Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

tallapaka annamacharya Keerthana Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Hindi: कामधेनु विदे कल्पवृक्ष मिदे प्रामाण्यमु गल प्रपन्नुलकु ॥ हरिनामजपमे आभरणम्बुलु परमात्मुनिनुति परिमलमु । दरणिदरु पादसेवे भोगमु परमम्बेरिगिन प्रपन्नुलकु ॥ देवुनि ध्यानमु दिव्यान्नम्बुलु श्रीविभु भक्ते जीवनमु । आविष्णु कैङ्कर्यमे संसारमु पावनुलगु यी प्रपन्नुलकु ॥ येपुन श्रीवेङ्कटेशुडे सर्वमु दापै यितनि वन्दनमे विधि । कापुग शरणागतुले चुट्टालु पै पयि गेलिचिन प्रपन्नुलकु […]

Annamayya Keerthana Viswaroopamidivo Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Viswaroopamidivo lyrics in Hindi: विश्वरूपमिदिवो विष्णुरूपमिदिवो शाश्वतुलमैतिमिङ्क जयमु नाजन्ममु ॥ कोण्डवण्टि हरिरूपु गुरुतैन तिरुमल पण्डिन वृक्षमुले कल्पतरुवुलु । निण्डिन मृगादुलेल्ल नित्यमुक्तजनमुलु मेण्डुग प्रत्यक्षमाये मेलुवोनाजन्ममु ॥ मेडवण्टि हरिरूपु मिञ्चैनपैडि गोपुर माडने वालिन पक्षुल मरुलु । वाडल कोनेटि चुट्ल वैकुण्ठ नगरमु यीडमाकु पोडचूपे इहमेपोपरमु ॥ कोटिमदनुलवण्टि गुडिलो चक्कनि मूर्ति यीटुलेनि श्री वेङ्कटेशुडितडु । वाटपु […]

Annamayya Keerthana Vinnapaalu Vinavale Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Vinnapalu Vinavale lyrics in Hindi: विन्नपालु विनवले विन्त विन्तलु । पन्नगपु दोमतेर पैकेत्तवेलय्या ॥ तेल्लवारे जामेक्के देवतलु मुनुलु । अल्लनल्ल नन्तनिन्त नदिगोवारे । चल्लनि तम्मिरेकुलु सारसपु गन्नुलु । मेल्लमेल्लने विच्चि मेलुकोनवेलय्या ॥ गरुड किन्नरयक्ष कामिनुलु गमुलै । विरहपु गीतमुल विन्तालापाल । परिपरिविधमुल बाडेरुनिन्नदिवो । सिरिमोगमु देरचि चित्तगिञ्चवेलय्या ॥ पोङ्कपु शेषादुलु तुम्बुरुनारदादुलु । […]

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Hindi Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Hindi: विडुवविडुवनिङ्क विष्णुड नीपादमुलु कडगि संसारवार्थि कडुमुञ्चुकोनिन ॥ परमात्म नीवेन्दो पराकैयुन्नानु परग नन्निन्द्रियालु परचिनानु । धरणिपै चेलरेगि तनुवु वेसरिनानु दुरितालु नलुवङ्कं दोडिकि तीसिननु ॥ पुट्टुगु लिट्टे रानी भुवि लेक माननी वट्टि मुदिमैन रानी वयसे रानी । चुट्टुकोन्नबन्धमुलु चूडनी वीडनी नेट्टुकोन्नयन्तरात्म नीकु नाकुबोदु ॥ यीदेहमे ययिन इक नोकटैनानु कादु गूडदनि मुक्ति […]

Annamayya Keerthana Vedukondaamaa Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Vedukondama lyrics in Hindi: वेडुकोन्दामा वेङ्कटगिरि वेङ्कटेश्वरुनि ॥ आमटि म्रोक्कुल वाडे आदिदेवुडे वाडु । तोमनि पल्यालवाडे दुरित दूरुडे ॥ वड्डिकासुल वाडे वनजनाभुडे पुट्टु । गोड्डुराण्ड्रकु बिड्डलिच्चे गोविन्दुडे ॥ एलिमि गोरिन वरालिच्चे देवुडे वाडु । अलमेल्मङ्गा श्रीवेङ्कटाद्रि नाथुडे ॥ Annamayya Keerthana – Vedukondama Meaning: Let us pray to Lord Venkateswara the lord of […]

