Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in English

Swami Brahmananda’s Shri Govindashtakam Lyrics in English

195 Views

govindāṣṭakaṃ svāmibrahmānandakṛtam Lyrics in English:

sri ganesaya namah ॥
cidanandakaram srutisarasasaram samarasam
niradharadharam bhavajaladhiparam paragunam ।
ramagrivaharam vrajavanaviharam haranutam
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 1॥

mahambhodisthanam sthiracaranidanam divijapam
sudhadharapanam vihagapatiyanam yamaratam ।
manojnam sujnanam munijananidhanam dhruvapadam
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 2॥

dhiya dhirairdhyeyam sravanaputapeyam yativaraih
mahavakyaijneyam tribhuvanavidheyam vidhiparam ।
manomanameyam sapadi hrdi neyam navatanum
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 3॥

mahamayajalam vimalavanamalam malaharam
subalam gopalam nihatasisupalam sasimukham ।
kalatitam kalam gatihatamaralam muraripum
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 4॥

nabhobimbasphitam nigamaganagitam samagatim
suraughe sampritam ditijaviparitam purisayam ।
giram panthatitam svaditanavanitam nayakaram
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 5॥

paresam padmesam sivakamalajesam sivakaram
dvijesam devesam tanukutilakesam kaliharam ।
khagesam nagesam nikhilabhuvanesam nagadharam
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 6॥

ramakantam kantam bhavabhayalayantam bhavasukham
durasantam santam nikhilahrdi bhantam bhuvanapam ।
vivadantam dantam danujanicayantam sucaritam
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 7॥

jagajjyestham srestham surapatikanistham kratupatim
balistham bhuyistham tribhuvanavaristham varavaham ।
svanistham dharmistham gurugunagaristham guruvaram
sada tam govindam paramasukhakandam bhajata re ॥ 8॥

gadapaneretadduritadalanam duhkhasamanam
visuddhatma stotram pathati manujo yastu satatam ।
sa bhuktva bhogaugham ciramiha tato’pastavrjino
varam visnoh sthanam vrajati khalu vaikunthabhuvanam ॥

॥ iti sri paramahamsa svami brahmananda viracitam
sri govindastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *