Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Venkateswara Swamy Stotram Malayalam

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Malayalam: ദേവ ദേവം ഭജേ ദിവ്യപ്രഭാവമ് | രാവണാസുരവൈരി രണപുംഗവമ് || രാജവരശേഖരം രവികുലസുധാകരം ആജാനുബാഹു നീലാഭ്രകായമ് | രാജാരി കോദംഡ രാജ ദീക്ഷാഗുരും രാജീവലോചനം രാമചംദ്രമ് || നീലജീമൂത സന്നിഭശരീരം ഘനവി- ശാലവക്ഷം വിമല ജലജനാഭമ് | താലാഹിനഗഹരം ധര്മസംസ്ഥാപനം ഭൂലലനാധിപം ഭോഗിശയനമ് || പംകജാസനവിനുത പരമനാരായണം ശംകരാര്ജിത ജനക ചാപദളനമ് | ലംകാ വിശോഷണം ലാലിതവിഭീഷണം വെംകടേശം സാധു വിബുധ വിനുതമ് || […]

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku in Malayalam

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Malayalam: ദാചുകോ നീപാദാലകുദഗ നേ ജേസിനപൂജ ലിവി | പൂചി നീകീരീതിരൂപപുഷ്പമു ലിവി യയ്യാ || വൊക്ക സംകീര്തനെ ചാലു വൊദ്ദികൈ മമ്മു രക്ഷിംചഗ | തക്കിനവി ഭാംഡാരാന ദാചി വുംഡനീ | വെക്കസമഗുനീ നാമമു വെല സുലഭമു ഫല മധികമു | ദിക്കൈ നന്നേലിതി വിക നവി തീരനി നാ ധനമയ്യാ || നാനാലികപൈനുംഡി നാനാസംകീര്തനലു | പൂനി നാചേ നിന്നു ബൊഗഡിംചിതിവി | […]

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Malayalam: ചൂഡരമ്മ സതുലാരാ സോബാന പാഡരമ്മ | കൂഡുന്നദി പതി ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി || ശ്രീമഹാലക്ഷ്മിയട സിംഗാരാലകേ മരുദു | കാമുനി തല്ലിയട ചക്കദനാലകേ മരുദു | സോമുനി തോബുട്ടുവട സൊംപുകളലകേമരുദു | കോമലാംഗി ഈ ചൂഡി കുഡുത നാംചാരി || കലശാബ്ധി കൂതുരട ഗംഭീരലകേ മരുദു | തലപലോക മാതയട ദയ മരി ഏമരുദു | ജലജനിവാസിനിയട ചല്ലദനമേമരുദു | കൊലദിമീര ഈ ചൂഡി […]

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Malayalam: ചേരി യശോദകു ശിശു വിതഡു ധാരുണി ബ്രഹ്മകു തംഡ്രിയു നിതഡു || സൊലസി ചൂചിനനു സൂര്യചംദ്രുലനു ലലി വെദചല്ലെഡുലക്ഷണുഡു | നിലിചിനനിലുവുന നിഖിലദേവതല കലിഗിംചു സുരലഗനിവോ യിതഡു || മാടലാഡിനനു മരിയജാംഡമുലു കോടുലു വോഡമേടിഗുണരാശി | നീടഗുനൂര്പുല നിഖിലവേദമുലു ചാടുവനൂ രേടിസമുദ്ര മിതഡു || മുംഗിട ജൊലസിന മോഹന മാത്മല ബൊംഗിംചേഘനപുരുഷുഡു | സംഗതി മാവംടിശരണാഗതുലകു നംഗമു ശ്രീവേംകടാധിപു ഡിതഡു || Annamayya Keerthana – […]

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Malayalam: ചക്കനി തല്ലികി ചാംഗുഭളാ തന ചക്കെര മോവികി ചാംഗുഭളാ || കുലികെഡി മുരിപെപു കുമ്മരിംപു തന സളുപു ജൂപുലകു ചാംഗുഭളാ | പലുകുല സൊംപുല ബതിതോ ഗസരെഡി ചലമുല യലുകകു ചാംഗുഭളാ || കിന്നെരതോ പതി കെലന നിലുചു തന ചന്നു മെറുഗുലകു ചാംഗുഭളാ | ഉന്നതി ബതിപൈ നൊരഗി നിലുചു തന സന്നപു നഡിമികി ചാംഗുഭളാ || ജംദെപു മുത്യപു സരുലഹാരമുല ചംദന ഗംധികി […]

