Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Malayalam:

ചാലദാ ഹരി നാമ സൗഖ്യാമൃതമു ദമകു |
ചാലദാ ഹിതവൈന ചവുലെല്ലനു നൊസഗ ||

ഇദി യൊകടി ഹരി നാമ മിംതൈന ജാലദാ |
ചെദരകീ ജന്മമുല ചെരലു വിഡിപിംച |
മദിനൊകടെ ഹരിനാമ മംത്രമദി ചാലദാ |
പദിവേല നരക കൂപമുല വെഡലിംച ||

കലദൊകടി ഹരിനാമ കനകാദ്രി ചാലദാ |
തൊലഗുമനി ദാരിദ്ര്യദോഷംബു ചെരുച |
തെലിവൊകടി ഹരിനാമദീപ മദി ചാലദാ |
കലുഷംപു കഠിന ചീകടി പാരദ്രോല ||

തഗുവേംകടേശു കീര്തനമൊകടി ചാലദാ |
ജഗമുലോ കല്പഭൂജംബു വലെ നുംഡ |
സൊഗസി യീവിഭുനി ദാസുല കരുണ ചാലദാ |
നഗവു ജൂപുലനു നുന്നതമെപുഡു ജൂപ ||

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Meaning

The very name of Lord Hari will give you immense pleasure. Is it not enough to fulfill your taste? To break all the hassles of this life and to relieve you from thousands of miseries, the very name of Hari is enough. Rendering the praise of Lord Venkateshwara is enough to live like a “kalpabujam” which means kalpataru and to lead life with a pleasant smile throughout.

Also Read :

Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Malayalam With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top