Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Malayalam Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Malayalam:

വിഡുവവിഡുവനിംക വിഷ്ണുഡ നീപാദമുലു
കഡഗി സംസാരവാര്ഥി കഡുമുംചുകൊനിന ||

പരമാത്മ നീവെംദോ പരാകൈയുന്നാനു
പരഗ നന്നിംദ്രിയാലു പരചിനാനു |
ധരണിപൈ ചെലരേഗി തനുവു വേസരിനാനു
ദുരിതാലു നലുവംകം ദൊഡികി തീസിനനു ||

പുട്ടുഗു ലിട്ടെ രാനീ ഭുവി ലേക മാനനീ
വട്ടി മുദിമൈന രാനീ വയസേ രാനീ |
ചുട്ടുകൊന്നബംധമുലു ചൂഡനീ വീഡനീ
നെട്ടുകൊന്നയംതരാത്മ നീകു നാകുബോദു ||

യീദേഹമേ യയിന ഇക നൊകടൈനാനു
കാദു ഗൂഡദനി മുക്തി കഡകേഗിനാ |
ശ്രീദേവുഡവൈന ശ്രീവേംകടേശ നീകു
സോദിംചി നീശരണമേ ചൊച്ചിതി നേനികനു ||

Also Read :

Annamayya Keerthana – Viduva Viduvaninka Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Malayalam Lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top