Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina Lyrics in Malayalam:

എക്കുവ കുലജുഡൈന ഹീന കുലജുഡൈന
നിക്കമെരിഗിന മഹാ നിത്യുഡേ ഘനുഡു ||

വേദമുലു ചദിവിയുനു വിമുഖുഡൈ ഹരിഭക്തി
യാദരിംചനി സോമയാജി കംടെ |
ഏദിയുനു ലേനി കുല ഹീനുഡൈനനു വിഷ്ണു
പാദമുലു സേവിംചു ഭക്തുഡേ ഘനുഡു ||

പരമ മഗു വേദാംത പഠന ദൊരികിയു സദാ
ഹരി ഭക്തി ലേനി സന്യാസി കംടെ |
സരവി മാലിന അംത്യ ജാതി കുലജുഡൈന
നരസി വിഷ്ണുനി വെദകു നാതഡേ ഘനുഡു ||

വിനിയു ചദിവിയു, ശ്രീ വിഭുനി ദാസുഡു ഗാക
തനുവു വേപുചു നുംഡു തപസി കംടെ |
എനലേനി തിരു വേംകടേശു പ്രസാദാന്ന
മനുഭവിംചിന യാതഡപ്പുഡേ ഘനുഡു ||

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina Meaning

One may belong to a high caste or low caste ,if he adheres to truth ,he alone is great.

An illiterate low caste person may not have regular habits but if he worships the sacred feet of Lord Vishnu, he is greater than a Somayaji well versed in Vedas but has no devotion to Hari.

A low caste person devoid of regular habits seeking for the grace of Lord Hari is greater than a monk adept in Upanishads but has no devotion to Sri Hari.

An ordinary person who enjoys holy ‘prasad’ of Lord Venkateswara with devotion is greater than an ascetic who tortures his body in penance but is not a humble servant of Lord Venkatesa the consort of Sri Lakshmi.

Also Read :

Ekkuva Kulajudaina Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment