Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

tallapaka annamacharya Keerthana Lyrics Malayalam

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Malayalam: കാമധേനു വിദേ കല്പവൃക്ഷ മിദേ പ്രാമാണ്യമു ഗല പ്രപന്നുലകു || ഹരിനാമജപമേ ആഭരണംബുലു പരമാത്മുനിനുതി പരിമളമു | ദരണിദരു പാദസേവേ ഭോഗമു പരമംബെരിഗിന പ്രപന്നുലകു || ദേവുനി ധ്യാനമു ദിവ്യാന്നംബുലു ശ്രീവിഭു ഭക്തേ ജീവനമു | ആവിഷ്ണു കൈംകര്യമേ സംസാരമു പാവനുലഗു യീ പ്രപന്നുലകു || യേപുന ശ്രീവേംകടേശുഡേ സര്വമു ദാപൈ യിതനി വംദനമേ വിധി | കാപുഗ ശരണാഗതുലേ ചുട്ടാലു പൈ പയി ഗെലിചിന പ്രപന്നുലകു […]

Annamayya Keerthana Viswaroopamidivo Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Viswaroopamidivo lyrics in Malayalam: വിശ്വരൂപമിദിവോ വിഷ്ണുരൂപമിദിവോ ശാശ്വതുലമൈതിമിംക ജയമു നാജന്മമു || കൊംഡവംടി ഹരിരൂപു ഗുരുതൈന തിരുമല പംഡിന വൃക്ഷമുലേ കല്പതരുവുലു | നിംഡിന മൃഗാദുലെല്ല നിത്യമുക്തജനമുലു മെംഡുഗ പ്രത്യക്ഷമായെ മേലുവോനാജന്മമു || മേഡവംടി ഹരിരൂപു മിംചൈനപൈഡി ഗോപുര മാഡനേ വാലിന പക്ഷുല മരുലു | വാഡല കോനേടി ചുട്ല വൈകുംഠ നഗരമു യീഡമാകു പൊഡചൂപെ ഇഹമേപോപരമു || കോടിമദനുലവംടി ഗുഡിലോ ചക്കനി മൂര്തി യീടുലേനി ശ്രീ വേംകടേശുഡിതഡു | വാടപു […]

Annamayya Keerthana Vinnapaalu Vinavale Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Vinnapalu Vinavale lyrics in Malayalam: വിന്നപാലു വിനവലെ വിംത വിംതലു | പന്നഗപു ദോമതെര പൈകെത്തവേലയ്യാ || തെല്ലവാരെ ജാമെക്കെ ദേവതലു മുനുലു | അല്ലനല്ല നംതനിംത നദിഗോവാരേ | ചല്ലനി തമ്മിരേകുലു സാരസപു ഗന്നുലു | മെല്ലമെല്ലനെ വിച്ചി മേലുകൊനവേലയ്യാ || ഗരുഡ കിന്നരയക്ഷ കാമിനുലു ഗമുലൈ | വിരഹപു ഗീതമുല വിംതാലാപാല | പരിപരിവിധമുല ബാഡേരുനിന്നദിവോ | സിരിമൊഗമു ദെരചി ചിത്തഗിംചവേലയ്യാ || പൊംകപു ശേഷാദുലു തുംബുരുനാരദാദുലു | […]

Annamayya Keerthana Viduva Viduvaninka Malayalam Lyrics

Viduva Viduva Ninka lyrics in Malayalam: വിഡുവവിഡുവനിംക വിഷ്ണുഡ നീപാദമുലു കഡഗി സംസാരവാര്ഥി കഡുമുംചുകൊനിന || പരമാത്മ നീവെംദോ പരാകൈയുന്നാനു പരഗ നന്നിംദ്രിയാലു പരചിനാനു | ധരണിപൈ ചെലരേഗി തനുവു വേസരിനാനു ദുരിതാലു നലുവംകം ദൊഡികി തീസിനനു || പുട്ടുഗു ലിട്ടെ രാനീ ഭുവി ലേക മാനനീ വട്ടി മുദിമൈന രാനീ വയസേ രാനീ | ചുട്ടുകൊന്നബംധമുലു ചൂഡനീ വീഡനീ നെട്ടുകൊന്നയംതരാത്മ നീകു നാകുബോദു || യീദേഹമേ യയിന ഇക നൊകടൈനാനു കാദു ഗൂഡദനി മുക്തി […]

Annamayya Keerthana Vedukondaamaa Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Vedukondama lyrics in Malayalam: വേഡുകൊംദാമാ വേംകടഗിരി വേംകടേശ്വരുനി || ആമടി മ്രൊക്കുല വാഡെ ആദിദേവുഡേ വാഡു | തോമനി പള്യാലവാഡെ ദുരിത ദൂരുഡേ || വഡ്ഡികാസുല വാഡെ വനജനാഭുഡേ പുട്ടു | ഗൊഡ്ഡുരാംഡ്രകു ബിഡ്ഡലിച്ചേ ഗോവിംദുഡേ || എലിമി ഗോരിന വരാലിച്ചേ ദേവുഡേ വാഡു | അലമേല്മംഗാ ശ്രീവേംകടാദ്രി നാഥുഡേ || Annamayya Keerthana – Vedukondama Meaning: Let us pray to Lord Venkateswara the lord of […]

