Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Hindi Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Hindi:

विडुवविडुवनिङ्क विष्णुड नीपादमुलु
कडगि संसारवार्थि कडुमुञ्चुकोनिन ॥

परमात्म नीवेन्दो पराकैयुन्नानु
परग नन्निन्द्रियालु परचिनानु ।
धरणिपै चेलरेगि तनुवु वेसरिनानु
दुरितालु नलुवङ्कं दोडिकि तीसिननु ॥

पुट्टुगु लिट्टे रानी भुवि लेक माननी
वट्टि मुदिमैन रानी वयसे रानी ।
चुट्टुकोन्नबन्धमुलु चूडनी वीडनी
नेट्टुकोन्नयन्तरात्म नीकु नाकुबोदु ॥

यीदेहमे ययिन इक नोकटैनानु
कादु गूडदनि मुक्ति कडकेगिना ।
श्रीदेवुडवैन श्रीवेङ्कटेश नीकु
सोदिञ्चि नीशरणमे चोच्चिति नेनिकनु ॥

Also Read :

Annamayya Keerthana – Viduva Viduvaninka Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Hindi Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top