Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthanas Ekkuva Kulajudaina Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina Lyrics in Malayalam: എക്കുവ കുലജുഡൈന ഹീന കുലജുഡൈന നിക്കമെരിഗിന മഹാ നിത്യുഡേ ഘനുഡു || വേദമുലു ചദിവിയുനു വിമുഖുഡൈ ഹരിഭക്തി യാദരിംചനി സോമയാജി കംടെ | ഏദിയുനു ലേനി കുല ഹീനുഡൈനനു വിഷ്ണു പാദമുലു സേവിംചു ഭക്തുഡേ ഘനുഡു || പരമ മഗു വേദാംത പഠന ദൊരികിയു സദാ ഹരി ഭക്തി ലേനി സന്യാസി കംടെ | സരവി മാലിന അംത്യ ജാതി കുലജുഡൈന നരസി വിഷ്ണുനി വെദകു […]

Scroll to top