Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Sri Dandayudhapani Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Dandapani Ashtakam Kannada Lyrics:

ಶ್ರೀ ದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಂ
ಯಃ ಪೂರ್ವಂ ಶಿವಶಕ್ತಿನಾಮಕಗಿರಿದ್ವಂದ್ವೇ ಹಿಡಿಂಬಾಸುರೇ-
-ಣಾನೀತೇ ಫಳಿನೀಸ್ಥಲಾಂತರಗತೇ ಕೌಮಾರವೇಷೋಜ್ಜ್ವಲಃ |
ಆವಿರ್ಭೂಯ ಘಟೋದ್ಭವಾಯ ಮುನಯೇ ಭೂಯೋ ವರಾನ್ ಪ್ರಾದಿಶತ್
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಮತ್ಪುಷ್ಯರಥೋತ್ಸವೇಽನ್ನಮಧುದುಗ್ಧಾದ್ಯೈಃ ಪದಾರ್ಥೋತ್ತಮೈಃ
ನಾನಾದೇಶಸಮಾಗತೈರಗಣಿತೈರ್ಯಃ ಕಾವಡೀಸಂಭೃತೈಃ |
ಭಕ್ತೌಘೈರಭಿಷೇಚಿತೋ ಬಹುವರಾಂಸ್ತೇಭ್ಯೋ ದದಾತ್ಯಾದರಾತ್
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೨ ||

ನಾನಾದಿಗ್ಭ್ಯ ಉಪಾಗತಾ ನಿಜಮಹಾವೇಶಾನ್ವಿತಾಃ ಸುಂದರೀಃ
ತಾಸಾಮೇತ್ಯ ನಿಶಾಸು ಯಃ ಸುಮಶರಾನಂದಾನುಭೂತಿಚ್ಛಲಾತ್ |
ಗೋಪೀನಾಂ ಯದುನಾಥವನ್ನಿಜಪರಾನಂದಂ ತನೋತಿ ಸ್ಫುಟಂ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೩ ||

ದುಷ್ಟಾನಾಮಿಹ ಭೂತಭಾವಿಭವತಾಂ ದುರ್ಮಾರ್ಗಸಂಚಾರಿಣಾಂ
ಕಷ್ಟಾಹಂಕೃತಿಜನ್ಯಕಿಲ್ಬಿಷವಶಾಚ್ಛಿಷ್ಟಪ್ರವಿಧ್ವಂಸಿನಾಮ್ |
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಂ ನಿಜಪಾಣಿನೋದ್ವಹತಿ ಯೋ ದಂಡಾಭಿಧಾನಾಯುಧಂ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೪ ||

ಪೂರ್ವಂ ತಾರಕಸಂಜ್ಞಕಂ ದಿತಿಸುತಂ ಯಃ ಶೂರಪದ್ಮಾಸುರಂ
ಸಿಂಹಾಸ್ಯಂ ಚ ನಿಹತ್ಯ ವಾಸವಮುಖಾನ್ ದೇವಾನ್ ಜುಗೋಪಾಖಿಲಾನ್ |
ಶ್ರೀವಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಿತಶ್ಚ ನಿಸ್ತುಲಯಶಾಃ ಶ್ರೀದೇವಸೇನ್ಯಾ ಯುತಃ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೫ ||

ಯಸ್ಯಾಂಗಸ್ಥಿತರೋಮಕೂಪನಿಕರೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕೋಟಿಚ್ಛಟಾಃ
ಸೌಧಾಗ್ರಸ್ಥಗವಾಕ್ಷರಂಧ್ರವಿಚರತ್ಪೀಲೂಪಮಾ ಏವ ತಾಃ |
ಲಕ್ಷ್ಯಂತೇ ಯಮಿದೃಗ್ಭಿರಾತ್ಮನಿ ತಥಾಭೂತಸ್ವವಿಶ್ವಾಕೃತಿಃ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೬ ||

ಸದ್ಯೋಜಾತಮುಖೈಶ್ಚ ಪಂಚವದನೈಃ ಶಂಭೋಃ ಸಹೈಕಂ ಮುಖಂ
ಪಾರ್ವತ್ಯಾ ಮಿಲಿತಂ ವಿಭಾತಿ ಸತತಂ ಯದ್ವಕ್ತ್ರಷಟ್ಕಾತ್ಮನಾ |
ತತ್ತಾದೃಕ್ ಚ್ಛಿವಶಕ್ತ್ಯಭೇದವಿಷಯವ್ಯಕ್ತ್ಯುಜ್ಜ್ವಲಾಂಗಂ ವಹನ್
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೭ ||

ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಮದ್ವಯಮಿತಿ ಶ್ರುತ್ಯಂತವಾಕ್ಯೋದಿತಂ
ಯದ್ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತಿ ತದೇವ ಯಸ್ಯ ಚ ವಿಭೋರ್ಮೂರ್ತೇಃ ಸ್ವರೂಪಂ ವಿದುಃ |
ಯೋಗೀಂದ್ರಾ ವಿಮಲಾಶಯಾ ಹೃದಿ ನಿಜಾನಂದಾನುಭೂತ್ಯುನ್ನತಾಃ
ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿರಾತ್ತಕರುಣಃ ಪಾಯಾದಪಾಯಾತ್ಸ ಮಾಮ್ || ೮ ||

ಇದಂ ಶ್ರೀಫಳಿನೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಸ್ತವಮ್ |
ಪಠತಾಮಾಶು ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ನಿಖಿಲಾಶ್ಚ ಮನೋರಥಾಃ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀದಂಡಾಯುಧಪಾಣ್ಯಷ್ಟಕಮ್ |

Also Read:

Sri Dandayudhapani Ashtakam lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Dandayudhapani Ashtakam Lyrics in Kannada

One thought on “Sri Dandayudhapani Ashtakam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top