Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Annamayya Songs Hindi

Home /

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Hindi: कामधेनु विदे कल्पवृक्ष मिदे प्रामाण्यमु गल प्रपन्नुलकु ॥ हरिनामजपमे आभरणम्बुलु परमात्मुनिनुति परिमलमु । दरणिदरु पादसेवे भोगमु परमम्बेरिगिन प्रपन्नुलकु ॥ देवुनि…

Annamayya Keerthana – Viswaroopamidivo lyrics in Hindi: विश्वरूपमिदिवो विष्णुरूपमिदिवो शाश्वतुलमैतिमिङ्क जयमु नाजन्ममु ॥ कोण्डवण्टि हरिरूपु गुरुतैन तिरुमल पण्डिन वृक्षमुले कल्पतरुवुलु । निण्डिन मृगादुलेल्ल नित्यमुक्तजनमुलु मेण्डुग प्रत्यक्षमाये मेलुवोनाजन्ममु…

Annamayya Keerthana – Vinnapalu Vinavale lyrics in Hindi: विन्नपालु विनवले विन्त विन्तलु । पन्नगपु दोमतेर पैकेत्तवेलय्या ॥ तेल्लवारे जामेक्के देवतलु मुनुलु । अल्लनल्ल नन्तनिन्त नदिगोवारे । चल्लनि…

Annamayya Keerthana – Viduva Viduva Ninka lyrics in Hindi: विडुवविडुवनिङ्क विष्णुड नीपादमुलु कडगि संसारवार्थि कडुमुञ्चुकोनिन ॥ परमात्म नीवेन्दो पराकैयुन्नानु परग नन्निन्द्रियालु परचिनानु । धरणिपै चेलरेगि तनुवु वेसरिनानु…

Annamayya Keerthana – Vedukondama lyrics in Hindi: वेडुकोन्दामा वेङ्कटगिरि वेङ्कटेश्वरुनि ॥ आमटि म्रोक्कुल वाडे आदिदेवुडे वाडु । तोमनि पल्यालवाडे दुरित दूरुडे ॥ वड्डिकासुल वाडे वनजनाभुडे पुट्टु ।…

Annamayya Keerthana – vedambevvani vedikedini lyrics in Hindi: वेदं बेव्वनि वेदकेडिवि । आदेवुनि गोनियाडुडी ॥ अलरिन चैतन्यात्मकु डेव्वडु । कलडेव्व डेचट गलडनिन । तलतु रेव्वनिनि दनुवियोगदश ।…

Annamayya Keerthana – Vande Vaasudevam lyrics in Hindi: वन्दे वासुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जम् ॥ इन्दीवरश्याम मिन्दिराकुचतटी- चन्दनाङ्कित लसत्चारु देहम् । मन्दार मालिकामकुट संशोभितं कन्दर्पजनक मरविन्दनाभम् ॥ धगधग…

Annamayya Keerthana – Tvameva Saranam lyrics in Hindi: त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्रीजगन्नाथा ॥ वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिजनेत्रा । भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत- कौशेयवसन…

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Hindi: तिरुमलगिरिराय देवराहुत्तराय । सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेटिराय ॥ सिरुलसिङ्गारराय चेलुवपुतिम्मराय । सरसवैभवराय सकलविनोदराय । वरवसन्तमुलराय वनितलविटराय । गुरुतैन तेगराय कोण्डलकोनेटिराय…

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda lyrics in Hindi: तेप्पगा मर्राकु मीद तेलाडुवाडु । एप्पुडु लोकमुलेल्ल नेलेटिवाडु ॥ मोतनीटि मडुगुलो यीतगरचिनवाडु । पातगिले नूतिक्रिन्द बायनिवाडु । मूतिदोसिपट्टि…

1 2 9