Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku in Hindi

Annamayya Keerthana – Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Hindi:

दाचुको नीपादालकुदग ने जेसिनपूज लिवि ।
पूचि नीकीरीतिरूपपुष्पमु लिवि यय्या ॥

वोक्क सङ्कीर्तने चालु वोद्दिकै मम्मु रक्षिञ्चग ।
तक्किनवि भाण्डारान दाचि वुण्डनी ।
वेक्कसमगुनी नाममु वेल सुलभमु फल मधिकमु ।
दिक्कै नन्नेलिति विक नवि तीरनि ना धनमय्या ॥

नानालिकपैनुण्डि नानासङ्कीर्तनलु ।
पूनि नाचे निन्नु बोगडिञ्चितिवि ।
वेनामाल वेन्नुडा विनुतिञ्च नेन्तवाड ।
कानिम्मनि ना कीपुण्यमु गट्टिति विन्तेयय्या ॥

यीमाट गर्वमु गादु नी महिमे कोनियाडितिगानि ।
चेमुञ्चि नास्वातन्त्र्यमु चेप्पिनवाडगानु ।
नेमान बाडेवाडनु नेरमु लेञ्चकुमी ।
श्रीमाधवा ने नीदासुड श्रीवेङ्कटेशुडवय्या ॥

Also Read :

Daachuko Nee Paadaalaku Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top