Shiva Stotram

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) Lyrics in Tamil

Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) in Tamil:

॥ ஶ்ரீ ஶிவ கத்யம் (ஶ்ரீ ஶிவாபதான தண்டக ஸ்தோத்ரம்) ॥
ஶைலாதி³க்ருதனிஷேவண கைலாஸஶிக²ரபூ⁴ஷண தத்வார்த²கோ³சர சந்த்³ரார்த⁴ஶேக²ர பாஶாயுத⁴குலார்த்²யஸ்மிதாபாங்க³ கோபாருணகடாக்ஷ ப⁴ஸ்மிதானங்க³ ஸஸ்மிதாபாங்க³ ஊரீக்ருதவிபூ⁴தி தி³வ்யாங்க³ராக³ கௌ³ரீபரிக்³ருஹீதஸவ்யாங்க³பா⁴க³ அங்கா³னுஷங்க³ பாவிதனராஸ்தி²தே³ஶ க³ங்கா³தரங்க³பா⁴ஸிதஜடாப்ரதே³ஶ வந்த³னாபி⁴ரதாக²ண்ட³ல ஸ்யந்த³னாயிதபூ⁴மண்ட³ல ஆஶ்ரிததா³ஸதாபஸகத³ம்ப³ சக்ரீக்ருதார்கஶீதகரபி³ம்ப³ ஆத்³ருதபுராணவேதண்ட³ ஸ்வீக்ருதஸுமேருகோத³ண்ட³ க²ர்வீக்ருதாஸுரமதா³னுபூர்வீவிகாஸ-த³ர்வீகரேஶ்வர க்³ருஹீதமௌர்வீவிலாஸ-வீணாமுனீந்த்³ரக்²யாபித க³ரிம பௌருஷ பா³ணாதி⁴கார ஸ்தா²பிதபரமபூருஷ அனிலாஶனவிஹிதனைபத்²ய கமலாஸனவிஹிதஸாரத்²ய விஶ்வாதி⁴கத்வபரிகலிதோபலம்ப⁴ அஶ்வாயிதாத்³யவசோகு³ம்ப⁴ குந்த³ஸ்மயஹர காந்திப்ரகர மந்த³ஸ்மிதலவ ஶாந்தத்ரிபுர நாத³பி³ந்து³கலாபி⁴ஜ்ஞாஸ்பத³ பூ⁴ரிப⁴த்³ர ஸ்வேத³பி³ந்து³லவாவிர்பா⁴வித வீரப⁴த்³ரத்ரஸ்தரக்ஷா பரதந்த்ரத்⁴வஸ்தத³க்ஷாத்⁴வரதந்த்ர கிரீடனீதவிவித⁴வேத⁴꞉கபால சபேடாகா⁴த ஶிதி²லபா⁴ஸ்வத்கபோல விஜ்ரும்பி⁴தவிக்ரமோத்³த³ண்ட³ ஸ்தம்பி⁴தசக்ரிதோ³ர்த³ந்த³ ப்³ரஹ்மஸ்தவோசிதமஹாஹர்ஷ ஜிஹ்வஸ்வபா⁴வ ஜனது³ராத⁴ர்ஷ வஸுந்த⁴ராத⁴ரஸுதோபலாலன ஜரந்த³ராஸுரஶிரோனிபாதன கோபாஹதபதிதாந்தக வ்யாபாதி³தஸமதா³ந்த⁴க பரஸம்ஹனநஜடாஸம்ப்⁴ருதபரபா⁴க³கௌ³ர நரஸிம்ஹனியமனாலம்பி³தஶரபா⁴வதார ப்ரஸன்ன ப⁴யமோசன விபி⁴ன்னப⁴க³லோசன ப்ரபஞ்சத³ஹனகாரக விரிஞ்சிவத³னஹாரக ஸஞ்சாரபூதமந்த³ர பஞ்சாயுதா⁴திஸுந்த³ர அபனீதத³க்ஷானந அபி⁴னீத பி⁴க்ஷாடன தா⁴ரிதமேருகானந குஸுமமாலிகாலங்கார தா³ரிததா³ருகாவனகுலபாலிகாஹங்கார ஸமாவர்ஜிதப⁴க்தமானஸானுஸார பராவர்திதத்³ருப்ததாபஸாபி⁴சார வையாஸிகோக்திகோ³சர வையாக்⁴ரக்ருத்திபா⁴ஸுர க³தபரிகர்மக்ருதஸ்ப்ருஹ க்ருதகரிசர்மபரிக்³ரஹ ஸ்வத்⁴யானஶமிதபாதகப்ரஸங்க³ வித்⁴யாதி³விபு³த⁴பூஜிதஸ்வலிங்க³ ஶாந்தமானஸானுரோத⁴ க்ஷாந்ததாபஸாபராத⁴ பாலானலவலன பீ⁴ஷண ஹாலாஹலக³ரலபூ⁴ஷண