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Malayalam

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Malayalam: ചദുവുലോനേ ഹരിനി ജട്ടിഗൊനവലെഗാക | മദമുഗപ്പിനമീദ മഗുഡ നദി ഗലദാ || ജഡമതികി സഹജമേ സംസാരയാതന യിദി | കഡു നിംദുലോ ബരമു ഗഡിയിംചവലെഗാക | തൊഡരി ഗാലപ്പുഡു തൂര്പെത്തക താനു | വിഡിചി മറചിന വെനക വെദകിതേ ഗലദാ || ഭവബംധുനകു വിധിപാപപുണ്യപുലംകെ | തിവിരി യിംദുനേ തെലിവി തെലുസുകോവലെഗാക | അവല വെന്നെലലോനേ അല്ലുനേരേ ള്ലിംതേ | നിവിരി നിന്നടിവുനികി നേടികി ഗലദാ […]

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Malayalam: ചാലദാ ഹരി നാമ സൗഖ്യാമൃതമു ദമകു | ചാലദാ ഹിതവൈന ചവുലെല്ലനു നൊസഗ || ഇദി യൊകടി ഹരി നാമ മിംതൈന ജാലദാ | ചെദരകീ ജന്മമുല ചെരലു വിഡിപിംച | മദിനൊകടെ ഹരിനാമ മംത്രമദി ചാലദാ | പദിവേല നരക കൂപമുല വെഡലിംച || കലദൊകടി ഹരിനാമ കനകാദ്രി ചാലദാ | തൊലഗുമനി ദാരിദ്ര്യദോഷംബു ചെരുച | തെലിവൊകടി ഹരിനാമദീപ മദി ചാലദാ […]

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi in Malayalam

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Malayalam: ചാലദാ ബ്രഹ്മമിദി സംകീര്തനം മീകു | ജാലെല്ല നഡഗിംചു സംകീര്തനമ് || സംതോഷ കരമൈന സംകീര്തനമ് | സംതാപ മണഗിംചു സംകീര്തനമ് | ജംതുവുല രക്ഷിംചു സംകീര്തനമ് | സംതതമു ദലചുഡീ സംകീര്തനമ് || സാമജമു ഗാംചിനദി സംകീര്തനമ് | സാമമുന കെക്കുഡീ സംകീര്തനമ് | സാമീപ്യ മിംദരികി സംകീര്തനമ് | സാമാന്യമാ വിഷ്ണു സംകീര്തനമ് || ജമുബാരി വിഡിപിംചു സംകീര്തനമ് | സമ ബുദ്ധി […]

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Malayalam: ഭാവമുലോനാ ബാഹ്യമുനംദുനു | ഗോവിംദ ഗോവിംദയനി കൊലുവവോ മനസാ || ഹരി യവതാരമുലേ യഖില ദേവതലു ഹരി ലോനിവേ ബ്രഹ്മാംഡംബുലു | ഹരി നാമമുലേ അന്നി മംത്രമുലു ഹരി ഹരി ഹരി ഹരി യനവോ മനസാ || വിഷ്ണുനി മഹിമലേ വിഹിത കര്മമുലു വിഷ്ണുനി പൊഗഡെഡി വേദംബുലു | വിഷ്ണുഡൊക്കഡേ വിശ്വാംതരാത്മുഡു വിഷ്ണുവു വിഷ്ണുവനി വെദകവോ മനസാ || അച്യുതുഡിതഡേ ആദിയു നംത്യമു അച്യുതുഡേ യസുരാംതകുഡു […]

Annamayya Keerthanalu – Alarulu Kuriyaga in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Alarulu Kuriyaga Lyrics in Malayalam: അലരുലു ഗുരിയഗ നാഡെനദേ | അലകല ഗുലുകുല നലമേലുമംഗ || അരവിരി സൊബഗുല നതിവലു മെച്ചഗ അര തെര മരുഗുന നാഡെ നദേ | വരുസഗ പൂര്വദു വാളപു തിരുപുല ഹരി ഗരഗിംപുചു നലമേലുമംഗ || മട്ടപു മലപുല മട്ടെലകെലപുല തട്ടെഡി നഡപുല ദാടെനദേ | പെട്ടിന വജ്രപു പെംഡെപു ദളുകുലു അട്ടിട്ടു ചിമ്മുചു നലമേലുമംഗ || ചിംദുല പാടല ശിരിപൊലയാടല അംദെല മ്രോതല നാഡെ […]

Scroll to top