Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Tag: நந்தி வேண்டிய பேறுகள்

நந்தியெம்பெருமான் சிவபெருமானிடம் வேண்டிப் பெற்ற வரம் 1) மறைகள் நிந்தனை, சைவ நிந்தனை, பொறா மனமும் 2) தறுகன் ஐம்புலன்களுக்கு, ஏவல் செய்யுறாச் சதுரும் 3) பிறவி தீதெனாப், பேதையர் தம்மொடு பிணக்கும் 4) உறுதி நல்லறஞ்,…