அருணாம்ஶுகந்த³லமணிப²ணிகுண்ட³ல சரணாக்³ரயந்த்ரித த³ஶகந்த⁴ரபு⁴ஜமண்ட³ல ஆனந்த³தாண்ட³வ நடனானுப³ந்த⁴ கோ³விந்த³பூஜிதசரணாரவிந்த³ வினயானதாம்ருதாஶன ஸஹஸ்ராஹிதப்ரமோத³ தனயாபி⁴லாஷிமாத⁴வதபஸ்யாக்ருத ப்ரஸாத³ தி³வ்யாஸ்த்ர தா³னதோஷித ப்⁴ருகு³ஸூனுனம்ய நவ்யாபா⁴க³பா⁴விதஹரிரூபரம்ய வந்தி³தாக³தஶ்ருதித⁴ர நந்தி³பாலித ப்ரதீஹார பு³த்³த⁴னானாரஹஸ்யஶதமன்யுமுகா²மரப⁴க்திகோ³சர து³க்³த⁴பானார்த² தபஸ்யது³பமன்யுவிஶ்ராணிதது³க்³த⁴ஸாக³ர அதி⁴கசாலித து³ஷ்டபீடா³கரண ஹரிவிரிஞ்சாபத்³ருஷ்ட சூடா³சரண அஞ்சத்³த⁴ர்மவ்ருஷாதா⁴ர அத⁴ர்மப்ரக்ஷாலனாத³ர பஞ்சப்³ரஹ்மமயாகார வேதா³ஶ்வவரோஹிதஸ்வாம்ய ஶ்வேதாஶ்வதரோபனிஷத்³க³ம்ய சாபல்யரஹித ரம்யஸ்வபா⁴வ கைவல்யவசனக³ம்யப்ரபா⁴வ அக²ர்வமகா²தி³ராஜ்யப்ரதாப அத⁴ர்வஶிகா²னுவாத்³யஸ்வரூப அக³ர்வனரஸ்துதிமுதி³த அத⁴ர்வவரஸ்துதிவிதி³த நாதா³ந்தவிபா⁴வனீய ப்ரணதார்திஹர ப்ரணவார்த²ஸார முக்³த⁴லாவண்யாதா⁴ர ஶுத்³த⁴சைதன்யாகார ஆஶீவிஷதா⁴ரக காஶீபுரனாயக ஹ்ருத³ம்பு³ஜக்ருதவிலாஸ சித³ம்ப³ரக்ருதனிவாஸ ஆகர்ணசலிதாபாங்க³ கோ³கர்ணரசிதானங்க³ கோ⁴ராஸுரபுர தூ⁴மகேது ஸ்மித வாராகரக³த ராமஸேதுஸ்தி²த ரக்ஷணலீலாவிலாஸ த³க்ஷிணகைலாஸவாஸ ஆதாம்ரலோலனயன ஏகாம்ரமூலப⁴வன ஆபீ⁴லவிது⁴ஸேவன ஶ்ரீஶைலஶிக²ரபாவன த்³ராக்ஷாமது⁴ர வாக்³கு³ம்ப⁴ ருத்³ராக்ஷருசிரதோ³ஸ்தம்ப⁴ காலகண்ட²ருசிக⁴டிதலாவண்யனீலகண்ட²முகி² நிஹிதகாருண்ய ஸேவாபரதந்த்ரபாலக ஶைவாக³மதந்த்ரகாரக ஸர்க³ஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதித்ரயஸ்தே²ய க³ர்ப⁴ஶ்ருதியந்த்ரித கா³யத்ர்யனுஸந்தே⁴ய அத்⁴யாஸிதவரனிகுஞ்ஜக்³ருஹஹிமாஹார்ய அத்⁴யாபிதஹரிவிரிஞ்சிமுக²ஶிவாசார்ய அர்சிதானந்தவிஹார ஸச்சிதா³னந்த³ஶரீர விஜயீப⁴வ விஜயீப⁴வ ॥

த்³ருஷ்ட்வா கௌஸ்துப⁴மப்ஸரோக³ணமபி ப்ரக்ராந்தவாதா³மிதோ²
கீ³ர்வாணா꞉ கதிவானஸந்தி பு⁴வனே பா⁴ரா தி³வ꞉ கேவலம் ।
நிஷ்க்ராந்தே க³ரலேத்³ருதே ஸுரக³ணே நிஶ்சேஷ்டிதே விஷ்டபே
மாபை⁴ஷ்டேதி கி³ராவிராஸது⁴ரியோ தே³வஸ்தமேவஸ்தும꞉ ॥

இதி ஶ்ரீனீலகண்ட²தீ³க்ஷிதவிரசிதம் ஶிவாபதா³னக³த்³யஸ்தோத்ரம் ॥

Also Read:

Sri Shiva Gadyam (Shivapadana Dandaka Stotram) Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil