Tag - 1000 Names of Goddess Lakshmi Devi in Sanskrit

Lakshmi Stotram

1008 Names of Goddess Lakshmi Devi Names

1)नित्यागता 2)अनन्तनित्या 3)नन्दिनी 4)जनरञ्जनी 5)नित्यप्रकाशिनी 6)स्वप्रकाशस्वरूपिणी 7)महालक्ष्मी 8)महाकाली 9)महाकन्या 10)सरस्वती 11)भोगवैभवसन्धात्री...