Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Venkateswara Swamy Stotram Malayalam

Home /

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Malayalam: ദേവ ദേവം ഭജേ ദിവ്യപ്രഭാവമ് | രാവണാസുരവൈരി രണപുംഗവമ് || രാജവരശേഖരം രവികുലസുധാകരം ആജാനുബാഹു നീലാഭ്രകായമ് | രാജാരി കോദംഡ രാജ ദീക്ഷാഗുരും രാജീവലോചനം…

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Malayalam: ദാചുകോ നീപാദാലകുദഗ നേ ജേസിനപൂജ ലിവി | പൂചി നീകീരീതിരൂപപുഷ്പമു ലിവി യയ്യാ || വൊക്ക സംകീര്തനെ ചാലു വൊദ്ദികൈ മമ്മു രക്ഷിംചഗ |…

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Malayalam: ചൂഡരമ്മ സതുലാരാ സോബാന പാഡരമ്മ | കൂഡുന്നദി പതി ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി || ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിയട സിംഗാരാലകേ മരുദു | കാമുനി തല്ലിയട ചക്കദനാലകേ മരുദു…

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Malayalam: ചേരി യശോദകു ശിശു വിതഡു ധാരുണി ബ്രഹ്മകു തംഡ്രിയു നിതഡു || സൊലസി ചൂചിനനു സൂര്യചംദ്രുലനു ലലി വെദചല്ലെഡുലക്ഷണുഡു | നിലിചിനനിലുവുന നിഖിലദേവതല കലിഗിംചു സുരലഗനിവോ…

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Malayalam: ചക്കനി തല്ലികി ചാംഗുഭളാ തന ചക്കെര മോവികി ചാംഗുഭളാ || കുലികെഡി മുരിപെപു കുമ്മരിംപു തന സളുപു ജൂപുലകു ചാംഗുഭളാ | പലുകുല സൊംപുല ബതിതോ…

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Malayalam: ചദുവുലോനേ ഹരിനി ജട്ടിഗൊനവലെഗാക | മദമുഗപ്പിനമീദ മഗുഡ നദി ഗലദാ || ജഡമതികി സഹജമേ സംസാരയാതന യിദി | കഡു നിംദുലോ ബരമു ഗഡിയിംചവലെഗാക |…

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Malayalam: ചാലദാ ബ്രഹ്മമിദി സംകീര്തനം മീകു | ജാലെല്ല നഡഗിംചു സംകീര്തനമ് || സംതോഷ കരമൈന സംകീര്തനമ് | സംതാപ മണഗിംചു സംകീര്തനമ് | ജംതുവുല രക്ഷിംചു…

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Malayalam: ഭാവമുലോനാ ബാഹ്യമുനംദുനു | ഗോവിംദ ഗോവിംദയനി കൊലുവവോ മനസാ || ഹരി യവതാരമുലേ യഖില ദേവതലു ഹരി ലോനിവേ ബ്രഹ്മാംഡംബുലു | ഹരി നാമമുലേ അന്നി…

1 2 4