Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Slokas

Mantras, Songs, Slokas, bakthi songs, pooja manthram

Sri Dandayudhapani Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Dandapani Ashtakam Kannada Lyrics: ಶ್ರೀ ದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪೂರ್ವಂ ಶಿವಶಕ್ತಿನಾಮಕಗಿರಿದ್ವಂದ್ವೇ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರೇ- -ಣಾನೀತೇ ಫಳಿನೀಸ್ಥಲಾಂತರಗತೇ ಕೌಮಾರವೇಷೋಜ್ಜ್ವಲಃ | ಆವಿರ್ಭೂಯ ಘಟೋದ್ಭವಾಯ ಮುನಯೇ ಭೂಯೋ ವರಾನ್ ಪ್ರಾದಿಶತ್ ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೧ || ಶ್ರೀಮತ್ಪುಷ್ಯರಥೋತ್ಸವೇಽನ್ನಮಧುದುಗ್ಧಾದ್ಯೈಃ ಪದಾರ್ಥೋತ್ತಮೈಃ ನಾನಾದೇಶಸಮಾಗತೈರಗಣಿತೈರ್ಯಃ ಕಾವಡೀಸಂಭೃತೈಃ | ಭಕ್ತೌಘೈರಭಿಷೇಚಿತೋ ಬಹುವರಾಂಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದದಾತ್ಯಾದರಾತ್ ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೨ || ನಾನಾದಿಗ್ಭ್ಯ ಉಪಾಗತಾ ನಿಜಮಹಾವೇಶಾನ್ವಿತಾಃ ಸುಂದರೀಃ ತಾಸಾಮೇತ್ಯ ನಿಶಾಸು ಯಃ ಸುಮಶರಾನಂದಾನುಭೂತಿಚ್ಛಲಾತ್ | ಗೋಪೀನಾಂ ಯದುನಾಥವನ್ನಿಜಪರಾನಂದಂ ತನೋತಿ ಸ್ಫುಟಂ ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ […]

Bugga Ramalingeswara Temple 2022 Dasara Navratri Utsavams

Bugga Ramalingeswara Swamy Temple is a famous Shiva temple located on the bank of the Penna River in Tadipatri, a town in Anantpur district, Andhra Pradesh. The Swayambhu ShivLinga, having been enshrined in a continuous small spring, called ‘Bugga’ in Telugu, performs Abhisheka to Shivlinga, hence the temple is known as Bugga Ramalingeswara Swamy Temple […]

TTD Nitya Anna Prasadam | Tirumala Free Meals Center Timings

Tirupati TTD Free Meals Center Daily Menu: Annaprasadam’s menu is tentative and changes daily. But the pilgrims will not feel any discomfort while eating the food. Tirumala Annaprasadam menu is as follows. Breakfast Menu: Upma, Pongal or any other Indian breakfast option. Lunch Menu: Sweet, Rice, Sambar, Buttermilk or any choice of Indian dishes. Dinner […]

Sree Datta Atharva Seersham Lyrics in Hindi

Sree Datta Atharva Seersham in Hindi: श्रीदत्त अथर्वशीर्ष ॥ हरिः ॐ ॥ ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय अवधूताय दिगंबरायविधिहरिहराय आदितत्त्वाय आदिशक्तये ॥ १॥ त्वं चराचरात्मकः सर्वव्यापी सर्वसाक्षी त्वं दिक्कालातीतः त्वं द्वन्द्वातीतः ॥ २॥ त्वं विश्वात्मकः त्वं विश्वाधारः विश्वेशः विश्वनाथः त्वं विश्वनाटकसूत्रधारः त्वमेव केवलं कर्तासि त्वं अकर्तासि च नित्यम् ॥ ३॥ त्वं आनन्दमयः ध्यानगम्यः त्वं आत्मानन्दः त्वं […]

