Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ
ಶಿವಯೋಸ್ತನುಜಾಯಾಸ್ತು ಶ್ರಿತಮಂದಾರಶಾಖಿನೇ |
ಶಿಖಿವರ್ಯತುರಂಗಾಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೧ ||

ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯಾಸ್ತು ಭವರೋಗವಿನಾಶಿನೇ |
ರಾಜರಾಜಾದಿವಂದ್ಯಾಯ ರಣಧೀರಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೨ ||

ಶೂರಪದ್ಮಾದಿದೈತೇಯತಮಿಸ್ರಕುಲಭಾನವೇ |
ತಾರಕಾಸುರಕಾಲಾಯ ಬಾಲಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೩ ||

ವಲ್ಲೀವದನರಾಜೀವ ಮಧುಪಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |
ಉಲ್ಲಸನ್ಮಣಿಕೋಟೀರಭಾಸುರಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೪ ||

ಕಂದರ್ಪಕೋಟಿಲಾವಣ್ಯನಿಧಯೇ ಕಾಮದಾಯಿನೇ |
ಕುಲಿಶಾಯುಧಹಸ್ತಾಯ ಕುಮಾರಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೫ ||

ಮುಕ್ತಾಹಾರಲಸತ್ಕಂಠರಾಜಯೇ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೇ |
ದೇವಸೇನಾಸಮೇತಾಯ ದೈವತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೬ ||

ಕನಕಾಂಬರಸಂಶೋಭಿಕಟಯೇ ಕಲಿಹಾರಿಣೇ |
ಕಮಲಾಪತಿವಂದ್ಯಾಯ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ೭ ||

ಶರಕಾನನಜಾತಾಯ ಶೂರಾಯ ಶುಭದಾಯಿನೇ |
ಶೀತಭಾನುಸಮಾಸ್ಯಾಯ ಶರಣ್ಯಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಮ್ || ೮ ||

ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮೇತದ್ಯೇ ಮಹಾಸೇನಸ್ಯ ಮಾನವಾಃ |
ಪಠಂತೀ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಪ್ನುಯುಸ್ತೇ ಪರಾಂ ಶ್ರಿಯಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Subrahmanya Mangala Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top