Annamayya Keerthana Vedam Bevvani Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – vedambevvani vedikedini lyrics in Malayalam: വേദം ബെവ്വനി വെദകെഡിവി | ആദേവുനി ഗൊനിയാഡുഡീ || അലരിന ചൈതന്യാത്മകു ഡെവ്വഡു | കലഡെവ്വ ഡെചട ഗലഡനിന | തലതു രെവ്വനിനി ദനുവിയോഗദശ | യില നാതനി ഭജിയിംചുഡീ || കഡഗി സകലരക്ഷകു ഡിംദെവ്വഡു | വഡി നിംതയു നെവ്വനിമയമു | പിഡികിട തൃപ്തുലു പിതരു ലെവ്വനിനി | ദഡവിന ഘനുഡാതനി ഗനുഡു || കദസി സകലലോകംബുല വാരലു | യിദിവോ കൊലിചെദ രെവ്വനിനി […]

Annamayya Keerthana Vande Vaasudevam Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Vande Vaasudevam lyrics in Malayalam: വംദേ വാസുദേവം ബൃംദാരകാധീശ വംദിത പദാബ്ജമ് || ഇംദീവരശ്യാമ മിംദിരാകുചതടീ- ചംദനാംകിത ലസത്ചാരു ദേഹമ് | മംദാര മാലികാമകുട സംശോഭിതം കംദര്പജനക മരവിംദനാഭമ് || ധഗധഗ കൗസ്തുഭ ധരണ വക്ഷസ്ഥലം ഖഗരാജ വാഹനം കമലനയനമ് | നിഗമാദിസേവിതം നിജരൂപശേഷപ- ന്നഗരാജ ശായിനം ഘനനിവാസമ് || കരിപുരനാഥസംരക്ഷണേ തത്പരം കരിരാജവരദ സംഗതകരാബ്ജമ് | സരസീരുഹാനനം ചക്രവിഭ്രാജിതം തിരു വേംകടാചലാധീശം ഭജേ || Annamayya Keerthana – Vande […]

Annamayya Keerthana Tvameva Saranam Malayalam With Meaning

Annamayya Keerthana – Tvameva Saranam lyrics in Malayalam: ത്വമേവ ശരണം ത്വമേവ ശരണം കമലോദര ശ്രീജഗന്നാഥാ || വാസുദേവ കൃഷ്ണ വാമന നരസിംഹ ശ്രീ സതീശ സരസിജനേത്രാ | ഭൂസുരവല്ലഭ പുരുഷോത്തമ പീത- കൗശേയവസന ജഗന്നാഥാ || ബലഭദ്രാനുജ പരമപുരുഷ ദുഗ്ധ ജലധിവിഹാര കുംജരവരദ | സുലഭ സുഭദ്രാ സുമുഖ സുരേശ്വര കലിദോഷഹരണ ജഗന്നാഥാ || വടപത്രശയന ഭുവനപാലന ജംതു- ഘടകാരകരണ ശൃംഗാരാധിപാ | പടുതര നിത്യവൈഭവരായ തിരുവേംകടഗിരിനിലയ ജഗന്നാഥാ || Annamayya Keerthana […]

Annamayya Keerthana Tirumala Giri Raaya Lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Tirumala Giri Raaya lyrics in Malayalam: തിരുമലഗിരിരായ ദേവരാഹുത്തരായ | സുരതബിന്നാണരായ സുഗുണകോനേടിരായ || സിരുലസിംഗാരരായ ചെലുവപുതിമ്മരായ | സരസവൈഭവരായ സകലവിനോദരായ | വരവസംതമുലരായ വനിതലവിടരായ | ഗുരുതൈന തേഗരായ കൊംഡലകോനേടിരായ || ഗൊല്ലെതലവുദ്ദംഡരായ ഗോപാലകൃഷ്ണരായ | ചല്ലുവെദജാണരായ ചല്ലബരിമളരായ | ചെല്ലുബഡിധര്മരായ ചെപ്പരാനിവലരായ | കൊല്ലലൈന ഭോഗരായ കൊംഡലകോനേടിരായ || സാമസംഗീതരായ സര്വമോഹനരായ | ധാമവൈകുംഠരായ ദൈത്യവിഭാളരായ | കാമിംചി നിന്നു ഗോരിതേ ഗരുണിംചിതിവി നന്നു | ശ്രീമംതുഡ നീകു […]

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda Lyrics in Malayalam

Annamayya Keerthana – Teppagaa Maraaku Meeda lyrics in Malayalam: തെപ്പഗാ മര്രാകു മീദ തേലാഡുവാഡു | എപ്പുഡു ലോകമുലെല്ല നേലേടിവാഡു || മോതനീടി മഡുഗുലോ യീതഗരചിനവാഡു | പാതഗിലേ നൂതിക്രിംദ ബായനിവാഡു | മൂതിദോസിപട്ടി മംടിമുദ്ദ പെല്ലഗിംചുവാഡു | രോതയൈന പേഗുല പേരുലു ഗലവാഡു || കോഡികൂത നോരിവാനി കുര്രതമ്മുഡൈനവാഡു | ബൂഡിദ ബൂസിനവാനി ബുദ്ധുലവാഡു | മാഡവന്നെ ലേഡിവെംട മായലബഡിനവാഡു | ദൂഡല നാവുലഗാചി ദൊരയൈനവാഡു || ആകസാനബാരേ വൂരി അതിവല മാനമുല […]

Scroll to top