Sabarimala: Golden Roof of Temple Sanctum Repairing Started

1998లో విజయ్ మాల్యా శబరిమల అయ్యప్ప ఆలయంలో బంగారు పైకప్పు వేశారు.31 కిలోల బంగారాన్ని 1900 కిలోల రాగితో కలిపి ఈ బంగారు పైకప్పును తయారు చేశారు. 24 ఏళ్ల తర్వాత బంగారు పైకప్పు లీక్ అయి శ్రీ కోవిల్లోని శ్రీ అయ్యప్ప స్వామి వారి ప్రధానాలయం లో వర్షపు నీరు కారుతున్న సందర్భంగా అయ్యప్ప స్వామివారి అనుమతి తీసుకుని ఈరోజు పనులు ప్రారంభిస్తున్నారు. In 1998, Vijay Mallya erected a golden roof at […]

Sri Lokanarkavu Temple Timings, History, Dress Code

Lokanarkavu Temple or Lokamalayarkavu Temple is an ancient Hindu temple situated in Memunda village, Vatakara, Kozhikode, North Malabar region of Kerala. The temple is dedicated to goddess Lokanarkavil Amman also known as goddess Durga. The temple also shows two sub-shrines dedicated to Lord Vishnu and Lord Shiva. Lokanarkavu is a short form of Lokamalayarkavu which […]

Chidambaram Temple 2022 -23 Important Days

Thillai Nataraja Temple also known as Chidambaram Nataraja Swami temple is dedicated to Nataraja Swamy, the form of Lord Shiva as the lord of dance with his consort Parvati as Shivakama Sundari. Below are the important festivals celebrated in Thillai Nataraja Swamy Temple in Chidamabaram from June 2022 to April 2023. Thillai Nataraja Swamy Temple […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Tamil

Shatashatakotisharatparyantam in Tamil: ஶதஶதகோடிஶரத்பர்யந்தம்ʼ ப்ரவஹதாத் ஸம்ʼஸ்க்ருʼதமந்தா³கினீ॥ த்⁴ருவம்॥ ஸிந்து⁴-ஸுதுத்³ரீஸரஸ்வதீனாம்ʼ தடே ருʼஷீணாம்ʼ த்⁴யானபராணாம் । ஹோமதூ⁴ம-பாவித-லோகானாம்ʼ அத்ரிப்⁴ருʼகூ³ணாம்ʼ ச²ந்தோ³வாணீ ॥ 1॥ வால்மீகிமுனி-வ்யாஸவிரசிதா ராமக்ருʼஷ்ணயோ꞉ பாவனகா³தா² । அக²ண்ட³தீ³போ ப⁴க³வத்³கீ³தா கர்மயோக³-ஸந்தே³ஶ-தா³யினீ ॥ 2॥ இயமஸ்மாகம்ʼ த⁴ர்மபா⁴ரதீவ்வ் ராஷ்ட்ரைக்யஸ்ய ச மஹதீ ஸ்பூ²ர்தி꞉ வினா ஸம்ʼஸ்க்ருʼதம்ʼ நைவ ஸம்ʼஸ்க்ருʼதி꞉ இஹ பரத்ர கல்யாணகாரிணீ॥ 3॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Telugu

Shatashatakotisharatparyantam in Telugu: శతశతకోటిశరత్పర్యంతం ప్రవహతాత్ సంస్కృతమందాకినీ॥ ధ్రువం॥ సింధు-సుతుద్రీసరస్వతీనాం తటే ఋషీణాం ధ్యానపరాణాం । హోమధూమ-పావిత-లోకానాం అత్రిభృగూణాం ఛందోవాణీ ॥ 1॥ వాల్మీకిముని-వ్యాసవిరచితా రామకృష్ణయోః పావనగాథా । అఖండదీపో భగవద్గీతా కర్మయోగ-సందేశ-దాయినీ ॥ 2॥ ఇయమస్మాకం ధర్మభారతీవ్వ్ రాష్ట్రైక్యస్య చ మహతీ స్ఫూర్తిః వినా సంస్కృతం నైవ సంస్కృతిః ఇహ పరత్ర కల్యాణకారిణీ॥ 3॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | […]

Scroll to top