Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Swaminatha Panchakam Lyrics in Kannada

Skandotpatti (Ramayana Bala Kanda) Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಂ
ಹೇ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾರ್ತಬಂಧೋ |
ಭಸ್ಮಲಿಪ್ತಾಂಗ ಗಾಂಗೇಯ ಕಾರುಣ್ಯಸಿಂಧೋ ||

ರುದ್ರಾಕ್ಷಧಾರಿನ್ನಮಸ್ತೇ
ರೌದ್ರರೋಗಂ ಹರ ತ್ವಂ ಪುರಾರೇರ್ಗುರೋರ್ಮೇ |
ರಾಕೇಂದುವಕ್ತ್ರಂ ಭವಂತಂ
ಮಾರರೂಪಂ ಕುಮಾರಂ ಭಜೇ ಕಾಮಪೂರಮ್ || ೧ ||

ಮಾಂ ಪಾಹಿ ರೋಗಾದಘೋರಾತ್
ಮಂಗಳಾಪಾಂಗಪಾತೇನ ಭಂಗಾತ್ಸ್ವರಾಣಾಮ್ |
ಕಾಲಾಚ್ಚ ದುಷ್ಪಾಕಕೂಲಾತ್
ಕಾಲಕಾಲಸ್ಯಸೂನುಂ ಭಜೇ ಕ್ರಾಂತಸಾನುಮ್ || ೨ ||

ಬ್ರಹ್ಮಾದಯೋ ಯಸ್ಯ ಶಿಷ್ಯಾಃ
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರಾ ಗಿರೌ ಯಸ್ಯ ಸೋಪಾನಭೂತಾಃ |
ಸೈನ್ಯಂ ಸುರಾಶ್ಚಾಪಿ ಸರ್ವೇ
ಸಾಮವೇದಾದಿಗೇಯಂ ಭಜೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯಮ್ || ೩ ||

ಕಾಷಾಯ ಸಂವೀತ ಗಾತ್ರಂ
ಕಾಮರೋಗಾದಿ ಸಂಹಾರಿ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನ ಪಾತ್ರಮ್ |
ಕಾರುಣ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೇತ್ರಂ
ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಂ ಪವಿತ್ರಂ ಭಜೇ ಶಂಭುಪುತ್ರಮ್ || ೪ ||

ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಶೈಲೇ ವಸಂತಂ
ಸಾಧುಸಂಘಸ್ಯ ರೋಗಾನ್ ಸದಾ ಸಂಹರಂತಮ್ |
ಓಂಕಾರತತ್ತ್ವಂ ವದಂತಂ
ಶಂಭುಕರ್ಣೇ ಹಸಂತಂ ಭಜೇಽಹಂ ಶಿಶುಂ ತಮ್ || ೫ ||

ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೃತಂ ಚಿತ್ರಚಿತ್ರಂ
ದೀಕ್ಷಿತಾನಂತರಾಮೇಣ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯೈ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದ್ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ
ದೇವದೇವಪ್ರಸಾದಾತ್ ಲಭೇತಾಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಮ್ || ೬ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಅನಂತರಾಮದೀಕ್ಷಿತರ್ ಕೃತಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪಂಚಕಮ್ |

Also Read:

Sri Swaminatha Panchakam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Swaminatha Panchakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top