Ashtaka

Sri Vrinda Devi Ashtakam Lyrics in Kannada with Meaning

Vrindadevyashtakam Lyrics in Kannada:

ವೃನ್ದಾದೇವ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತೀ ಠಕುರಕೃತಮ್ ।
ಗಾಂಗೇಯಚಾಮ್ಪೇಯತಡಿದ್ವಿನಿನ್ದಿರೋಚಿಃಪ್ರವಾಹಸ್ನಪಿತಾತ್ಮವೃನ್ದೇ ।
ಬನ್ಧೂಕಬನ್ಧುದ್ಯುತಿದಿವ್ಯವಾಸೋವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 1॥

ಬಿಮ್ಬಾಧರೋದಿತ್ವರಮನ್ದಹಾಸ್ಯನಾಸಾಗ್ರಮುಕ್ತಾದ್ಯುತಿದೀಪಿತಾಸ್ಯೇ ।
ವಿಚಿತ್ರರತ್ನಾಭರಣಶ್ರಿಯಾಢ್ಯೇ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 2॥

ಸಮಸ್ತವೈಕುಂಠಶಿರೋಮಣೌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ವೃನ್ದಾವನಧನ್ಯಧಾಮಿನ್ ।
ದತ್ತಾಧಿಕಾರೇ ವೃಷಭಾನುಪುತ್ರ್ಯಾ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 3॥

ತ್ವದಾಜ್ಞಯಾ ಪಲ್ಲವಪುಷ್ಪಭೃಂಗಮೃಗಾದಿಭಿರ್ಮಾಧವಕೇಲಿಕುಂಜಾಃ ।
ಮಧ್ವಾದಿಭಿರ್ಭಾನ್ತಿ ವಿಭೂಷ್ಯಮಾಣಾಃ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 4॥

ತ್ವದೀಯದೌತ್ಯೇನ ನಿಕುಂಜಯೂನೋಃ ಅತ್ಯುತ್ಕಯೋಃ ಕೇಲಿವಿಲಾಸಸಿದ್ಧಿಃ ।
ತ್ವತ್ಸೌಭಗಂ ಕೇನ ನಿರುಚ್ಯತಾಂ ತದ್ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 5॥

ರಾಸಾಭಿಲಾಷೋ ವಸತಿಶ್ಚ ವೃನ್ದಾವನೇ ತ್ವದೀಶಾಂಘ್ರಿಸರೋಜಸೇವಾ ।
ಲಭ್ಯಾ ಚ ಪುಂಸಾಂ ಕೃಪಯಾ ತವೈವ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 6॥

ತ್ವಂ ಕೀರ್ತ್ಯಸೇ ಸಾತ್ವತತನ್ತ್ರವಿದ್ಭಿಃ ಲೀಲಾಭಿಧಾನಾ ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣಶಕ್ತಿಃ ।
ತವೈವ ಮೂರ್ತಿಸ್ತುಲಸೀ ನೃಲೋಕೇ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 7॥

ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾ ಅಪರಾಧಲೇಶೈಃ ಕ್ಷಿಪ್ತಾಶ್ಚ ಕಾಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೇ ।
ಕೃಪಾಮಯಿ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಃ ವೃನ್ದೇ ನುಮಸ್ತೇ ಚರಣಾರವಿನ್ದಮ್ ॥ 8॥

ವೃನ್ದಾಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಶೃಣುಯಾತ್ಪಠೇಚ್ಚ ವೃನ್ದಾವನಾಧೀಶಪದಾಬ್ಜಭೃಂಗಃ ।
ಸ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವೃನ್ದಾವನನಿತ್ಯವಾಸಂ ತತ್ಪ್ರೇಮಸೇವಾಂ ಲಭತೇ ಕೃತಾರ್ಥಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತೀ ಠಕುರಕೃತಂ ವೃನ್ದಾದೇವ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Vrinda Devi Ashtakam Meaning:

O Vrinda Devi, You are bathed by streams of glory that rebuke gold, lightning & the champaka flowers. Your splendid garments are friend to the bandhuka flower. O Vrnda, I bow to your lotus feet. || 1 ||

O Vrinda Devi, Your face is splendid with a pearl decorating the tip of your nose & a wonderful gentle smile on your bimba-fruit lips. You are decorated with wonderful jewel ornaments. Oh Vrinda, I bow to your lotus feet. || 2 ||

Vrsabhanu’s daughter Radha made you guardian of Krishna’s opulent and auspicious abode of Vrndavana, the crest jewel of all Vaikuntha planets. Oh Vrinda, I bow to your lotus feet. || 3 ||

O Vrinda Devi, By Your order the groves where Madhava enjoys pastimes are splendidly decorated with blossoming flowers, bumble-bees, deer, honey, and other things. Oh Vrinda, I bow to your lotus feet. || 4 ||

O Vrinda Devi, because you became their messenger the eager and youthful divine couple enjoyed the perfection of transcendental pastimes in the forest. Oh Vrinda, I bow to your lotus feet. || 5 ||

O Vrinda Devi, by your mercy people attain residence in Vrindhavan, the desire to serve your masters’ lotus feet & the desire to assist in the rasa dance. Oh Vrinda, I bow to your lotus feet. || 6 ||

O Vrinda Devi, they who are learned in the Satvata-tantra glorify you. You are Krishna’s pastime-potency. The Tulasi plant is your form in the world of men. Oh Vrinda, I bow to your lotus feet. || 7 ||

O merciful one, I have no devotion & have committed millions of offenses. I am drowning in the turbulent ocean of lust. Thus I take shelter of you. Oh Vrinda, I bow to your lotus feet. || 8 ||

O Vrinda Devi, a person who is like a bumblebee at the lotus feet of Vrindhavan’s king & queen & who reads or hears this “Vrindashtaka” will eternally reside in Vrindhavan & attain loving service to the divine couple. || 9 ||