Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sri Venkateswara Swamy Stotram Hindi

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Hindi: देव देवं भजे दिव्यप्रभावम् । रावणासुरवैरि रणपुङ्गवम् ॥ राजवरशेखरं रविकुलसुधाकरं आजानुबाहु नीलाभ्रकायम् । राजारि कोदण्ड राज दीक्षागुरुं राजीवलोचनं रामचन्द्रम् ॥ नीलजीमूत सन्निभशरीरं घनवि- शालवक्षं विमल जलजनाभम् । तालाहिनगहरं धर्मसंस्थापनं भूललनाधिपं भोगिशयनम् ॥ पङ्कजासनविनुत परमनारायणं शङ्करार्जित जनक चापदलनम् । लङ्का विशोषणं लालितविभीषणं वेङ्कटेशं साधु विबुध विनुतम् ॥ […]

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku in Hindi

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Hindi: दाचुको नीपादालकुदग ने जेसिनपूज लिवि । पूचि नीकीरीतिरूपपुष्पमु लिवि यय्या ॥ वोक्क सङ्कीर्तने चालु वोद्दिकै मम्मु रक्षिञ्चग । तक्किनवि भाण्डारान दाचि वुण्डनी । वेक्कसमगुनी नाममु वेल सुलभमु फल मधिकमु । दिक्कै नन्नेलिति विक नवि तीरनि ना धनमय्या ॥ नानालिकपैनुण्डि नानासङ्कीर्तनलु । पूनि नाचे निन्नु बोगडिञ्चितिवि । […]

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Choodaramma Satulaaraa Lyrics in Hindi: चूडरम्म सतुलारा सोबान पाडरम्म । कूडुन्नदि पति चूडि कुडुत नाञ्चारि ॥ श्रीमहालक्ष्मियट सिङ्गारालके मरुदु । कामुनि तल्लियट चक्कदनालके मरुदु । सोमुनि तोबुट्टुवट सोम्पुकललकेमरुदु । कोमलाङ्गि ई चूडि कुडुत नाञ्चारि ॥ कलशाब्धि कूतुरट गम्भीरलके मरुदु । तलपलोक मातयट दय मरि एमरुदु । जलजनिवासिनियट चल्लदनमेमरुदु । कोलदिमीर ई चूडि […]

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Cheri Yasodaku Lyrics in Hindi: चेरि यशोदकु शिशु वितडु धारुणि ब्रह्मकु तण्ड्रियु नितडु ॥ सोलसि चूचिननु सूर्यचन्द्रुलनु ललि वेदचल्लेडुलक्षणुडु । निलिचिननिलुवुन निखिलदेवतल कलिगिञ्चु सुरलगनिवो यितडु ॥ माटलाडिननु मरियजाण्डमुलु कोटुलु वोडमेटिगुणराशि । नीटगुनूर्पुल निखिलवेदमुलु चाटुवनू रेटिसमुद्र मितडु ॥ मुङ्गिट जोलसिन मोहन मात्मल बोङ्गिञ्चेघनपुरुषुडु । सङ्गति मावण्टिशरणागतुलकु नङ्गमु श्रीवेङ्कटाधिपु डितडु ॥ Annamayya Keerthana – […]

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Chakkani Talliki Lyrics in Hindi: चक्कनि तल्लिकि चाङ्गुभला तन चक्केर मोविकि चाङ्गुभला ॥ कुलिकेडि मुरिपेपु कुम्मरिम्पु तन सलुपु जूपुलकु चाङ्गुभला । पलुकुल सोम्पुल बतितो गसरेडि चलमुल यलुककु चाङ्गुभला ॥ किन्नेरतो पति केलन निलुचु तन चन्नु मेऱुगुलकु चाङ्गुभला । उन्नति बतिपै नोरगि निलुचु तन सन्नपु नडिमिकि चाङ्गुभला ॥ जन्देपु मुत्यपु सरुलहारमुल चन्दन गन्धिकि […]

