Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Hindi:

चालदा हरि नाम सौख्यामृतमु दमकु ।
चालदा हितवैन चवुलेल्लनु नोसग ॥

इदि योकटि हरि नाम मिन्तैन जालदा ।
चेदरकी जन्ममुल चेरलु विडिपिञ्च ।
मदिनोकटे हरिनाम मन्त्रमदि चालदा ।
पदिवेल नरक कूपमुल वेडलिञ्च ॥

कलदोकटि हरिनाम कनकाद्रि चालदा ।
तोलगुमनि दारिद्र्यदोषम्बु चेरुच ।
तेलिवोकटि हरिनामदीप मदि चालदा ।
कलुषम्पु कठिन चीकटि पारद्रोल ॥

तगुवेङ्कटेशु कीर्तनमोकटि चालदा ।
जगमुलो कल्पभूजम्बु वले नुण्ड ।
सोगसि यीविभुनि दासुल करुण चालदा ।
नगवु जूपुलनु नुन्नतमेपुडु जूप ॥

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Meaning

The very name of Lord Hari will give you immense pleasure. Is it not enough to fulfill your taste? To break all the hassles of this life and to relieve you from thousands of miseries, the very name of Hari is enough. Rendering the praise of Lord Venkateshwara is enough to live like a “kalpabujam” which means kalpataru and to lead life with a pleasant smile throughout.

Also Read :

Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Hindi With Meaning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top