ੍ਯਦੁਃ ।
ਇਕ੍ਸ਼੍ਵਾਕੁਸ਼੍ਚ ਵਿਭੀਸ਼ਣਸ਼੍ਚ ਭਰਤਸ਼੍ਚੋਤ੍ਤਾਨਪਾਦਧ੍ਰੁਵਾ-
ਵਿਤ੍ਯਾਦ੍ਯਾ ਭੁਵਿ ਭੂਭੁਜਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੪ ||

ਸ਼੍ਰੀਮੇਰੁਰ੍ਹਿਮਵਾਁਸ਼੍ਚ ਮਨ੍ਦਰਗਿਰਿਃ ਕੈਲਾਸਸ਼ੈਲਸ੍ਤਥਾ
ਮਾਹੇਨ੍ਦ੍ਰੋ ਮਲਯਸ਼੍ਚ ਵਿਨ੍ਧ੍ਯਨਿਸ਼ਧੌ ਸਿਂਹਸ੍ਤਥਾ ਰੈਵਤਃ ।
ਸਹ੍ਯਾਦ੍ਰਿਰ੍ਵਰਗਨ੍ਧਮਾਦਨਗਿਰਿਰ੍ਮੈਨਾਕਗੋਮਨ੍ਤਕਾ-
ਵਿਤ੍ਯਾਦ੍ਯਾ ਭੁਵਿ ਭੂਭਤਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੫ ||

ਗਙ੍ਗਾ ਸਿਨ੍ਧੁਸਰਸ੍ਵਤੀ ਚ ਯਮੁਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਰ੍ਮਦਾ
ਕਸ਼੍ਣਾ ਭੀਮਰਥੀ ਚ ਫਲ੍ਗੁਸਰਯੂਃ ਸ਼੍ਰੀਗਣ੍ਡਕੀ ਗੋਮਤੀ ।
ਕਾਵੇਰੀਕਪਿਲਾਪ੍ਰਯਾਗਵਿਨਤਾਵੇਤ੍ਰਾਵਤੀਤ੍ਯਾਦਯੋ
ਨਦ੍ਯਃ ਸ਼੍ਰੀਹਰਿਪਾਦਪਙ੍ਕਜਭਵਾਃ (ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ) ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੬ ||

ਵੇਦਾਸ਼੍ਚੋਪਨਿਸ਼ਦ੍ਗਣਾਸ਼੍ਚ ਵਿਵਿਧਾਃ ਸਾਙ੍ਗਾ ਪੁਰਾਣਾਨ੍ਵਿਤਾ
ਵੇਦਾਨ੍ਤਾ ਅਪਿ ਮਨ੍ਤ੍ਰ-ਤਨ੍ਤ੍ਰਸਹਿਤਾਸ੍ਤਰ੍ਕਸ੍ਮਤੀਨਾਂ ਗਣਾਃ ।
ਕਾਵ੍ਯਾਲਙ੍ਕਤਿਨੀਤਿਨਾਟਕਗਣਾਃ ਸ਼ਬ੍ਦਾਸ਼੍ਚ ਨਾਨਾਵਿਧਾਃ
ਸ਼੍ਰੀਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਗੁਣਰਾਸ਼ਿਕੀਰ੍ਤਨਕਰਾਃ (ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ) ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੭ ||

ਆਦਿਤ੍ਯਾਦਿਨਵਗ੍ਰਹਾਃ ਸ਼ੁਭਕਰਾ ਮੇਸ਼ਾਦਯੋ ਰਾਸ਼ਯੋ
ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰਾਣਿ ਸਯੋਗਕਾਸ਼੍ਚ ਤਿਥਯਸ੍ਤਦ੍ਦੇਵਤਸ੍ਤਦ੍ਗਣਾਃ ।
ਮਾਸਾਬ੍ਦਾ ऋਤਵਸ੍ਤਥੈਵ ਦਿਵਸਾਃ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਸ੍ਤਥਾ ਰਾਤ੍ਰਯਾਃ
ਸਰ੍ਵੇ ਸ੍ਥਾਵਰਜਙ੍ਗਮਾਃ ਪ੍ਰਤਿਦਿਨਂ ਕੁਰ੍ਵਨ੍ਤੁ ਵੋ ਮਙ੍ਗਲਮ੍ || ੮ ||

