Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Slokas

Mantras, Songs, Slokas, bakthi songs, pooja manthram

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Malayalam

Shatashatakotisharatparyantam in Malayalam: ശതശതകോടിശരത്പര്യന്തം പ്രവഹതാത് സംസ്കൃതമന്ദാകിനീ॥ ധ്രുവം॥ സിന്ധു-സുതുദ്രീസരസ്വതീനാം തടേ ഋഷീണാം ധ്യാനപരാണാം । ഹോമധൂമ-പാവിത-ലോകാനാം അത്രിഭൃഗൂണാം ഛന്ദോവാണീ ॥ 1॥ വാല്മീകിമുനി-വ്യാസവിരചിതാ രാമകൃഷ്ണയോഃ പാവനഗാഥാ । അഖണ്ഡദീപോ ഭഗവദ്ഗീതാ കർമയോഗ-സന്ദേശ-ദായിനീ ॥ 2॥ ഇയമസ്മാകം ധർമഭാരതീവ്വ് രാഷ്ട്രൈക്യസ്യ ച മഹതീ സ്ഫൂർതിഃ വിനാ സംസ്കൃതം നൈവ സംസ്കൃതിഃ ഇഹ പരത്ര കല്യാണകാരിണീ ॥ 3॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Kannada

Shatashatakotisharatparyantam in Kannada: ಶತಶತಕೋಟಿಶರತ್ಪರ್ಯಂತಂ ಪ್ರವಹತಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಮಂದಾಕಿನೀ॥ ಧ್ರುವಂ॥ ಸಿಂಧು-ಸುತುದ್ರೀಸರಸ್ವತೀನಾಂ ತಟೇ ಋಷೀಣಾಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಣಾಂ । ಹೋಮಧೂಮ-ಪಾವಿತ-ಲೋಕಾನಾಂ ಅತ್ರಿಭೃಗೂಣಾಂ ಛಂದೋವಾಣೀ ॥ 1॥ ವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನಿ-ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಾ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯೋಃ ಪಾವನಗಾಥಾ । ಅಖಂಡದೀಪೋ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕರ್ಮಯೋಗ-ಸಂದೇಶ-ದಾಯಿನೀ ॥ 2॥ ಇಯಮಸ್ಮಾಕಂ ಧರ್ಮಭಾರತೀವ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರೈಕ್ಯಸ್ಯ ಚ ಮಹತೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ವಿನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ ಇಹ ಪರತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 3॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Gujarati

Shatashatakotisharatparyantam in Gujarati: શતશતકોટિશરત્પર્યન્તં પ્રવહતાત્ સંસ્કૃતમન્દાકિની॥ ધ્રુવમ્॥ સિન્ધુ-સુતુદ્રીસરસ્વતીનાં તટે ઋષીણાં ધ્યાનપરાણામ્ । હોમધૂમ-પાવિત-લોકાનાં અત્રિભૃગૂણાં છન્દોવાણી ॥ ૧॥ વાલ્મીકિમુનિ-વ્યાસવિરચિતા રામકૃષ્ણયોઃ પાવનગાથા । અખણ્ડદીપો ભગવદ્ગીતા કર્મયોગ-સન્દેશ-દાયિની ॥ ૨॥ ઇયમસ્માકં ધર્મભારતીવ્વ્ રાષ્ટ્રૈક્યસ્ય ચ મહતી સ્ફૂર્તિઃ વિના સંસ્કૃતં નૈવ સંસ્કૃતિઃ ઇહ પરત્ર કલ્યાણકારિણી ॥ ૩॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in English

Shatashatakotisharatparyantam in English: shatashatakot’isharatparyantam pravahataat samskri’tamandaakinee॥ dhruvam॥ sindhu-sutudreesarasvateenaam tat’e ri’sheenaam dhyaanaparaanaam । homadhooma-paavita-lokaanaam atribhri’goonaam chhandovaanee ॥ 1॥ vaalmeekimuni-vyaasavirachitaa raamakri’shnayoh’ paavanagaathaa । akhand’adeepo bhagavadgeetaa karmayoga-sandesha-daayinee ॥ 2॥ iyamasmaakam dharmabhaarateevv raasht’raikyasya cha mahatee sphoortih’ vinaa samskri’tam naiva samskri’tih’ iha paratra kalyaanakaarinee ॥ 3॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Oriya

Shatashatakotisharatparyantam in Oriya: ଶତଶତକୋଟିଶରତ୍ପର୍ୟନ୍ତଂ ପ୍ରବହତାତ୍ ସଂସ୍କୃତମନ୍ଦାକିନୀ ॥ ଧ୍ରୁବମ୍॥ ସିନ୍ଧୁ-ସୁତୁଦ୍ରୀସରସ୍ୱତୀନାଂ ତଟେ ଋଷୀଣାଂ ଧ୍ୟାନପରାଣାମ୍ । ହୋମଧୂମ-ପାବିତ-ଲୋକାନାଂ ଅତ୍ରିଭୃଗୂଣାଂ ଛନ୍ଦୋବାଣୀ ॥ ୧॥ ବାଲ୍ମୀକିମୁନି-ବ୍ୟାସବିରଚିତା ରାମକୃଷ୍ଣୟୋଃ ପାବନଗାଥା । ଅଖଣ୍ଡଦୀପୋ ଭଗବଦ୍ଗୀତା କର୍ମୟୋଗ-ସନ୍ଦେଶ-ଦାୟିନୀ ॥ ୨॥ ଇୟମସ୍ମାକଂ ଧର୍ମଭାରତୀବ୍ୱ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୈକ୍ୟସ୍ୟ ଚ ମହତୀ ସ୍ଫୂର୍ତିଃ ବିନା ସଂସ୍କୃତଂ ନୈବ ସଂସ୍କୃତିଃ ଇହ ପରତ୍ର କଲ୍ୟାଣକାରିଣୀ ॥ ୩॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Bengali

Shatashatakotisharatparyantam in Bengali: শতশতকোটিশরৎপর্যন্তং প্রবহতাৎ সংস্কৃতমন্দাকিনী ॥ ধ্রুবম্॥ সিন্ধু-সুতুদ্রীসরস্বতীনাং তটে ঋষীণাং ধ্যানপরাণাম্ । হোমধূম-পাবিত-লোকানাং অত্রিভৃগূণাং ছন্দোবাণী ॥ ১॥ বাল্মীকিমুনি-ব্যাসবিরচিতা রামকৃষ্ণয়োঃ পাবনগাথা । অখণ্ডদীপো ভগবদ্গীতা কর্ময়োগ-সন্দেশ-দায়িনী ॥ ২॥ ইয়মস্মাকং ধর্মভারতীব্ব্ রাষ্ট্রৈক্যস্য চ মহতী স্ফূর্তিঃ বিনা সংস্কৃতং নৈব সংস্কৃতিঃ ইহ পরত্র কল্যাণকারিণী ॥ ৩॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | […]

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi

Shatashatakotisharatparyantam in Hindi: शतशतकोटिशरत्पर्यन्तं प्रवहतात् संस्कृतमन्दाकिनी ॥ ध्रुवम्॥ सिन्धु-सुतुद्रीसरस्वतीनां तटे ऋषीणां ध्यानपराणाम् । होमधूम-पावित-लोकानां अत्रिभृगूणां छन्दोवाणी ॥ १॥ वाल्मीकिमुनि-व्यासविरचिता रामकृष्णयोः पावनगाथा । अखण्डदीपो भगवद्गीता कर्मयोग-सन्देश-दायिनी ॥ २॥ इयमस्माकं धर्मभारतीव्व् राष्ट्रैक्यस्य च महती स्फूर्तिः विना संस्कृतं नैव संस्कृतिः इह परत्र कल्याणकारिणी ॥ ३॥ Also Read: Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | […]

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Lyrics in Tamil

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam in Tamil: வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ நாரதம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼ ஸிதஹிமகி³ரிமுகுடம்ʼ க²லு த⁴வலம், ஜலநிதி⁴-ஜல-பாவித-பத³-யுக³லம் । குவலயவனமிவ விமலம்ʼ க³க³னம், ப்ரவஹதி தி³ஶி வாரி ஸுவிமலம் । கோடி-கோடி- ஜனதானுபாலகம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ நாரதம்ʼ வந்தே³ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ பா⁴ரதம் ॥ 1॥ ஸுலலித-பத³-ப³ஹுலா ப³ஹுபா⁴ஷா꞉, ப³ஹுவித⁴-நவ-குஸுமானாம்ʼ ஹாஸா꞉। தி³னகர-ஶஶி-ஶுப⁴-காந்திவிகாஸ꞉, ப்ரதிதி³னனவவிஜ்ஞானவிலாஸ꞉। த⁴ரணீதலே குடும்ப³தா⁴ரகம்ʼ பா⁴ரதம்ʼ வந்தே³ […]

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Lyrics in Telugu

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam in Telugu: వందే భారతం వందే భారతం భారతం వందే నారతం భారతం వందే వందే భారతం వందే భారతం సితహిమగిరిముకుటం ఖలు ధవలం, జలనిధి-జల-పావిత-పద-యుగలం । కువలయవనమివ విమలం గగనం, ప్రవహతి దిశి వారి సువిమలం । కోటి-కోటి- జనతానుపాలకం భారతం వందే భారతం వందే నారతం వందే భారతం వందే భారతం ॥ 1॥ సులలిత-పద-బహులా బహుభాషాః, బహువిధ-నవ-కుసుమానాం హాసాః। దినకర-శశి-శుభ-కాంతివికాసః, ప్రతిదిననవవిజ్ఞానవిలాసః। ధరణీతలే కుటుంబధారకం భారతం వందే […]

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam Lyrics in Malayalam

Vande Bharatam Bharatam Vandeanaratam in Malayalam: വന്ദേ ഭാരതം വന്ദേ ഭാരതം ഭാരതം വന്ദേ നാരതം ഭാരതം വന്ദേ വന്ദേ ഭാരതം വന്ദേ ഭാരതം സിതഹിമഗിരിമുകുടം ഖലു ധവലം, ജലനിധി-ജല-പാവിത-പദ-യുഗലം । കുവലയവനമിവ വിമലം ഗഗനം, പ്രവഹതി ദിശി വാരി സുവിമലം । കോടി-കോടി- ജനതാനുപാലകം ഭാരതം വന്ദേ ഭാരതം വന്ദേ നാരതം വന്ദേ ഭാരതം വന്ദേ ഭാരതം ॥ 1॥ സുലലിത-പദ-ബഹുലാ ബഹുഭാഷാഃ, ബഹുവിധ-നവ-കുസുമാനാം ഹാസാഃ। ദിനകര-ശശി-ശുഭ-കാന്തിവികാസഃ, പ്രതിദിനനവവിജ്ഞാനവിലാസഃ। ധരണീതലേ കുടുംബധാരകം ഭാരതം വന്ദേ […]

Scroll to top