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina in Hindi

Annamayya Keerthana – Chaduvulone Harina Lyrics in Hindi: चदुवुलोने हरिनि जट्टिगोनवलेगाक । मदमुगप्पिनमीद मगुड नदि गलदा ॥ जडमतिकि सहजमे संसारयातन यिदि । कडु निन्दुलो बरमु गडियिञ्चवलेगाक । तोडरि गालप्पुडु तूर्पेत्तक तानु । विडिचि मऱचिन वेनक वेदकिते गलदा ॥ भवबन्धुनकु विधिपापपुण्यपुलङ्के । तिविरि यिन्दुने तेलिवि तेलुसुकोवलेगाक । अवल वेन्नेललोने अल्लुनेरे ल्लिन्ते । निविरि निन्नटिवुनिकि नेटिकि गलदा […]

Annamayya Keerthana – Chalada Harinama in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Hari Naama Lyrics in Hindi: चालदा हरि नाम सौख्यामृतमु दमकु । चालदा हितवैन चवुलेल्लनु नोसग ॥ इदि योकटि हरि नाम मिन्तैन जालदा । चेदरकी जन्ममुल चेरलु विडिपिञ्च । मदिनोकटे हरिनाम मन्त्रमदि चालदा । पदिवेल नरक कूपमुल वेडलिञ्च ॥ कलदोकटि हरिनाम कनकाद्रि चालदा । तोलगुमनि दारिद्र्यदोषम्बु चेरुच । तेलिवोकटि हरिनामदीप मदि चालदा […]

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi in Hindi

Annamayya Keerthana – Chaaladaa Brahmamidi Lyrics in Hindi: चालदा ब्रह्ममिदि सङ्कीर्तनं मीकु । जालेल्ल नडगिञ्चु सङ्कीर्तनम् ॥ सन्तोष करमैन सङ्कीर्तनम् । सन्ताप मणगिञ्चु सङ्कीर्तनम् । जन्तुवुल रक्षिञ्चु सङ्कीर्तनम् । सन्ततमु दलचुडी सङ्कीर्तनम् ॥ सामजमु गाञ्चिनदि सङ्कीर्तनम् । साममुन केक्कुडी सङ्कीर्तनम् । सामीप्य मिन्दरिकि सङ्कीर्तनम् । सामान्यमा विष्णु सङ्कीर्तनम् ॥ जमुबारि विडिपिञ्चु सङ्कीर्तनम् । सम बुद्धि […]

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Bhaavamu Lona Lyrics in Hindi: भावमुलोना बाह्यमुनन्दुनु । गोविन्द गोविन्दयनि कोलुववो मनसा ॥ हरि यवतारमुले यखिल देवतलु हरि लोनिवे ब्रह्माण्डम्बुलु । हरि नाममुले अन्नि मन्त्रमुलु हरि हरि हरि हरि यनवो मनसा ॥ विष्णुनि महिमले विहित कर्ममुलु विष्णुनि पोगडेडि वेदम्बुलु । विष्णुडोक्कडे विश्वान्तरात्मुडु विष्णुवु विष्णुवनि वेदकवो मनसा ॥ अच्युतुडितडे आदियु नन्त्यमु अच्युतुडे यसुरान्तकुडु […]

Annamayya Keerthanalu – Alarulu Kuriyaga in Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Alarulu Kuriyaga Lyrics in Hindi: अलरुलु गुरियग नाडेनदे । अलकल गुलुकुल नलमेलुमङ्ग ॥ अरविरि सोबगुल नतिवलु मेच्चग अर तेर मरुगुन नाडे नदे । वरुसग पूर्वदु वालपु तिरुपुल हरि गरगिम्पुचु नलमेलुमङ्ग ॥ मट्टपु मलपुल मट्टेलकेलपुल तट्टेडि नडपुल दाटेनदे । पेट्टिन वज्रपु पेण्डेपु दलुकुलु अट्टिट्टु चिम्मुचु नलमेलुमङ्ग ॥ चिन्दुल पाटल शिरिपोलयाटल अन्देल म्रोतल नाडे […]

Scroll to top