Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Kannada

Shatashatakotisharatparyantam in Kannada:

ಶತಶತಕೋಟಿಶರತ್ಪರ್ಯಂತಂ
ಪ್ರವಹತಾತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಮಂದಾಕಿನೀ॥ ಧ್ರುವಂ॥
ಸಿಂಧು-ಸುತುದ್ರೀಸರಸ್ವತೀನಾಂ
ತಟೇ ಋಷೀಣಾಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಣಾಂ ।
ಹೋಮಧೂಮ-ಪಾವಿತ-ಲೋಕಾನಾಂ
ಅತ್ರಿಭೃಗೂಣಾಂ ಛಂದೋವಾಣೀ ॥ 1॥

ವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನಿ-ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಾ
ರಾಮಕೃಷ್ಣಯೋಃ ಪಾವನಗಾಥಾ ।
ಅಖಂಡದೀಪೋ ಭಗವದ್ಗೀತಾ
ಕರ್ಮಯೋಗ-ಸಂದೇಶ-ದಾಯಿನೀ ॥ 2॥

ಇಯಮಸ್ಮಾಕಂ ಧರ್ಮಭಾರತೀವ್ವ್
ರಾಷ್ಟ್ರೈಕ್ಯಸ್ಯ ಚ ಮಹತೀ ಸ್ಫೂರ್ತಿಃ
ವಿನಾ ಸಂಸ್ಕೃತಂ ನೈವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಃ
ಇಹ ಪರತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಣೀ ॥ 3॥

Also Read:

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shatashatakotisharatparyantam Lyrics in Kannada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top