ਇਤ੍ਯੇਤਦ੍ਵਰਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਦਿਰਾਜੇਸ਼੍ਵਰੈ-
ਰ੍ਵ੍ਯਾਖਾਤਂ ਜਗਤਾਮਭੀਸ਼੍ਟਫਲਦਂ ਸਰ੍ਵਾਸ਼ੁਭਧ੍ਵਂਸਨਮ੍ ।
ਮਾਙ੍ਗਲ੍ਯਾਦਿਸ਼ੁਭਕ੍ਰਿਯਾਸੁ ਸਤਤਂ ਸਨ੍ਧ੍ਯਾਸੁ ਵਾ ਯਾਃ ਪਠੇਦ੍-
ਧਰ੍ਮਾਰ੍ਥਾਦਿਸਮਸ੍ਤਵਾਞ੍ਛਿਤਫਲਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤ੍ਯਸੌ ਮਾਨਵਾਃ || ੯ ||

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਵਾਦਿਰਾਜਵਿਰਚਿਤਂ ਸਰ੍ਵਮਙ੍ਗਲਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ।

Sarvamangala Ashtakam Meaning:

Lakshmi married him, his son is lotus born, Garuda is his vehicle,
His grandson is lord Shiva who wears the moon who is the teacher of Devas,
Adhisesha is his bed, the universe is his divine home, All devas are his servants,
And let that God who looks after all the families of three worlds, bless me always with auspiciousness.

Let Brahma, wind god .Lord shiva, Adhisesha, Indra, Kama, Brahaspathi(Guru),
Chandra, Sun god, Varuna, fire God, Manu, Yama, Kubhera and Ganesa,
Lord of death, Niryathi, wind God, Lord of rain and Sun God,
And all these devas with their ladies, May bless me daily with auspiciousness.

Let sages like Viswamithra, Parasara, Bhargava, Agasthya, Pulasthya, Krathu,
Athri, Mareechi Kuthsa, Pulaha, Sakthi, Vasishta, Angeeras,
Mandavya, Jamadagni, Gowthama and Bhardwaja, who are,
Devotees of the lotus like feet of Vishnu, Bless me with auspiciousness.

Let kings Mandatha, Nahusha, Ambareesha, Sagara, Prathu, Haihaya,
Dharma puthra, Nala, Dasaratha, Rama, Yayathi, Yathu,
Ikshuvaku, Vibhishana, Bharatha, Uthana pada, Druva,
And others who looked after the earth bless me daily with auspiciousness.

Let the mountains Meru, Himalaya, Mandra, Kailasa c,
Mahendra . Malaya, Vindhya, Nishadha, Simha, Raivatha,
Western ghats, the divine Gandhamadhana, Mainaka, Gomanthaka,
And others who carry the earth, bless me daily with auspiciousness.

Let rivers Ganga, Sindhu, Saraswathi, Yamuna, Narmadha,
Krishna, Bheemarathi, Palgu, Sarayu, Gandaki, Gomathi,
Cauvery, Kapila, Prayaga Vinatha, Vethravathi and others,
Which are from the feet of Lord Vishnu bless me with auspiciousness.

Let Vedas, all Upanishads SAnkhya, epics,
Vedanthaa, Manthra, Thanthra, Tharka, all smruthees,
Books, figure of speech, law books, All dramas and different words,
All of which praise Lord Vishnu’s characters, bless me with auspiciousness.

The nine planets like sun God which do good, The rasis starting from Mesha,
Stars, yogas, thidhis and their gods, Ganas,
Months weeks, days, dusk as well as night,
And let all moving and non moving things daily bless me with auspiciousness.

This octet of auspiciousness written by Sri Vadhi raja,
Fulfills the desires of the world, would destroy all bad things of life,
And should always be read before commencement of auspicious rituals and,
At dusk and dawn and would bless the devotee with,
Dharma, wealth and fulfill all his desires.