Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Kannada

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ವ್ಯಾಸಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವರೂಪಂ ಕಲಿಮಲತಮಸಃ ಪ್ರೋದ್ಯದಾದಿತ್ಯದೀಪ್ತಿಂ
ವಾಸಿಷ್ಠಂ ವೇದಶಾಖಾವ್ಯಸನಕರಮೃಷಿಂ ಧರ್ಮಬೀಜಂ ಮಹಾನ್ತಮ್ |
ಪೌರಾಣಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣ್ಯರಚಯದಥ ಯೋ ಭಾರತಂ ಚ ಸ್ಮೃತಿಂ ತಂ
ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನಾಖ್ಯಂ ಸುರನರದಿತಿಜೈಃ ಪೂಜಿತಂ ಪೂಜಯೇಽಹಮ್ ||

ವೇದವ್ಯಾಸೋ ವಿಷ್ಣುರೂಪಃ ಪಾರಾಶರ್ಯಸ್ತಪೋನಿಧಿಃ |
ಸತ್ಯಸನ್ಧಃ ಪ್ರಶಾನ್ತಾತ್ಮಾ ವಾಗ್ಮೀ ಸತ್ಯವತೀಸುತಃ || ೧ ||

ಕೃಷ್ಣದ್ವೈಪಾಯನೋ ದಾನ್ತೋ ಬಾದರಾಯಣಸಂಜ್ಞಿತಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗ್ರಥಿತವಾನ್ ಭಗವಾನ್ ಜ್ಞಾನಭಾಸ್ಕರಃ || ೨ ||

ಸರ್ವವೇದಾನ್ತತತ್ತ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ವೇದಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ವೇದಶಾಖಾವ್ಯಸನಕೃತ್ಕೃತಕೃತ್ಯೋ ಮಹಾಮುನಿಃ || ೩ ||

ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾದ್ಯುತಿಃ |
ಮಹಾಕರ್ಮಾ ಮಹಾಧರ್ಮಾ ಮಹಾಭಾರತಕಲ್ಪಕಃ || ೪ ||

ಮಹಾಪುರಾಣಕೃತ್ ಜ್ಞಾನೀ ಜ್ಞಾನವಿಜ್ಞಾನಭಾಜನಮ್ |
ಚಿರಞ್ಜೀವೀ ಚಿದಾಕಾರಶ್ಚಿತ್ತದೋಷವಿನಾಶಕಃ || ೫ ||

ವಾಸಿಷ್ಠಃ ಶಕ್ತಿಪೌತ್ರಶ್ಚ ಶುಕದೇವಗುರುರ್ಗುರುಃ |
ಆಷಾಢಪೂರ್ಣಿಮಾಪೂಜ್ಯಃ ಪೂರ್ಣಚನ್ದ್ರನಿಭಾನನಃ || ೬ ||

ವಿಶ್ವನಾಥಸ್ತುತಿಕರೋ ವಿಶ್ವವನ್ದ್ಯೋ ಜಗದ್ಗುರುಃ |
ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯೋ ಜಿತಕ್ರೋಧೋ ವೈರಾಗ್ಯನಿರತಃ ಶುಚಿಃ || ೭ ||

ಜೈಮಿನ್ಯಾದಿಸದಾಚಾರ್ಯಃ ಸದಾಚಾರಸದಾಸ್ಥಿತಃ |
ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞಃ ಸ್ಥಿರಮತಿಃ ಸಮಾಧಿಸಂಸ್ಥಿತಾಶಯಃ || ೮ ||

ಪ್ರಶಾನ್ತಿದಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಶಙ್ಕರಾರ್ಯಪ್ರಸಾದಕೃತ್ |
ನಾರಾಯಣಾತ್ಮಕಃ ಸ್ತವ್ಯಃ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತೇ ರತಃ || ೯ ||

ಅಚತುರ್ವದನಬ್ರಹ್ಮಾ ದ್ವಿಭುಜಾಪರಕೇಶವಃ |
ಅಫಾಲಲೋಚನಶಿವಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಕಃ || ೧೦ ||

ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮೀ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾವಿಶಾರದಃ |
ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವವಿಜ್ಞಾತಾ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಃ ಸುಖಾತ್ಮಕಃ || ೧೧ ||

ವೇದಾಬ್ಜಭಾಸ್ಕರೋ ವಿದ್ವಾನ್ ವೇದವೇದಾನ್ತಪಾರಗಃ |
ಅಪಾನ್ತರತಮೋನಾಮಾ ವೇದಾಚಾರ್ಯೋ ವಿಚಾರವಾನ್ || ೧೨ ||

ಅಜ್ಞಾನಸುಪ್ತಿಬುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಪ್ರಸುಪ್ತಾನಾಂ ಪ್ರಬೋಧಕಃ |
ಅಪ್ರಮತ್ತೋಽಪ್ರಮೇಯಾತ್ಮಾ ಮೌನೀ ಬ್ರಹ್ಮಪದೇ ರತಃ || ೧೩ ||

ಪೂತಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಭೂತಾತ್ಮಾ ಭೂತಿಮಾನ್ಭೂಮಿಪಾವನಃ |
ಭೂತಭವ್ಯಭವಜ್ಞಾತಾ ಭೂಮಸಂಸ್ಥಿತಮಾನಸಃ || ೧೪ ||

ಉತ್ಫುಲ್ಲಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷವಿಗ್ರಹಃ |
ನವಗ್ರಹಸ್ತುತಿಕರಃ ಪರಿಗ್ರಹವಿವರ್ಜಿತಃ || ೧೫ ||

ಏಕಾನ್ತವಾಸಸುಪ್ರೀತಃ ಶಮಾದಿನಿಲಯೋ ಮುನಿಃ |
ಏಕದನ್ತಸ್ವರೂಪೇಣ ಲಿಪಿಕಾರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ || ೧೬ ||

ಭಸ್ಮರೇಖಾವಿಲಿಪ್ತಾಙ್ಗೋ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾವಲಿಭೂಷಿತಃ |
ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಲಸತ್ಪಾಣಿಃ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರೋ ಜಟಾಧರಃ || ೧೭ ||

ಗಭೀರಾತ್ಮಾ ಸುಧೀರಾತ್ಮಾ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮೋ ರಮಾಪತಿಃ |
ಮಹಾತ್ಮಾ ಕರುಣಾಸಿನ್ಧುರನಿರ್ದೇಶ್ಯಃ ಸ್ವರಾಜಿತಃ || ೧೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಯೋಗಾನನ್ದಸರಸ್ವತೀವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀವೇದವ್ಯಾಸಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ||

Also Read:

Sri Veda Vyasa Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top