Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

AMMAMMA EMAMMA ALAMELMANGA NANCHARAMMA Hindi

Annamayya Keerthana – Ammamma Emamma Lyrics in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Ammamma Emamma Lyrics in Hindi: अम्मम्म एमम्म अलमेल्मङ्ग नाञ्चारम्म । तम्मियिण्ट नलरुकोम्म ओयम्म ॥ नीरिलोन तल्लडिञ्चे नीके तलवञ्ची नीरिकिन्द पुलकिञ्ची नीरमणुण्डु । गोरिकोन चेमरिञ्ची कोपमे पचरिञ्ची सारेकु नीयलुक इट्टे चालिञ्चवम्म ॥ नीकुगाने चेय्यिचाची निण्डाकोपमुरेची मेकोनि नीविरहान मेनु वेञ्चीनि । ईकडाकडि सतुल हृदयमे पेररेची आकु मडिचिय्यनैन आनतिय्यवम्मा ॥ चक्कदनमुले पेञ्ची सकलमु गालदञ्चि निक्कपु […]

Scroll to top