Subramanya Stotram

Sri Shanmukha Bhujanga Stuti Lyrics in Kannada

Sri Shanmukha Bhujanga Stuti Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ
ಹ್ರಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ ವಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರಪೃತನಯಾಽಽಲಿಂಗಿತತನುಃ
ಮಯೂರಾರೂಢೋಽಯಂ ಶಿವವದನಪಂಕೇರುಹರವಿಃ |
ಷಡಾಸ್ಯೋ ಭಕ್ತಾನಾಮಚಲಹೃದಿವಾಸಂ ಪ್ರತನವೈ
ಇತೀಮಂ ಬುದ್ಧಿಂ ದ್ರಾಗಚಲನಿಲಯಃ ಸಂಜನಯತಿ || ೧ ||

ಸ್ಮಿತನ್ಯಕ್ಕೃತೇಂದುಪ್ರಭಾಕುಂದಪುಷ್ಪಂ
ಸಿತಾಭ್ರಾಗರುಪ್ರಷ್ಠಗಂಧಾನುಲಿಪ್ತಮ್ |
ಶ್ರಿತಾಶೇಷಲೋಕೇಷ್ಟದಾನಾಮರದ್ರುಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೨ ||

ಶರೀರೇಂದ್ರಿಯಾದಾವಹಂಭಾವಜಾತಾನ್
ಷಡೂರ್ಮೀರ್ವಿಕಾರಾಂಶ್ಚ ಶತ್ರೂನ್ನಿಹಂತುಮ್ |
ನತಾನಾಂ ದಧೇ ಯಸ್ತಮಾಸ್ಯಾಬ್ಜಷಟ್ಕಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೩ ||

ಅಪರ್ಣಾಖ್ಯವಲ್ಲೀಸಮಾಶ್ಲೇಷಯೋಗಾತ್
ಪುರಾ ಸ್ಥಾಣುತೋ ಯೋಽಜನಿಷ್ಟಾಮರಾರ್ಥಮ್ |
ವಿಶಾಖಂ ನಗೇ ವಲ್ಲಿಕಾಽಽಲಿಂಗಿತಂ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೪ ||

ಗುಕಾರೇಣ ವಾಚ್ಯಂ ತಮೋ ಬಾಹ್ಯಮಂತಃ
ಸ್ವದೇಹಾಭಯಾ ಜ್ಞಾನದಾನೇನ ಹಂತಿ |
ಯ ಏನಂ ಗುಹಂ ವೇದಶೀರ್ಷೈಕಮೇಯಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೫ ||

ಯತಃ ಕರ್ಮಮಾರ್ಗೋ ಭುವಿ ಖ್ಯಾಪಿತಸ್ತಂ
ಸ್ವನೃತ್ಯೇ ನಿಮಿತ್ತಸ್ಯ ಹೇತುಂ ವಿದಿತ್ವಾ |
ವಹತ್ಯಾದರಾನ್ಮೇಘನಾದಾನುಲಾಸೀ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೬ ||

ಕೃಪಾವಾರಿರಾಶಿರ್ನೃಣಾಮಾಸ್ತಿಕತ್ವಂ
ದೃಢಂ ಕರ್ತುಮದ್ಯಾಪಿ ಯಃ ಕುಕ್ಕುಟಾದೀನ್ |
ಭೃಶಂ ಪಾಚಿತಾನ್ ಜೀವಯನ್ರಾಜತೇ ತಂ
ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖಂ ಭಾವಯೇ ಹೃತ್ಸರೋಜೇ || ೭ ||

ಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತೇನ ವೃತ್ತೇನ ಕ್ಲುಪ್ತಾಂ
ಸ್ತುತಿಂ ಷಣ್ಮುಖಸ್ಯಾದರಾದ್ಯೇ ಪಠಂತಿ |
ಸುಪುತ್ರಾಯುರಾರೋಗ್ಯಸಂಪದ್ವಿಶಿಷ್ಟಾನ್
ಕರೋತ್ಯೇವ ತಾನ್ ಷಣ್ಮುಖಃ ಸದ್ವಿದಗ್ರ್ಯಾನ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಪೀಠ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಚಂದ್ರಶೇಖರಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಷಣ್ಮುಖ ಭುಜಂಗ ಸ್ತುತಿಃ |

Also Read:

Sri Shanmukha Bhujanga Stuti lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Add Comment

Click here to post a comment