Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda lyrics in Hindi:

तेप्पगा मर्राकु मीद तेलाडुवाडु ।
एप्पुडु लोकमुलेल्ल नेलेटिवाडु ॥

मोतनीटि मडुगुलो यीतगरचिनवाडु ।
पातगिले नूतिक्रिन्द बायनिवाडु ।
मूतिदोसिपट्टि मण्टिमुद्द पेल्लगिञ्चुवाडु ।
रोतयैन पेगुल पेरुलु गलवाडु ॥

कोडिकूत नोरिवानि कुर्रतम्मुडैनवाडु ।
बूडिद बूसिनवानि बुद्धुलवाडु ।
माडवन्ने लेडिवेण्ट मायलबडिनवाडु ।
दूडल नावुलगाचि दोरयैनवाडु ॥

आकसानबारे वूरि अतिवल मानमुल ।
काकुसेयुवाडु तुरगमुपैवाडु ।
एकमै वेङ्कटगिरि निन्दिरारमणि गूडि ।
येकालमुबायनि येनलेनिवाडु ॥

Also Read :

Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top