Annamayya Keerthana Vedam Bevvani Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – vedambevvani vedikedini lyrics in Hindi: वेदं बेव्वनि वेदकेडिवि । आदेवुनि गोनियाडुडी ॥ अलरिन चैतन्यात्मकु डेव्वडु । कलडेव्व डेचट गलडनिन । तलतु रेव्वनिनि दनुवियोगदश । यिल नातनि भजियिञ्चुडी ॥ कडगि सकलरक्षकु डिन्देव्वडु । वडि निन्तयु नेव्वनिमयमु । पिडिकिट तृप्तुलु पितरु लेव्वनिनि । दडविन घनुडातनि गनुडु ॥ कदसि सकललोकम्बुल वारलु । यिदिवो कोलिचेद रेव्वनिनि […]

Annamayya Keerthana Vande Vaasudevam Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Vande Vaasudevam lyrics in Hindi: वन्दे वासुदेवं बृन्दारकाधीश वन्दित पदाब्जम् ॥ इन्दीवरश्याम मिन्दिराकुचतटी- चन्दनाङ्कित लसत्चारु देहम् । मन्दार मालिकामकुट संशोभितं कन्दर्पजनक मरविन्दनाभम् ॥ धगधग कौस्तुभ धरण वक्षस्थलं खगराज वाहनं कमलनयनम् । निगमादिसेवितं निजरूपशेषप- न्नगराज शायिनं घननिवासम् ॥ करिपुरनाथसंरक्षणे तत्परं करिराजवरद सङ्गतकराब्जम् । सरसीरुहाननं चक्रविभ्राजितं तिरु वेङ्कटाचलाधीशं भजे ॥ Annamayya Keerthana – Vande […]

Annamayya Keerthana Tvameva Saranam Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Tvameva Saranam lyrics in Hindi: त्वमेव शरणं त्वमेव शरणं कमलोदर श्रीजगन्नाथा ॥ वासुदेव कृष्ण वामन नरसिंह श्री सतीश सरसिजनेत्रा । भूसुरवल्लभ पुरुषोत्तम पीत- कौशेयवसन जगन्नाथा ॥ बलभद्रानुज परमपुरुष दुग्ध जलधिविहार कुञ्जरवरद । सुलभ सुभद्रा सुमुख सुरेश्वर कलिदोषहरण जगन्नाथा ॥ वटपत्रशयन भुवनपालन जन्तु- घटकारकरण शृङ्गाराधिपा । पटुतर नित्यवैभवराय तिरुवेङ्कटगिरिनिलय जगन्नाथा ॥ Annamayya Keerthana […]

Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Hindi: तिरुमलगिरिराय देवराहुत्तराय । सुरतबिन्नाणराय सुगुणकोनेटिराय ॥ सिरुलसिङ्गारराय चेलुवपुतिम्मराय । सरसवैभवराय सकलविनोदराय । वरवसन्तमुलराय वनितलविटराय । गुरुतैन तेगराय कोण्डलकोनेटिराय ॥ गोल्लेतलवुद्दण्डराय गोपालकृष्णराय । चल्लुवेदजाणराय चल्लबरिमलराय । चेल्लुबडिधर्मराय चेप्परानिवलराय । कोल्ललैन भोगराय कोण्डलकोनेटिराय ॥ सामसङ्गीतराय सर्वमोहनराय । धामवैकुण्ठराय दैत्यविभालराय । कामिञ्चि निन्नु गोरिते गरुणिञ्चितिवि नन्नु । श्रीमन्तुड नीकु […]

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda lyrics in Hindi: तेप्पगा मर्राकु मीद तेलाडुवाडु । एप्पुडु लोकमुलेल्ल नेलेटिवाडु ॥ मोतनीटि मडुगुलो यीतगरचिनवाडु । पातगिले नूतिक्रिन्द बायनिवाडु । मूतिदोसिपट्टि मण्टिमुद्द पेल्लगिञ्चुवाडु । रोतयैन पेगुल पेरुलु गलवाडु ॥ कोडिकूत नोरिवानि कुर्रतम्मुडैनवाडु । बूडिद बूसिनवानि बुद्धुलवाडु । माडवन्ने लेडिवेण्ट मायलबडिनवाडु । दूडल नावुलगाचि दोरयैनवाडु ॥ आकसानबारे वूरि अतिवल मानमुल […]

Scroll to top